บุคลากรฝ่ายพัฒนานักศึกษา

อาจารย์ ดร.ณพรรณ สินธุศิริ
อาจารย์ ดร.ณพรรณ สินธุศิริรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
อาจารย์ ดร.นรรัฐ รื่นกวี
อาจารย์ ดร.นรรัฐ รื่นกวีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ผศ.พรสวัสดิ์ สิงห์ยาม
ผศ.พรสวัสดิ์ สิงห์ยามผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
นางภชนิตา หมายชัย
นางภชนิตา หมายชัยหัวหน้างานบริการการศึกษา
นางชนานาถ ผดุงศิลป์
นางชนานาถ ผดุงศิลป์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายกุลเชษฐ ชุ่มเย็น
นายกุลเชษฐ ชุ่มเย็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป