บุคลากรฝ่ายพัฒนานักศึกษา

อาจารย์ ดร.ณพรรณ สินธุศิริ
อาจารย์ ดร.ณพรรณ สินธุศิริรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
napan.si@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3604
อาจารย์ ดร.นรรัฐ รื่นกวี
อาจารย์ ดร.นรรัฐ รื่นกวีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
norrarat.ru@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3632
ผศ.พรสวัสดิ์ สิงห์ยาม
ผศ.พรสวัสดิ์ สิงห์ยามผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
pondsawad.si@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3621
นางภชนิตา หมายชัย
นางภชนิตา หมายชัยหัวหน้างานบริการการศึกษา
เบอร์ภายใน 3693
นางชนานาถ ผดุงศิลป์
นางชนานาถ ผดุงศิลป์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
chananat.ph@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3606
นายกุลเชษฐ ชุ่มเย็น
นายกุลเชษฐ ชุ่มเย็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Kullachet.ch@rmuti.ac.th​
เบอร์ภายใน 3606