บุคลากรฝ่ายพัฒนานักศึกษา

อาจารย์ ดร.ณพรรณ สินธุศิริ
อาจารย์ ดร.ณพรรณ สินธุศิริรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
napan.si@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3604
อาจารย์อัจฉราวรรณ ท้าวด่อน
อาจารย์อัจฉราวรรณ ท้าวด่อนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
job_atcharawan@yahoo.com
เบอร์ภายใน 3632
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวัสดิ์ สิงห์ยาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวัสดิ์ สิงห์ยามผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
pondsawad.si@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3621
นางสาวชลธร นาคดิลก
นางสาวชลธร นาคดิลกหัวหน้างานบริการการศึกษา
chonlatorn.na@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3693
นางชนานาถ ผดุงศิลป์
นางชนานาถ ผดุงศิลป์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
chananat.ph@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3606
นายกุลเชษฐ ชุ่มเย็น
นายกุลเชษฐ ชุ่มเย็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Kullachet.ch@rmuti.ac.th​
เบอร์ภายใน 3606