คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสุขภาพจิต ร่วมกับ รพ.มหาราชฯ รพ.จิตเวชฯ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสุขภาพจิตระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 กรมสุขภาพจิต ณ ห้องมรกตอีสาน ชั้น 5 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน แพทย์หญิงเมษา ศรีสุกัญญา หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวช ผู้แทนจากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นางจุฑามณี ดุษฎีประเสริฐ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการด้านเครือข่ายและวิชาการ ผู้แทนจากโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ และนางสาวศิริลักษณ์ แก้วเกียรติพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 เข้าร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสุขภาพจิต พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ อาจารย์ ดร.ชาคริต นวลฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์กานต์ สุรนันท์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผู้แทนจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์ เข้าร่วมพิธีเป็นพยาน

สำหรับการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสุขภาพจิตนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันป้องกัน ดูแล และลดปัญหาทางด้านสุขภาพจิตที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาและบุคลากร รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้สามารถเป็นผู้ให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้องตามหลักจิตวิทยา และได้มีการจัดอบรมให้ความรู้กับบุคลากรภายในคณะบริหารธุรกิจและบุคลากรภายนอกคณะที่ให้ความสนใจ ณ ห้อง 01601 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts