คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมประชุมประจำปี Microeconomics of Competitiveness Affiliate Network (MOC) ประเทศสหรัฐอเมริกา สานต่อการเป็นเครือข่ายด้านการสร้างกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันของประเทศโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างยั่งยืน

วันที่ 11 – 12 ธันวาคม 2566 นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมประชุม Microeconomics of Competitiveness Affiliate Network 2023 ประเทศสหรัฐอเมริกา มีสถาบันการศึกษาที่เป็นเครือข่ายจากทั่วโลกกว่า 40 สถาบัน ซึ่งหลังจาก มทร.อีสาน ได้รับการตอบรับให้เป็นเครือข่ายของ MOC Harvard Business School แห่งที่ 3 ของประเทศไทย และได้มีการนำแนวคิดของ Professor Michael E. Porter ประเทศสหรัฐอเมริกา ไปใช้ในการบูรณาการกับภารกิจในด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น ด้านวิชาการ มีการจัดอบรมให้กับอาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจในศาสตร์ด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ทุกวิทยาเขต บรรยายโดยนายแพทย์ธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ นายกสภามหาวิทยาลัย และการจัดการเรียนการสอนในวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์แบบ Team Teaching ที่คณะบริหารธุรกิจ เป็นต้น นอกจากนี้ผลงานสำคัญคือคณะบริหารธุรกิจได้มีส่วนร่วมในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ของกลุ่มจังหวัดหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะเวลา 15 ปี และ มทร.อีสาน เป็นที่ตั้งของมูลนิธิ MOC ซึ่งจะเข้ามาช่วยในการยกระดับงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ และสร้างความสามารถทางการแข่งขันให้กับท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางคณะได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างกลยุทธ์ในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน จึงได้จัดทีมอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ เพื่อเป็นการถ่ายทอดแนวคิดของ MOC ให้กับนักศึกษา และร่วมวางแผนยุทธศาสตร์ให้จังหวัด ซึ่งผลตอบรับที่ได้จากการดำเนินการดังกล่าวก็ทำให้เห็นผลงานเชิงประจักษ์ทั้งกับนักศึกษา อาจารย์ผู้สอน และหน่วยงานภายนอกด้วยเช่นกัน

อนิรุธ พิพัฒน์ประภา: ข้อมูล/ภาพประกอบ
อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts