คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ดันแนวคิด MOC เสนอแผนพัฒนาคลัสเตอร์ไหม ร่วมประชุมบูรณาการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

วันที่ 21 มิถุนายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มอบหมายให้อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลานุช คงคา ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์ ดร.สุทธิศักดิ์ แก้วแกนจันทร์ อาจารย์ประจำคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมประชุมบูรณาการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เขตหลักสี่ื กรุงเทพมหานคร โดยมีท่านอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ในฐานะผู้เสนอแผนดำเนินโครงการการพัฒนาคลัสเตอร์ไหมอีสาน สู่สากล โดยคณะบริหารธุรกิจ ได้เป็นส่วนสำคัญในการวางแผนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 โดยการนำแนวคิดของ MOC, Harvard Business School สหรัฐอเมริกา และส่งแผนพัฒนาจุดเน้นกลุ่มจังหวัดด้วยความชำนาญในศาสตร์ด้านเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะและบริหารธุรกิจ ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี กล่าวเพิ่มเติมว่า ครั้งนี้เป็นการนำจุดเน้นของมหาวิทยาลัยช่วยเสริมสร้างในการพัฒนากลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชน ประเทศอย่างยั่งยืนซึ่งถือได้ว่าเป็นการบูรณาการในการทำงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับจังหวัดได้เป็นอย่างดี

อนิรุธ พิพัฒน์ประภา: ข้อมูล/ภาพประกอบ
อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียง/พิสูจน์อักษร

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts