บุคลากรฝ่ายวิชาการและวิจัย

อาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์
อาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
jintana.khemprasit@gmail.com
เบอร์ภายใน 3603
อาจารย์ ดร.ณัชชา ลิมปศิริสุวรรณ
อาจารย์ ดร.ณัชชา ลิมปศิริสุวรรณผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
รับผิดชอบงานด้านวิชาการและบริการวิชาการ
เบอร์โทรภายใน 3631
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพงษ์ จำปาหอม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพงษ์ จำปาหอมผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
รับผิดชอบงานด้านวิจัย
เบอร์ภายใน 3632
อาจารย์ ดร.สุดา ทิพย์ประเสริฐ
อาจารย์ ดร.สุดา ทิพย์ประเสริฐผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
รับผิดชอบงานด้านสหกิจศึกษาและสารสนเทศ
เบอร์ภายใน 3652
นางสาวชลธร นาคดิลก
นางสาวชลธร นาคดิลกหัวหน้างานบริการการศึกษา
chonlatorn.na@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3693
นางภชนิตา หมายชัย
นางภชนิตา หมายชัยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Pachanita.su@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3693
นางสาวกนกวรรณ ศิริ
นางสาวกนกวรรณ ศิรินักวิชาการศึกษา
kanokwan.si@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3693
นางสาวแก้วตา ชูทองหลาง
นางสาวแก้วตา ชูทองหลางเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Kaewta.ch@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3607
นางสาวปัทมา พิลาบุตร
นางสาวปัทมา พิลาบุตรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานบัณฑิตศึกษา
patthama.pi@rmuti.ac.th
เบอร์โทรภายใน 3691