บุคลากรฝ่ายวิชาการและวิจัย

อาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์
อาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
อาจารย์ ดร.สุกานดา กลิ่นขจร
อาจารย์ ดร.สุกานดา กลิ่นขจรผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ
อาจารย์ ดร.ณัชชา ลิมปศิริสุวรรณ
อาจารย์ ดร.ณัชชา ลิมปศิริสุวรรณผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ รอดพ้น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ รอดพ้นผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
นางภชนิตา หมายชัย
นางภชนิตา หมายชัยหัวหน้างานบริการการศึกษา
นางสาวกนกวรรณ ศิริ
นางสาวกนกวรรณ ศิริเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวแก้วตา ชูทองหลาง
นางสาวแก้วตา ชูทองหลางเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวชลธร นาคดิลก
นางสาวชลธร นาคดิลกเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวปัทมา พิลาบุตร
นางสาวปัทมา พิลาบุตรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานบัณฑิตศึกษา