บุคลากรฝ่ายวิชาการและวิจัย

อาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์
อาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
jintana.km@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3603
อาจารย์ ดร.ปิยรัตน์ งามสนิท
อาจารย์ ดร.ปิยรัตน์ งามสนิทผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
รับผิดชอบงานด้านวิชาการและบริการวิชาการ
piyarat.ng@rmuti.ac.th
เบอร์โทรภายใน 3631
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพงษ์ จำปาหอม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพงษ์ จำปาหอมผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
รับผิดชอบงานด้านวิจัย
thanapong.ch@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3632
อาจารย์ ดร.สุดา ทิพย์ประเสริฐ
อาจารย์ ดร.สุดา ทิพย์ประเสริฐผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
รับผิดชอบงานด้านสหกิจศึกษาและสารสนเทศ
suda.ti@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3652
นางสาวชลธร นาคดิลก
นางสาวชลธร นาคดิลกหัวหน้างานบริการการศึกษา
chonlatorn.na@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3693
นางภชนิตา หมายชัย
นางภชนิตา หมายชัยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Pachanita.su@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3693
นางสาวกนกวรรณ ศิริ
นางสาวกนกวรรณ ศิรินักวิชาการศึกษา
kanokwan.si@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3693
นางสาวแก้วตา ชูทองหลาง
นางสาวแก้วตา ชูทองหลางเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Kaewta.ch@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3607
นางสาวปัทมา พิลาบุตร
นางสาวปัทมา พิลาบุตรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานบัณฑิตศึกษา
patthama.pi@rmuti.ac.th
เบอร์โทรภายใน 3691