บุคลากรฝ่ายวิชาการและวิจัย

อาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์
อาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
jintana.khemprasit@gmail.com
เบอร์ภายใน 3603
อาจารย์ ดร.ณัชชา ลิมปศิริสุวรรณ
อาจารย์ ดร.ณัชชา ลิมปศิริสุวรรณผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
เบอร์โทรภายใน 3631
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ รอดพ้น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ รอดพ้นผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
Maejo60@hotmail.com
เบอร์ภายใน 3631
นางภชนิตา หมายชัย
นางภชนิตา หมายชัยหัวหน้างานบริการการศึกษา
เบอร์ภายใน 3693
นางสาวชลธร นาคดิลก
นางสาวชลธร นาคดิลกเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
chonlatorn.na@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3693
นางสาวกนกวรรณ ศิริ
นางสาวกนกวรรณ ศิรินักวิชาการศึกษา
kanokwan.si@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3693
นางสาวแก้วตา ชูทองหลาง
นางสาวแก้วตา ชูทองหลางเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Kaewta.ch@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3607
นางสาวปัทมา พิลาบุตร
นางสาวปัทมา พิลาบุตรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานบัณฑิตศึกษา
patthama.pi@rmuti.ac.th
เบอร์โทรภายใน 3691