การประชุมคณะอนุกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 สภาวิชาชีพบัญชีในพระพรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานสาขานครราชสีมา ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องแคนา 3 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.อีสาน โดยการรายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา พร้อมกับเสนอหัวข้อการจัดอบรมสัมมนาเพื่อพิจารณา ในปี 2566 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระบิล พ้นภัย ประธานคณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานสาขานครราชสีมา สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในที่ประชุม

อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์ : ข่าว/ภาพ

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts