อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ

ผศ.นงลักษ์ อันทะเดช
ผศ.นงลักษ์ อันทะเดชหัวหน้าสาขาระบบสารสนเทศ
nonglak_untadech@hotmail.com
เบอร์ภายใน 3651
ผศ.ดร.รัชดาภรณ์ ปิ่นรัตนานนท์
ผศ.ดร.รัชดาภรณ์ ปิ่นรัตนานนท์
nok_2104@hotmail.com
เบอร์ภายใน 3652
อาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์
อาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์
jintana.khemprasit@gmail.com
เบอร์ภายใน 3603
ผศ.สุนทร ดวงประเสริฐชัย
ผศ.สุนทร ดวงประเสริฐชัย
soontorn.du@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3650
อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ หมีเงิน
อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ หมีเงิน
เบอร์ภายใน 3651
ผศ.รัฐพรรัตน์ งามวงศ์
ผศ.รัฐพรรัตน์ งามวงศ์
rattapornrat.ng@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3650
อาจารย์ ดร.วิรัตร บุตรวาปี
อาจารย์ ดร.วิรัตร บุตรวาปี
wirat.bu@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3650
อาจารย์กฤษณะพล เกิดทองคำ
อาจารย์กฤษณะพล เกิดทองคำ(ลาศึกษาต่อ)
อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศิริชัย โชติสิริเมธานนท์
อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศิริชัย โชติสิริเมธานนท์
sirichai.king@hotmail.com
เบอร์ภายใน 3697
ผศ.เพ็ญศิริ โพริย้า
ผศ.เพ็ญศิริ โพริย้า
pensiri.le@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3651
อาจารย์ ดร.ปิยรัตน์ งามสนิท
อาจารย์ ดร.ปิยรัตน์ งามสนิท
piyarat.ng@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3652
อาจารย์สุดา ทิพย์ประเสริฐ
อาจารย์สุดา ทิพย์ประเสริฐ
เบอร์ภายใน 3652
อาจารย์ ดร.ประชาสันต์ แว่นไธสง
อาจารย์ ดร.ประชาสันต์ แว่นไธสง
prachasan.va@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3652
อาจารย์ศศิวิมล กอบัว
อาจารย์ศศิวิมล กอบัว
sasiwimon.ko@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3651
อาจารย์ ดร.ศศิกานต์ ไพลกลาง
อาจารย์ ดร.ศศิกานต์ ไพลกลาง