อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ

อาจารย์นงลักษ์ อันทะเดช
อาจารย์นงลักษ์ อันทะเดชหัวหน้าสาขาระบบสารสนเทศ
ผศ.ดร.รัชดาภรณ์ ปิ่นรัตนานนท์
ผศ.ดร.รัชดาภรณ์ ปิ่นรัตนานนท์
อาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์
อาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์
ผศ.สุนทร ดวงประเสริฐชัย
ผศ.สุนทร ดวงประเสริฐชัย
อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ หมีเงิน
อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ หมีเงิน
ผศ.รัฐพรรัตน์ งามวงศ์
ผศ.รัฐพรรัตน์ งามวงศ์
อาจารย์ ดร.วิรัตร บุตรวาปี
อาจารย์ ดร.วิรัตร บุตรวาปี
อาจารย์กฤษณะพล เกิดทองคำ
อาจารย์กฤษณะพล เกิดทองคำ(ลาศึกษาต่อ)
อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศิริชัย กิ่งสีดา
อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศิริชัย กิ่งสีดา
ผศ.เพ็ญศิริ โพริย้า
ผศ.เพ็ญศิริ โพริย้า
อาจารย์ ดร.ปิยรัตน์ งามสนิท
อาจารย์ ดร.ปิยรัตน์ งามสนิท
อาจารย์สุดา ทิพย์ประเสริฐ
อาจารย์สุดา ทิพย์ประเสริฐ(ลาศึกษาต่อ)
อาจารย์ ดร.ประชาสันต์ แว่นไธสง
อาจารย์ ดร.ประชาสันต์ แว่นไธสง
อาจารย์ศศิวิมล กอบัว
อาจารย์ศศิวิมล กอบัว
อาจารย์ ดร.ศศิกานต์ ไพลกลาง
อาจารย์ ดร.ศศิกานต์ ไพลกลาง