โทรศัพท์ 044233000 ต่อ 3075|ba.rmuti@outlook.com

ข่าวการประชุม

Home/ข่าวการประชุม

คณะบริหารธุรกิจ จัดการประชุมคณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2/2567

2024-06-13T16:42:11+07:00

คณะบริหาร​ธุรกิจ ​จัดการประชุมคณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ​ ครั้งที่​ 2/2567​ วันที่​ 7​ มิถุนายน​ 2567​ คณะบริหาร​ธุรกิจ ​จัดการประชุมคณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ​ ครั้งที่​ 2/2567​ ณ​ ห้องประชุมแคนา 1 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.อีสาน​ โดย อาจารย์​ ดร.อนิรุธ​ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ​ เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการหารือแนวทางการจัดกิจกรรมของคณะบริหารธุรกิจ​ ประจำเดือนมิถุนายน​ 2567​ จากนั้นเป็นการแนะนำประธานสาขา และคณะกรรมการสาขาในแต่ละสาขา ให้กับประธานในที่ประชุมทราบ ชนานาถ ผดุงศิลป์: ข้อมูล อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว บุปผา ศรีอารามย์: ภาพ

คณะบริหารธุรกิจ จัดการประชุมคณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2/25672024-06-13T16:42:11+07:00

สมาคมศิษย์เก่าบริหารธุรกิจ ราชมงคลนครราชสีมา จัดประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2567

2024-04-25T16:13:10+07:00

สมาคมศิษย์เก่าบริหารธุรกิจ ราชมงคลนครราชสีมา จัดประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 25 เมษายน 2567 สมาคมศิษย์เก่าบริหารธุรกิจ ราชมงคลนครราชสีมา จัดประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม แคนา 1 อาคาร 19 สำนักงานอธิการบดี มทร.อีสาน โดยนางสาวเสาวลักษณ์ ชำนาญนาค นายกสมาคมศิษย์เก่าบริหารธรุกิจ ราชมงคลนครราชสีมา เป็นประธานในที่ประชุม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการพิจารณาการจัดกิจกรรมหารายได้ เพื่อใช้ในการดำเนินงานกิจกรรมสมาคมฯ อาทิเช่น การมอบทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมฯ เป็นต้น ซึ่งทางคณะกรรมการได้ลงความเห็นถึงการจัดงานคืนสู่เหย้า โดยการจัดคอนเสิร์ตและกำหนดศิลปินที่จะเชิญมาทำการแสดง อีกทั้งยังได้มีการนำเสนอแผนการดำเนินงานอย่างคร่าว ๆ ถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ส่วนสถานที่ในการจัดงานนั้น อยู่ระหว่างการพิจารณา โดยจะมีการนัดประชุมเพื่อหารือเพิ่มเติมอีกครั้ง ชนานาถ ผดุงศิลป์: ข้อมูล อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ถ่ายภาพ

สมาคมศิษย์เก่าบริหารธุรกิจ ราชมงคลนครราชสีมา จัดประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/25672024-04-25T16:13:10+07:00

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 5/2567

2024-04-22T13:14:46+07:00

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 5/2567 วันที่ 22 เมษายน 2567 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 5/2567 ณ ห้องประชุมแคนา 3 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.อีสาน โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในที่ประชุม และแจ้งในที่ประชุมทราบเกี่ยวกับความคืบหน้าการปรับปรุงอาคารคณะบริหารธุรกิจ การตรวจรับการปรับปรุงห้องเรียน การตรวจสอบอุปกรณ์ภายในห้องเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าใช้งาน การดำเนินกิจการต่าง ๆ ภายหลังจากการปรับปรุงอาคาร จากนั้นเป็นการรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละฝ่ายงานและสาขาต่าง ๆ อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 5/25672024-04-22T13:14:46+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2/2567

2024-03-26T14:43:59+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2/2567 วันที่ 26 มีนาคม 2567 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมแคนา 3 ชั้น 3 อาคาร 19 สำนักงานอธิการบดี โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในที่ประชุม และได้มีการแนะนำกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต ไข่มุกด์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงนุช ศรีสัตตบุตร คุณประพันธ์ เขียนนอก และคุณเสาวลักษณ์ ชำนาญนาค พร้อมกันนี้ กรรมการแต่ละท่านได้แนะนำตัวและตำแหน่งหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบต่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 4 ท่าน จากนั้น เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของแผนกงานธุรการคณะ โดยรองคณบดีฝ่ายบริหาร ต่อด้วย การรายงานผลการดำเนินงานของแผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา โดยรองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา การรายงานผลการดำเนินงานของแผนกงานวิชาการและวิจัย โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และการรายงานผลการดำเนินงานของแผนกงานพัฒนานักศึกษา โดยรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ถัดจากนั้นเป็นการรายงานผลการใช้จ่ายของเงินแผ่นดิน เงินรายได้ และเงินโครงการต่าง ๆ และเลขานุการแจ้งในที่ประชุมทราบถึงการประชุมในครั้งถัดไป อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ ดาวน์โหลดอัลบั้มภาพ: 67.03.26 - ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2-2567

คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2/25672024-03-26T14:43:59+07:00

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 3/2567

2024-03-20T12:53:07+07:00

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 3/2567 วันที่ 20 มีนาคม 2567 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุมแคนา 3 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.อีสาน โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในที่ประชุม และแจ้งในที่ประชุมทราบเกี่ยวกับความคืบหน้าการปรับปรุงอาคารคณะบริหารธุรกิจ การดำเนินงานของกิจการร้านค้าสหกรณ์คณะบริหารธุรกิจ การปรับปรุงหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา จากนั้นเป็นการรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละฝ่ายงานและสาขาต่าง ๆ อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 3/25672024-03-20T12:53:07+07:00

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ประชุมหารือร่วมกับเครือเบทาโกร ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับเครือเบทาโกร สนับสนุนการเรียน ทำแผนรับนักศึกษา และฝึกสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่อง

2024-03-19T08:43:47+07:00

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ประชุมหารือร่วมกับเครือเบทาโกร ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับเครือเบทาโกร สนับสนุนการเรียน ทำแผนรับนักศึกษา และฝึกสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่อง วันที่ 14 มีนาคม 2567 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มอบหมายให้ อาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วยผู้แทนคณาจารย์จากทั้ง 5 สาขาวิชา ประชุมร่วมกับเครือเบทาโกร ณ ห้อง Command Room ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.อีสาน โดยเป็นการประชุมร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน แบบ Onsite และประชุม Online ร่วมกับวิทยาเขตอื่น ๆ เพื่อหารือความร่วมมือ ออกแบบ และร่วมพัฒนาหลักสูตรแบบ Partial Program ร่วมจัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียน และร่วมทำแผนการรับนักศึกษาในสาขาการตลาด เข้าร่วมฝึกสหกิจศึกษาประจำปีอย่างต่อเนื่อง แก้วตา ชูทองหลาง: ข้อมูล/ภาพประกอบ อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ประชุมหารือร่วมกับเครือเบทาโกร ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับเครือเบทาโกร สนับสนุนการเรียน ทำแผนรับนักศึกษา และฝึกสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่อง2024-03-19T08:43:47+07:00

สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะผู้บริหาร

2024-01-25T14:53:46+07:00

สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะผู้บริหาร วันที่ 24 มกราคม 2567 สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมรายงานผลการดำเนินกิจกรรมในช่วงที่ผ่านมา เพื่อแจ้งต่อคณะผู้บริหารและอาจารย์กิจกรรมประจำคณะบริหารธุรกิจ ได้ทราบ อีกทั้งยังได้หารือแนวทางในการดำเนินกิจกรรมที่ยังคงค้าง ภายในปีการศึกษา 2566 อีกด้วย ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้กล่าวเน้นย้ำในเรื่องการแต่งกายของนักศึกษา ให้สอดคล้องกับบริบทของนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษามีระเบียบวินัย สามารถเป็นตัวอย่างที่ดี เป็นการสร้างบุคลิกภาพที่ดีเมื่อนักศึกษาออกไปทำงานยังสถานประกอบการณ์ในอนาคตอีกด้วย กุลเชษฐ ชุ่มเย็น: ข้อมูล/ภาพประกอบ อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว

สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะผู้บริหาร2024-01-25T14:53:46+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 11/2566

2023-12-22T09:51:28+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 11/2566 วันที่ 20 ธันวาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 11/2566 ณ ห้องประชุมแคนา 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 19) โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา เป็นประธานในที่ประชุม และได้แจ้งในที่ประชุมทราบเกี่ยวกับความคืบหน้าการปรับปรุงอาคารคณะบริหารธุรกิจ จากนั้นเป็นการรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละฝ่ายงานและแต่ละสาขาวิชาในช่วงรอบเดือนที่ผ่านมา อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ

คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 11/25662023-12-22T09:51:28+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 13/2566

2023-12-22T10:14:53+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 13/2566 วันที่ 18 ธันวาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 13/2566 ณ ห้องประชุมแคนา 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 19) โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในที่ประชุม และได้แจ้งในที่ประชุมทราบเกี่ยวกับความก้าวหน้าการปรับปรุงอาคารคณะบริหารธุรกิจ จากนั้นเป็นการรายงานผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ และกิจกรรมที่จะดำเนินการในเวลาอันใกล้นี้ รวมถึงกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในช่วงต้นปีหน้า อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ

คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 13/25662023-12-22T10:14:53+07:00

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมประชุมประจำปี Microeconomics of Competitiveness Affiliate Network (MOC) ประเทศสหรัฐอเมริกา สานต่อการเป็นเครือข่ายด้านการสร้างกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันของประเทศโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างยั่งยืน

2023-12-22T11:42:40+07:00

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมประชุมประจำปี Microeconomics of Competitiveness Affiliate Network (MOC) ประเทศสหรัฐอเมริกา สานต่อการเป็นเครือข่ายด้านการสร้างกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันของประเทศโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างยั่งยืน วันที่ 11 – 12 ธันวาคม 2566 นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมประชุม Microeconomics of Competitiveness Affiliate Network 2023 ประเทศสหรัฐอเมริกา มีสถาบันการศึกษาที่เป็นเครือข่ายจากทั่วโลกกว่า 40 สถาบัน ซึ่งหลังจาก มทร.อีสาน ได้รับการตอบรับให้เป็นเครือข่ายของ MOC Harvard Business School แห่งที่ 3 ของประเทศไทย และได้มีการนำแนวคิดของ Professor Michael E. Porter ประเทศสหรัฐอเมริกา ไปใช้ในการบูรณาการกับภารกิจในด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น ด้านวิชาการ มีการจัดอบรมให้กับอาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจในศาสตร์ด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ทุกวิทยาเขต บรรยายโดยนายแพทย์ธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ นายกสภามหาวิทยาลัย และการจัดการเรียนการสอนในวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์แบบ Team Teaching ที่คณะบริหารธุรกิจ เป็นต้น นอกจากนี้ผลงานสำคัญคือคณะบริหารธุรกิจได้มีส่วนร่วมในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ของกลุ่มจังหวัดหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะเวลา 15 ปี และ มทร.อีสาน เป็นที่ตั้งของมูลนิธิ MOC ซึ่งจะเข้ามาช่วยในการยกระดับงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ และสร้างความสามารถทางการแข่งขันให้กับท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางคณะได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างกลยุทธ์ในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน จึงได้จัดทีมอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ เพื่อเป็นการถ่ายทอดแนวคิดของ MOC ให้กับนักศึกษา และร่วมวางแผนยุทธศาสตร์ให้จังหวัด ซึ่งผลตอบรับที่ได้จากการดำเนินการดังกล่าวก็ทำให้เห็นผลงานเชิงประจักษ์ทั้งกับนักศึกษา อาจารย์ผู้สอน และหน่วยงานภายนอกด้วยเช่นกัน อนิรุธ พิพัฒน์ประภา: ข้อมูล/ภาพประกอบ อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว [...]

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมประชุมประจำปี Microeconomics of Competitiveness Affiliate Network (MOC) ประเทศสหรัฐอเมริกา สานต่อการเป็นเครือข่ายด้านการสร้างกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันของประเทศโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างยั่งยืน2023-12-22T11:42:40+07:00
Go to Top