คำถามที่พบบ่อย

คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) เฉพาะนักเรียนที่จบวุฒิ ปวส.

แต่ละสาขาวิชาจะมีการกำหนดเกรดเฉลี่ยในการรับเข้าศึกษาต่อในแต่ละรอบที่แตกต่างกันไป ซึ่งกำหนดเริ่มต้นตั้งแต่ 2.00 – 3.00 ขึ้นไป

มี 5 สาขา ประกอบด้วย สาขาการบัญชี สาขาการเงิน สาขาการจัดการ สาขาการตลาด และสาขาระบบสารสนเทศ

การเข้าศึกษาในแต่ละรอบการสมัคร จะใช้คะแนนไม่เหมือนกัน นักเรียนสามารถศึกษาคู่มือการสมัครได้ที่ https://www.oapr.rmuti.ac.th/admission/

การตลาดดิจิทัล เรียนโดยเน้นเนื้อหาสำหรับแพลตฟอร์มออนไลน์

ปีการศึกษา 2566 สาขาการจัดการ ยังไม่เปิดรับภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์)

ปีการศึกษา 2566 สาขาการบัญชี ยังไม่เปิดรับภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์)

มีเรียนภาคปกติ วันจันทร์-ศุกร์ หลักสูตร 4 ปี และ 2 ปี

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ไม่ต้องผ่านระบบ TCAS

ปีการศึกษา 2566 สาขาการบัญชี ยังไม่เปิดรับหลักสูตรเทียบโอน

วุฒิปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ)

นักศึกษาทุกหลักสูตร ทุกชั้นปี ต้องแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2566 สาขาการจัดการ หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรม ยังไม่เปิดรับภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์)

สามารถนำวุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สมัครเข้าศึกษาต่อได้ในรอบรับตรง ตามประกาศการรับสมัครของมหาวิทยาลัยฯ https://www.oapr.rmuti.ac.th/main/admission/

ตามกำหนดของหลักสูตรจะใช้เวลาการศึกษา 2 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรายวิชาที่เทียบโอนได้ ตามข้อกำหนดการเทียบ สามารถศึกษาข้อมูลหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ เพิ่มเติมได้ที่ https://ba.rmuti.ac.th/ba2021/?page_id=12

ตามกำหนดของหลักสูตรจะใช้เวลาการศึกษา 2 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรายวิชาที่เทียบโอนได้ ตามข้อกำหนดการเทียบโอน

สามารถเข้าศึกษาต่อได้ในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี (เทียบโอน) ศึกษากำหนดการรับสมัครและคุณสมบัติการรับสมัครได้ที่  https://www.oapr.rmuti.ac.th/main/admission/

สามารถเข้าศึกษาต่อได้ในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี (เทียบโอน) ศึกษากำหนดการรับสมัครและคุณสมบัติการรับสมัครได้ที่  https://www.oapr.rmuti.ac.th/main/admission/

คะแนนเข้าศึกษาในแต่ละรอบการสมัครจะไม่เหมือนกัน ศึกษาและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.oapr.rmuti.ac.th/admission/

คะแนนเข้าศึกษาในแต่ละรอบการสมัครจะไม่เหมือนกัน ศึกษาและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.oapr.rmuti.ac.th/admission/

เรียนหลักสูตรเทียบโอน 2 ปี หรือ หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

เกณฑ์การสอบคัดเลือกในแต่ละรอบจะมีการกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกไว้ ศึกษาและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.oapr.rmuti.ac.th/admission/

คะแนน 9 วิชาสามัญ ไม่ใช้แล้ว เปลี่ยนมาใช้ A-Leval แทนค่ะ

ระยะเวลาการเรียนตามกำหนดของหลักสูตร จะใช้เวลาการศึกษา 2 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรายวิชาที่สามารถเทียบโอนได้ตามข้อกำหนดการเทียบโอน

ไม่ใช่ เฉพาะนักศึกษาที่เข้าพักในหอพักของทางมหาวิทลัยฯ เท่านั้น

ปวส. สาขาการบัญชี รับเฉพาะผู้ที่จบการศึกษาระดับ ปวช. เท่านั้น

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ เหมาจ่าย 7,150 บาท/ภาคเรียน และภาคสมทบ เหมาจ่าย 12,000 บาท/ภาคเรียน

หลักสูตรปริญญาตรี 2 ปี (เทียบโอน) มีเปิดการเรียนการสอนทั้งภาคปกติ (จันทร์ – ศุกร์) ทุกสาขาวิชา และภาคสมทบ (เสาร์ – อาทิตย์) เฉพาะสาขาวิชาการเงิน และสาขาวิชาการตลาด หลักสูตรการบริหารการตลาด ศึกษารอบการรับสมัครเข้าศึกษาต่อได้ที่ https://www.oapr.rmuti.ac.th/main/admission/

ระดับปริญญาตรี แบ่งเป็น หลักสูตร 4 ปี แผนการเรียน 4 ปี หลักสูตรเทียบโอนและหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี แผนการเรียน 2 ปี