คณะบริหารธุรกิจ หนึ่งเดียวจาก มทร.อีสาน ได้รับอนุมัติหลักสูตร Non-Degree จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้รับอนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) เข้าร่วมโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ ปี พ.ศ. 2566 ในการประชุมครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรม การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หลักสูตรการพัฒนาธุรกิจสีเขียวเพื่อความยั่งยืน (SME’s Green Growth)

อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว
บุปผา ศรีอารามย์: กราฟิก

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts