หน้าหลัก2022-09-23T11:06:17+07:00

สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ

ยินดีต้อนรับ

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2566

สารจากหัวหน้าสาขาการเงิน

สวัสดีนักศึกษาใหม่รับเข้าปี 2565 ทุกท่าน

ในนามของตัวแทนคณาจารย์สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกสาขาเข้าสู่รั้ว มทร.อีสาน ในการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยเป็นอีกก้าวหนึ่งที่เราจะมาเพื่อค้นหาความรู้ ประสบการณ์ และศักยภาพของเรา มาพัฒนาตัวเราให้เป็นคนเก่งและคนดี เป็นผู้มีความคิดอย่างสร้างสรรค์ ขอให้นักศึกษาใช้ช่วงเวลาในมหาวิทยาลัยตั้งใจศึกษาพากเพียร เก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่าง ๆ เพื่อสุดท้ายจะได้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างเต็มภาคภูมิอันจะนำความภูมิใจไปสู่ครอบครัวต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภิญญ์ อัตตฤทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภิญญ์ อัตตฤทธิ์หัวหน้าสาขาการเงิน

ข่าวสารต่าง ๆ

สาขาการเงิน ร่วมแสดงความยินดีกับคุณนฤชล พันธุรัตน์ ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

By |September 23rd, 2022|

สาขาการเงิน จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

By |August 25th, 2022|

สาขาการเงิน ลงพื้นที่ อำเภอพิมาย ให้ความรู้แก่ชุมชน ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG

By |August 12th, 2022|

Go to Top