คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการจัดการความรู้ด้วยการบูรณาการข้ามศาสตร์ Smart Knowledge Management พัฒนาความรู้สู่การพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ

วันที่ 3 เมษายน 2567 ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการจัดการความรู้ด้วยการบูรณาการข้ามศาสตร์ Smart Knowledge Management ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน ชั้น 5 อาคารสำนักวิทยและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และอาจารย์ ดร.วรรณุดาว์ เพ็ชรไพโรจน์ รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน

การจัดโครงการในครั้งนี้ ได้เชิญอาจารย์ ดร.วิรัตร บุตรวาปี อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ ซึ่งได้รับรางวัลการประกวดแผนการสื่อสารการตลาดด้วยพลังละมุน (Marketing Communication Plan with Soft Power) จากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 11 ณ มทร.ธัญบุรี ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ การจัดการความรู้และกระบวนการสกัดความรู้ผ่านกิจกรรมบริการชุมชน และการบูรณาการจัดการความรู้ข้ามศาสตร์บริการวิชาการอย่างทันสมัย ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้ (Knowledge Management) และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ในการทำงานในคณะบริหารธุรกิจ

สุพจน์ อภิรักษ์ธารา: ข้อมูล
อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ
บุปผา ศรีอารามย์: ภาพ

ดาวน์โหลดอัลบั้มภาพกิจกรรม: 67.04.03 – โครงการจัดการเรียนรู้ด้วยการบูรณาการข้ามศาสตร์ Smart KM

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts