ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมให้ความรู้ด้านมารยาทและบุคลิกภาพพื้นฐานในการปฏิบัติงาน และการสื่อสารภายในองค์กร ให้กับนักศึกษาระดับ ปวส. ก่อนออกฝึกงานในสถานประกอบการ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฝึกงาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี (เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน) ณ ห้องประชุม 22-311 ชั้น 3 อาคาร 22 สถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และอาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นผู้กล่าวรายงาน

การจัดโครงการในครั้งนี้ ได้เชิญอาจารย์ ดร.อัญชลี บุบผามาลา อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับมารยาทและบุคลิกภาพพื้นฐานในการปฏิบัติงาน และการสื่อสารภายในองค์กร ให้กับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา ที่จะออกฝึกงานในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาฝึกงาน ก่อนที่จะออกฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง

แก้วตา ชูทองหลาง: ข้อมูล
อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ

ดาวน์โหลดอัลบั้มภาพกิจกรรม: 67.02.21 – เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts