การประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 23 มีนาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมแคนา 3 อาคาร 19 สำนักงานอธิการบดี มทร.อีสาน โดยมีอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมกับได้นำเสนอวิสัยทัศน์ แนวทางการพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ ในด้านต่าง ๆ มีการเสนอเพื่อพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรใหม่ให้มีความทันสมัย เน้นผู้เรียนเป็นหลัก ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติทักษะสูง และรายงานผลการดำเนินงานในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts