คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมสัมมนาทิศทางการพัฒนานักศึกษา มทร.อีสาน เพื่อให้มีสุขภาพจิตที่ดี

วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2566 แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เข้าร่วมโครงการสัมมนาทิศทางการพัฒนานักศึกษา มทร.อีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมวิชชิ่ง ทรี รีสอร์ท จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และบรรยายพิเศษหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนานักศึกษา มทร.อีสาน 2566” ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงประกอบด้วยรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาประจำคณะ บุคลากรกองพัฒนานักศึกษาและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษาทุกวิทยาเขตเข้าร่วมสัมมนา จำนวนทั้งสิ้น 65 คน

ซึ่งโครงการสัมมนานี้เป็นเวทีในการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาระหว่างบุคลากรด้านการพัฒนานักศึกษาจากแต่ละคณะ ในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนานักศึกษาด้วยการศึกษาเรียนรู้หารูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และบรรยายพิเศษด้านการพัฒนานักศึกษาในยุคปัจจุบัน หัวข้อเทคนิคการให้คำปรึกษาจิตวิทยาวัยรุ่น โดย กรมส่งเสริมสุขภาพจิตที่ 7 ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับนักศึกษา ได้รับความรู้ วิธีการ การส่งเสริมป้องกันด้านสุขภาพจิต และการดูแลช่วยเหลือผู้มีปัญหาสุขภาพจิต รวมทั้งติดตามต่อเนื่องเพื่อเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตของนักศึกษา ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ในโครงการ “คู่เครือข่ายดูแลจิตใจ ก้าวสู่คนไทยคุณภาพ” ต่อไป

กุลเชษฐ ชุ่มเย็น : ข่าว/ภาพ

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts