คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome-based Education : OBE)

วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2566 คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome-based Education : OBE) ณ ห้องประชุมตะโกราย 1 ชั้น  3 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 35) มทร.อีสาน ซึ่งจัดโดยงานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นการอบรมและฝึกปฏิบัติวิธีการจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง Backward Curriculum Design โดยวิทยากร ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ เรืองรุ่งโรจน์ ผศ.ดร.สิรินันท์ พงศ์เมธีกุล และ ผศ.ดร.ณัฐฎ์คณิน ศุภเมธานนท์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts