คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงานในสถานประกอบการจริง

วันที่ 17 มีนาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และอาจารย์ ดร.สุดา ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเหมาะสมในการออกฝึกงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา สถานประกอบการ และมหาวิทยาลัย อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนการออกฝึกงานเพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือการดำเนินงานกับภาคเอกชน โดยได้รับความอนุเคราะห์อาจารย์แพนศรี บาตรโพธิ์ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ เป็นวิทยากรบรรยายโดยการแนะนำเอกสารที่ใช้ในการฝึกงาน การปฏิบัติตัวในการฝึกงาน และกฎระเบียบในการฝึกงาน ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย นักศึกษาสาขาการบัญชี สาขาการเงิน สาขาการตลาด และสาขาระบบสารสนเทศ ประมาณ 400 คน

แก้วตา ชูทองหลาง : ข่าว
อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์ : เรียบเรียง/ภาพ

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts