คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยาย “การพัฒนาสมรรถนะในการทำงานเป็นทีม” ให้กับสำนักงานคลังจังหวัด และส่วนราชการในเขตพื้นที่ 8 จังหวัดภาคอีสาน

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน มอบหมายให้ อาจารย์ปุริม หนุนนัด อาจารย์รฐกฤษ ธนพิทชัย อาจารย์ภัคพล รถเพ็ชร อาจารย์ประจำสาขาการตลาด และอาจารย์วิทยา มนตรี อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ ไปเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาสมรรถนะในการทำงานเป็นทีม” ในโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคลังจังหวัด และของส่วนราชการในเขตพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ และยโสธร จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมเมืองย่า ชั้น 2 สำนักงานคลังเขต 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นส่วนรับผิดชอบของกรมบัญชีกลางโดยสำนักงานคลังเขต 3 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้เข้าอบรมเข้าใจในเจตนารมณ์ของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงเข้าใจขั้นตอน วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานการเงิน การบัญชี การตรวจสอบภายใน การพัสดุ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ตลอดจนการดำเนินการด้านความรับผิดชอบทางละเมิด ได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำไปปรับใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ฐปนีย์ ทรงบรรพต: ข้อมูล/ภาพประกอบ
อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts