อาจารย์ประจำสาขาการตลาด

ผศ.ดร.ฉัตรชัย อินทสังข์
ผศ.ดร.ฉัตรชัย อินทสังข์หัวหน้าสาขาการตลาด
chatchai.in@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3642
ผศ.ดุษฎี เทียมเทศ บุญมาสูงทรง
ผศ.ดุษฎี เทียมเทศ บุญมาสูงทรง
ผศ.ผุสดี นิลสมัคร
ผศ.ผุสดี นิลสมัคร
pusdee_08@hotmail.com
เบอร์ภายใน 3641
อาจารย์สุพรรณี พรภักดี
อาจารย์สุพรรณี พรภักดี
ผศ.พิมพ์นิภา รัตนจันทร์
ผศ.พิมพ์นิภา รัตนจันทร์
siraprapa.ra@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3642
อาจารย์ ดร.ณพรรณ สินธุศิริ
อาจารย์ ดร.ณพรรณ สินธุศิริ
napan.si@rmuti.ac.th​
เบอร์ภายใน 3604
ผศ.ดร.วรรณณี ตรองพาณิชย์
ผศ.ดร.วรรณณี ตรองพาณิชย์
wannee.tr@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3640
ผศ.ดร.พงษ์นรินทร์ ปิดจัตุรัส
ผศ.ดร.พงษ์นรินทร์ ปิดจัตุรัส
pongnarin.pi@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3640
อาจารย์ปุริม หนุนนัด
อาจารย์ปุริม หนุนนัด
purim.nu@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3642
อาจารย์ปิยมาภรณ์ เทียมจิตร
อาจารย์ปิยมาภรณ์ เทียมจิตร
piyamaporn.ko@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3641
อาจารย์ ดร.ฐิติมนต์ ธนกิติเอื้ออังกูร
อาจารย์ ดร.ฐิติมนต์ ธนกิติเอื้ออังกูร
titimont.ta@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3643