อาจารย์ประจำสาขาการตลาด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย อินทสังข์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย อินทสังข์หัวหน้าสาขาการตลาด
chatchai.in@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3642
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี เทียมเทศ บุญมาสูงทรง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี เทียมเทศ บุญมาสูงทรง
skycrow_ann@hotmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผุสดี นิลสมัคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผุสดี นิลสมัคร
pusdee_08@hotmail.com
เบอร์ภายใน 3641
อาจารย์สุพรรณี พรภักดี
อาจารย์สุพรรณี พรภักดี
add_supannee@hotmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์นิภา รัตนจันทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์นิภา รัตนจันทร์
siraprapa.ra@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3642
อาจารย์ ดร.ณพรรณ สินธุศิริ
อาจารย์ ดร.ณพรรณ สินธุศิริ
napan.si@rmuti.ac.th​
เบอร์ภายใน 3604
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณณี ตรองพาณิชย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณณี ตรองพาณิชย์
wannee.tr@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3640
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์นรินทร์ ปิดจัตุรัส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์นรินทร์ ปิดจัตุรัส
pongnarin.pi@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3640
อาจารย์ปุริม หนุนนัด
อาจารย์ปุริม หนุนนัด
purim.nu@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3642
อาจารย์ปิยมาภรณ์ เทียมจิตร
อาจารย์ปิยมาภรณ์ เทียมจิตร
piyamaporn.ko@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3641
อาจารย์ ดร.ฐิติมนต์ ธนกิติเอื้ออังกูร
อาจารย์ ดร.ฐิติมนต์ ธนกิติเอื้ออังกูร
titimont.ta@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3643
อาจารย์ภูมิพัฒน์ นวจินดากาญจน์
อาจารย์ภูมิพัฒน์ นวจินดากาญจน์
bhumipat.na@outlook.com
อาจารย์รฐกฤษ ธนพิทชัย
อาจารย์รฐกฤษ ธนพิทชัย
Kridsakorn.no@rmuti.ac.th
อาจารย์ภัคพล รถเพ็ชร
อาจารย์ภัคพล รถเพ็ชร
Phakkhaphon.ro@rmuti.ac.th