อาจารย์ประจำสาขาการตลาด

ผศ.ดร.วรรณณี ตรองพาณิชย์
ผศ.ดร.วรรณณี ตรองพาณิชย์หัวหน้าสาขาการตลาด
ผศ.ดุษฎี เทียมเทศ บุญมาสูงทรง
ผศ.ดุษฎี เทียมเทศ บุญมาสูงทรง
ผศ.ผุสดี นิลสมัคร
ผศ.ผุสดี นิลสมัคร
อาจารย์สุพรรณี พรภักดี
อาจารย์สุพรรณี พรภักดี
อาจารย์ ดร.ณพรรณ สินธุศิริ
อาจารย์ ดร.ณพรรณ สินธุศิริ
ผศ.พิมพ์นิภา รัตนจันทร์
ผศ.พิมพ์นิภา รัตนจันทร์
ผศ.ดร.ฉัตรชัย อินทสังข์
ผศ.ดร.ฉัตรชัย อินทสังข์
อาจารย์ปุริม หนุนนัด
อาจารย์ปุริม หนุนนัด
ผศ.ดร.พงษ์นรินทร์ ปิดจัตุรัส
ผศ.ดร.พงษ์นรินทร์ ปิดจัตุรัส
อาจารย์ปิยมาภรณ์ เทียมจิตร
อาจารย์ปิยมาภรณ์ เทียมจิตร
อาจารย์ ดร.ฐิติมนต์ ธนกิติเอื้ออังกูร
อาจารย์ ดร.ฐิติมนต์ ธนกิติเอื้ออังกูร