คณะบริหารธุรกิจ ต้อนรับเอกอัครราชทูตวิสามัญแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำราชอาณาจักรไทย พร้อมสานต่อความร่วมมือเสริมยุทธศาสตร์ความเป็นนานาชาติ

วันที่ 8 มีนาคม 2566 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ร่วมให้การต้อนรับท่านฮุน ซาเรือน เอกอัครราชทูตวิสามัญ และมีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำราชอาณาจักรไทย และคณะเจ้าหน้าที่ พร้อมเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตไก่ และพบปะพนักงานแรงงานกัมพูชา จำนวน 150 คน ณ โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา จากนั้นเวลา 15.30 น. เดินทางมาที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ณ ห้องประชุมแคนา อาคารสำนักงานอธิการบดี พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษากัมพูชาที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีนักศึกษากัมพูชา ที่สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ และเข้ารับปริญญาบัตรครั้งนี้ จำนวน 1 คน คือ นายจันดารา ซิน เกียรตินิยมอันดับ 1 เกรดเฉลี่ยสะสม 3.96 พร้อมเยี่ยมเยียนและพบปะนักศึกษาทุนพระราชทานโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วยพระภิกษุสงฆ์ จากมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา จำนวน 5 รูป นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จำนวน 18 คน นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 3 คน นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 11 คน ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าทางคณะได้มีการวางแผนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต คือ การผลักดันการเทียบโอนวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศและการเตรียมการเปิดสอนในหลักสูตร BTEC ด้านบริหารธุรกิจ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักศึกษาต่างชาติมากขึ้น รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมด้านความเป็นนานาชาติให้กับมหาวิทยาลัยด้วย

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts