หน้าหลัก2022-11-23T12:19:03+07:00

สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ

ยินดีต้อนรับ

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2566

สารจากหัวหน้าสาขาการตลาด

ขอแสดงความยินดีและต้อนรับนักศึกษาใหม่

ในนามตัวแทนสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ขอให้นักศึกษาทุกท่านมีพลังกายและกำลังใจที่เข้มแข็งที่จะศึกษาเล่าเรียน พร้อมปรับตัวในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยมุ่งมั่นเรียนรู้ให้เต็มศักยภาพนำความรู้ด้านวิชาการ มาพัฒนาองค์กร สังคม และประเทศชาติ และข้อสำคัญคือ การเป็นคนดี เสียสละ รับผิดชอบ และมีระเบียบวินัย อันจะนำไปสู่ความภาคภูมิใจของครอบครัว สุดท้ายนี้ ขอให้ทุกท่านพร้อมที่จะก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคง และประสบความสำเร็จด้วยความสุข

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย อินทสังข์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย อินทสังข์หัวหน้าสาขาการตลาด

ข่าวสารต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

Go to Top