หน้าหลัก2023-12-21T15:51:06+07:00

สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ

ยินดีต้อนรับ

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2567

สารจากหัวหน้าสาขาการตลาด

ข่าวสารต่าง ๆ

ข่าวกิจกรรม

สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568

By |February 16th, 2024|Tags: , , , , |

สาขาการตลาด จัดโครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visting Professor) เสริมสร้างความรู้ด้านการตลาดให้กับนักศึกษา

By |July 27th, 2023|Tags: , , , , |

นักศึกษาสาขาการตลาด ร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้าในงานตลาดซอยศิลป์ ฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการใหม่สู่การบริหารร้านค้าปลีกในอนาคต

By |July 26th, 2023|Tags: , , , , |

ข่าวประชาสัมพันธ์

Go to Top