หน้าหลัก2022-09-23T11:55:31+07:00

สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ

ยินดีต้อนรับ

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2566

สารจากหัวหน้าสาขาการตลาด

ขอแสดงความยินดีและต้อนรับนักศึกษาใหม่

ในนามตัวแทนสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ขอให้นักศึกษาทุกท่านมีพลังกายและกำลังใจที่เข้มแข็งที่จะศึกษาเล่าเรียน พร้อมปรับตัวในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยมุ่งมั่นเรียนรู้ให้เต็มศักยภาพนำความรู้ด้านวิชาการ มาพัฒนาองค์กร สังคม และประเทศชาติ และข้อสำคัญคือ การเป็นคนดี เสียสละ รับผิดชอบ และมีระเบียบวินัย อันจะนำไปสู่ความภาคภูมิใจของครอบครัว สุดท้ายนี้ ขอให้ทุกท่านพร้อมที่จะก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคง และประสบความสำเร็จด้วยความสุข

ผศ.ดร.ฉัตรชัย อินทสังข์
ผศ.ดร.ฉัตรชัย อินทสังข์หัวหน้าสาขาการตลาด

ข่าวสารต่าง ๆ

สาขาการตลาด ร่วมแสดงความยินดีกับคุณนฤชล พันธุรัตน์ ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

By |September 23rd, 2022|

นักศึกษาสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย

By |December 9th, 2021|

Go to Top