หน้าหลัก2024-05-28T10:25:44+07:00

สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ

ยินดีต้อนรับ

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2567

สารจากหัวหน้าสาขาการตลาด

ข่าวสารต่าง ๆ

ข่าวกิจกรรม

สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568

By |March 2nd, 2024|Tags: , , , , |

สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568

By |February 16th, 2024|Tags: , , , , |

อาจารย์ปุริม หนุนนัด ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

By |December 6th, 2023|Tags: , , , , |

ข่าวประชาสัมพันธ์

Go to Top