ค่าเล่าเรียนหลักสูตรต่าง ๆ

หลักสูตร/สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ภาคปกติ (เหมาจ่าย)
ค่าลงทะเบียน ตลอดหลักสูตร
(ไม่รวมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ)
หมายเหตุ
กยศ. กรอ.
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี
สาขาวิชาการบัญชี 7,150 57,200
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี
สาขาวิชาการเงิน 7,150 57,200
 สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 7,150 57,200
สาขาวิชาการตลาด-การตลาดดิจิทัล 7,150 57,200
สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 7,150 57,200
สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 7,150 57,200
สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 7,150 57,200
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์-การจัดการโซ่อุปทาน 7,150 57,200
สาขาวิชาการตลาด-การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
(โครงการความร่วมมือกับทาง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) )
16,000 128,000 ยังไม่หักทุนจาก CP 70%
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน หลักสูตร 4 ปี 32,000 256,000
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตร 2 ปี
สาขาวิชาการบัญชี (เทียบโอน) 7,150 28,600
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตร 2 ปี
สาขาวิชาการเงิน (เทียบโอน) 7,150 28,600
สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด (เทียบโอน) 7,150 28,600
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 7,150 28,600
สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป (เทียบโอน) 7,150 28,600
สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม (เทียบโอน) 7,150 28,600
สาขาวิชาการเงิน (เทียบโอน) ภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์) 12,000 48,000
สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด (เทียบโอน)
ภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์)
12,000 48,000
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง)
ภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์)
12,000 48,000
ระดับปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (เสาร์-อาทิตย์) 30,000 120,000 ไม่รวมค่าศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
บัญชีมหาบัณฑิต (เสาร์-อาทิตย์) 30,000 120,000 ไม่รวมค่าศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ