LT News - шаблон joomla Оригами

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม (312)

กองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานสาขานครราชสีมา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการบัญชีและการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร (Total Solutions for SMEs)” ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรม AccRevo (โปรแกรมบัญชีออนไลน์) และโปรแกรม JUBILI (โปรแกรมงานขายหน้าร้าน) โดยวิทยากร คุณนวลศิริ วรเมธาวิวัฒน์ ผู้แทนจากบริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด และคุณยุทธนา วิชาฮาด ผู้แทนจากบริษัท บิลค์ วันกรุ๊ป จำกัด โดยมีผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมจำนวน 50 คน

คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมิน 7ส จากคณะกรรมการ ระหว่างวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2562 แบ่งเป็นการตรวจประเมิน 7ส วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน 3 ท่าน ได้แก่ ดร.จิตนภา สมบูรณ์ศิลป์ จากคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ นางกัญญาภัค เอียการนา จากคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และนางสาวนงลักษณ์ อ่องสันเทียะ จากสำนักงานกิจการสภามหาวิทยาลัย ทำการตรวจประเมินสำนักงานคณบดี สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการเงิน และตรวจประเมิน 7ส วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสรีย์ วงศ์ศรีใส จากคณะวิศวกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ นางสาวจิราพัชร จิวาลักษณ์ จากวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ และนางอรพรรณ เชื่อดี จากกองบริหารงานบุคคล ทำการตรวจประเมินสาขาวิชาระบบสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาการตลาด ผลการตรวจประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สโมสร​นักศึกษา​คณะบริหาร​ธุรกิจ​ ได้จัดโครงการ​ Big​ Cleaning​ Day​ ประจำปีการศึกษา​ 2562​ ใันวันพุธที่​ 13​ พฤศจิกายน​ 2562​ โดยได้รับเกียรติจาก​ ดร.ระบิล​ พ้นภัย​ คณบดีคณะบริหาร​ธุรกิจ​ เป็นประธานในพิธี​ โดยภายในงานได้มีกิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่​ โดยรอบอาคารคณะบริหาร​ธุรกิจ​ ด้วยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรและนักศึกษา​ ที่ได้ร่วมกันปรับปรุงและทำความสะอาดพื้นที่อาคารคณะบริหาร​ธุรกิจ​

สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับ สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย กำหนดจัดโครงการ “โครงการจัดสอบหลักสูตร ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (P 1)”  ให้แก่นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ที่สนใจในหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป ได้รับใบอนุญาตในการเป็นผู้แนะนำการลงทุน ในวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 01301 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีนักศึกษาและบุคลากรภายนอกให้ความสนใจเข้าร่วมสอบเพื่อรับใบอนุญาตในการเป็นผู้แนะนำการลงทุน กว่า 80 คน

สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการจัดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาการบัญชี ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1 Professional Competence for Learning Society ณ ห้องตะโกราย 2 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน แบ่งเป็นบทความวิจัยดีเด่นและการนำเสนองานวิจัยในรูปแบบของโปสเตอร์ โดยมีคณะกรรมการตัดสินผลงานวิจัยทั้งจากภายในและภายนอกจำนวน 10 ท่าน ได้แก่ คุณจุรีพร อัศวอิทธิฤทธิ์ จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา อาจารย์ศรัณย์พร รักษาพงษ์ อาจารย์ประจำสาขาการบัญชี วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ คุณสายฝน วิลัย จากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ จิตต์น้อม รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน ผศ.ดร.ปฏิมา ถนิมกาญจน์ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ อาจารย์ ดร.ธนาภิญญ์ อัตตฤทธิ์ หัวหน้าสาขาการเงิน อาจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ธงไชย อาจารย์ประจำสาขาการบัญชี อาจารย์ ดร.วรรณุดาว์ เพ็ชไพโรจน์ อาจารย์ประจำสาขาการเงิน อาจารย์พรสวัสดิ์ สิงห์ยาม อาจารย์ประจำสาขาการเงิน และอาจารย์นิลุบล ด้วงนิล อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ ซึ่งมีผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาการบัญชี ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมทั้งสิ้น 40 ผลงาน โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่นจำนวน 7 ผลงาน และรางวัลนำเสนองานวิจัยดีเด่น (ภาคโปสเตอร์) จำนวน 5 ผลงาน

สาขาวิชาการจัดการ ได้ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 ณ ห้องฐานานุศักดิ์ อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร 2 ท่าน ได้แก่ ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ ศาสตราจารย์ ดร.วัฒนวงศ์ รัตนวราห์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

แผนกงานพัฒนานักศึกษา งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการตักบาตรคณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณลานเฟื่องฟ้า อาคารคณะบริหารธุรกิจ เพื่อเป็นการปลูกฝังและส่งเสริมให้นักศึกษาได้รู้จักทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย รวมทั้งวัฒนธรรมชาวพุทธ โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดสระบัวเกลื่อน จำนวน 9 รูป รับบิณฑบาตรข้าวสารอาหารแห้งจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจกว่า 200 คน

สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการสร้างความเข้าใจระหว่างนักศึกษา และสถานประกอบการสำหรับการสหกิจศึกษา เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ณ ห้อง 01602 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงรายละเอียดการฝึกงานและสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ และเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และสถานประกอบการ โดยมีอาจารย์กิตติมา ทางนะที และอาจารย์นัฎสวัญจ์ กิตติลาภานนท์ บรรยายให้ความรู้ถึงการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่นักศึกษาจะออกฝึกงานและสหกิจศึกษา มีนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกว่า 100 คน

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ผู้ดูแล และบริหารจัดการศูนย์สอบมาตรฐานไอทีสากล ร่วมกับ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ได้จัดทดสอบประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทตน์ สาขาซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Software and Applications)​ อาชีพนักพัฒนาระบบ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 3 ในวันที่ 28 กันยายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 301, 302 และ 312 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดยมีวิทยากรจากบริษัทได้จำนวน 3 ท่าน ได้อบรมให้ความรู้กับนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 และ 4 จำนวนกว่า 120 คน และได้ทำการสอบภาคทฤษฎีในช่วงเช้า 1 ชั่วโมง และสอบภาคปฏิบัติในช่วงบ่าย 4 ชั่วโมง โดยนักศึกษาที่สอบผ่านจะได้รับเกียรติบัตรจากการทดสอบในครั้งนี้