นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ ได้รับการตีพิมพ์บทความในวารสารระดับประเทศ วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวฐิติยา พูลสระคู และนางสาวมนทกานต์ ศรีเกาะ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาระบบสารสนเทศ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล ที่ได้รับการเผยแพร่บทความในวารสารระดับประเทศ จากกองบรรณาธิการ วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ชื่อผลงาน “การพัฒนาจินตทัศน์แสดงข้อมูลสินค้าคงคลังประเภททรูวิชั่น ของบริษัท ทรู คอร์เปอร์เรชั่น” โดยมีอาจารย์ ดร.สุดา ทิพย์ประเสริฐ และอาจารย์ ดร.ปิยรัตน์ งามสนิท เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ภาคภูมิ หมีเงิน: ข้อมูล/ภาพประกอบ
อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts