LT News - шаблон joomla Оригами

ba.admin

ba.admin

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดโครงการ “อนุรักษ์พลังงานและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ” เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากร และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สามารถอพยพหนีไฟได้เมื่อเกิดอัคคีภัย และเพื่อลดความสูญเสียจากการเกิดอัคคีภัยหากมีการเกิดอัคคีภัยขึ้น โดยจำลองสถานการณ์จริงให้บุคลากรและนักศึกษาสามารถอพยพหนีไฟได้เมื่อเกิดอัคคีภัย ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรสถานีดับเพลิงสุรนารายณ์ นำโดยหัวหน้านิยม สวมชัยภูมิ และคณะวิทยากร ให้ความรู้กับบุคลากรและนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทย ได้เข้ามาประชาสัมพันธ์โครงการ “Marketing Plan Contest โครงการ 11 by A.P. Honda” ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งเป็นโครงการประกวดการวางแผนการตลาดเชิงกิจกรรมเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ฮอนด้า โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษาที่สนใจด้านการตลาดและมีความคิดสร้างสรรค์ได้มาประชันความสามารถ เพื่อคัดเลือกผู้ชนะเลิศการประกวดแผนการตลาดประจำเขตพื้นที่ภาคตะวันออกฉียงเหนือ พร้อมรับทุนการศึกษา และเป็นตัวแทนประจำเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเข้าร่วมโชว์ศักยภาพในงาน Bangkok International Motor show 2019 โดยได้จัดการสัมมนาให้ความรู้ และเปิดมุมมองความคิดด้านการตลาด โดยมีนักศึกษาจากทุกสาขาวิชา ประมาณ 150 คน เข้าร่วมฟังสัมมนาในครั้งนี้

สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ สำเภาฟ้ากีฬาสัมพันธ์ ในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม และวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 โดยมีการแข่งขันกีฬาสากล ได้แก่ ฟุตซอล วอลเลย์บอล ตระกร้อ แบดมินตัน และบาสเก็ตบอล อีกทั้งยังมีการประกวดกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ของแต่ละสาขาวิชาภายในคณะบริหารธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผุสดี นิลสมัคร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เป็นการแข่งขันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ อีกทั้งยังเป็นการออกกำลังกาย ทำให้นักศึกษามีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 4 จำนวน 120 คน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี กิจกรรมที่ 3 ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี ครั้งที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ บริษัท อิชิตันกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ โดยเข้าไปศึกษาดูงานในสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพจริง ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการ "Young & Smart Learning Accountant" ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากับโครงการ "Young & Smart" ในระหว่างวันที่ 11 - 13 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องมรกตอีสาน อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และห้อง 01901 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามอัตลักษณ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ และเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ให้มีทักษะความรู้ ความสามารถด้านการจัดทำบัญชี การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบัญชี และการยื่นงบการเงินออนไลน์ผ่านระบบ e-filling ซึ่งวิทยากรที่มาบรรยายให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตินี้ ได้รับเกียรติจาก คุณนริศรา เกศนคเรศ คุณวริศรา นาเมืองรักษ์ จากบริษัท สำนักงานธุรกิจการบัญชี จำกัด ดร.ณัฐนรินทร์ เนียมประดิษฐ์ คุณกิตติมา ช้างเขียว นักวิชาการพาณิชย์ คุณอรณิชา เพ็งนาเรนทร์ นักวิชาการพาณิชย์ และคุณยุพาวดี วรรณเลิศ นักวิชาการพาณิชย์ เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทั้งหมด เข้าร่วมโครงการ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ดำเนินการจัดโครงการ ตรวจประเมินรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 8 -9 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร เป็นประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ร่วมกับ ดร.มานิต บุญประเสริฐ กรรมการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรพจน์ วัชโรภากุล เลขานุการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะบริหารธุรกิจ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เป็นไปหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ซึ่งการตรวจประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สาขาวิชาการบัญชี ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี กิจกรรมที่ 4 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงาน มาตรฐานการสอบบัญชี ที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีให้มีความรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ ได้แก่ ด้านมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการสอบบัญชี ที่มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร หัวหน้าภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีชั้นปีที่ 4 ในหัวข้อภาพรวมมาตรฐานการสอบบัญชีที่ใช้ในประเทศไทย มาตรฐานการสอบบัญชีที่ประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2561 มาตรฐานการสอบบัญชีที่ปรับปรุงในปี พ.ศ. 2561 และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาปีที่ 1 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง 01803 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักวิธีการใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัยและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น และสามารถวางแผนการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในกิจกรรมได้จัดให้มีการเสวนาในหัวข้อ “อัพ VALUE สู่การเรียน (Marketing 4.0)” โดยได้รับเกียรติจาก คุณไพลิน อาษานอก คุณไกรลาศ แสดกระโทก และคุณนัยนันท์ ตัณฑุลกนกรัชต์ เป็นวิทยากรในการบรรยายครั้งนี้ หลังจากนั้น ได้มีการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพี่-น้อง ชาว Marketing โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 1 ทั้งหมด เข้าร่วมกิจกรรม

สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมเทคนิคและแนวทางสู่ความสำเร็จในการนำเสนอและการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมฐานานุศักดิ์ อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรในสาขาวิชาการจัดการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ เทคนิคการเขียนบทความวิจัยประเภทต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ สามารถนำมาเขียนและนำเสนอในรูปแบบของบทความได้อย่างครบถ้วนเหมาะสมและถูกต้อง ตลอดจนเป็นการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ซึ่งวิทยากรที่มาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.นุจรี ภักดีจอหอ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในหัวข้อเรื่อง “How to publish your article in international journal” โดยมีคณาจารย์สาขาวิชาการจัดการ เข้าร่วมฟังบรรยาย

สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สาขาวิชาการจัดการ เมื่อวันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเสริมสร้างความพร้อมในการเรียนระดับอุดมศึกษาให้กับนักศึกษาใหม่ โดยการเตรียมความพร้อมด้านการเรียน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย รวมถึงการมีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับตัวสำหรับสถานที่ศึกษาแห่งใหม่ได้ มีนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมทั้งสิ้นประมาณ 200 คน