LT News - шаблон joomla Оригами

ba.admin

ba.admin

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญร่วมประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเทิดพระคุณของแม่ ซึ่งประกอบด้วย เรียงความ บทกลอนและเรื่องสั้น โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท

1. การประกวดเรียงความ ประเภทนักเรียนระดับประถมศึกษา เรื่อง "แสงสว่างกลางใจลูก"

2. การประกวดบทกลอน ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เรื่อง "แม่ยุคใหม่กับไทยยุค ๔.๐"

3. การประกวดเรื่องสั้นระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป

ส่งผลงานภายใน วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.ncswt.or.th หรือ โทร. 0-2241-2841, 0-2241-5125 หรือ E-mail :

แผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ ระยะ 4 ปี (2561-2564) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ราชมงคลชมคลื่น) อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยให้แต่ละสาขาวิชาได้นำเสนอวิสัยทัศน์ของคณะบริหารธุรกิจ มีการนำเสนอข้อมูลของแต่ละสาขาวิชาโดยใช้เวลาประมาณ 20 นาที และให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ

งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหาร คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกสำหรับนักศึกษายุค Generation Z เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ราชมงคลชมคลื่น) อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้อาจารย์นำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการประเมินผลที่สอดคล้องกับนักศึกษายุค Generation Z และเพื่อให้เจ้าหน้าที่นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการบริการแก่นักศึกษาได้อย่างเหมาะสม

แผนกงานวิชาการและวิจัย งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการนำเสนอผลงานวิชาการระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 โดยมีลักษณะของการจัดและดำเนินโครงการ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มเติมความรู้ด้านการวิจัย โดยมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “บัณฑิตไทยกับงานวิจัย 4.0” โดย ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ 2) การจัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานของนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีการแบ่งห้องการแข่งขันทั้งหมด 4 ห้อง ห้อง 01206 เป็นการแข่งขันประกวดโปสเตอร์ มีจำนวน 11 กลุ่ม ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 51 คน โดยมีคณะกรรมการผู้มีทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน คือ ดร.ระบิล พ้นภัย และอาจารย์ชาตยา นิลพลับ ห้อง 01901, 01706 และห้อง 01201 เป็นการแข่งขันการนำเสนอผลงานวิชาการแบบบรรยาย มีจำนวนทั้งหมด 31 กลุ่ม ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 151 คน โดยมีคณะกรรมการผู้มีทรงคุณวุฒิ 6 ท่าน ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดร.เดชอนันต์ บังกิโล จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดร.ธีรพงษ์ เที่ยงสมพงษ์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ดร.ธกานต์ ชาติวงค์ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดร.วิไลพร หงษ์ขุนทด จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และอาจารย์สรวิศ ต.ศิริวัฒนา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดโครงการปลุกทักษะ ปลูกปัญญา 21th Century Camp ณ คลองทรายรีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 27-28 มีนาคม 2560 โดยมี ดร.ระบิล พ้นภัย หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ และคณาจารย์ในสาขาวิชา ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ไปทำกิจกรรม เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ เตรียมพร้อมทักษะด้านต่างๆ ให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก การพัฒนาวิสัยทัศน์ต่างๆ เพื่อเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคมและโลกในศตวรรษที่ 21 อันจะนำปสู่การดำเนินชีวิตในสังคมที่มีคุณค่าและมีความสุข ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเสวนาหัวข้อ “โคราชเมืองแห่งอนาคต” เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ณ ห้องตะโกราย 3 อาคาร 35 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ผุสดี นิลสมัคร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด การเสวนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน คือ คุณไพสิทธิ์ ปิติทรงสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา คุณประชา มีธรรม อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา คุณชัชวาลย์ วงศ์จร ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา และคุณปรีชา สุขสา ที่ปรึกษาด้านธุรกิจ นวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยมี ดร.ระบิล พ้นภัย หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ซึ่งในการเสวนาได้พูดถึงแนวโน้มอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ของจังหวัดนครราชสีมา มีผู้เข้าร่วมฟังเสวนาที่เป็นนักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลภายนอก กว่า 400 คน

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดโครงการอนุรักษ์พลังงานและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ กิจกรรมที่ 2 การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิงและการเอาตัวรอดในเหตุอัคคีภัย และกิจกรรมที่ 3 การซ้อมอพยพหนีไฟและการดับเพลิงในสถานการณ์บนอาคารสูง ในวันที่ 27 มีนาคม 2560 ณ ลานกิจกรรม (ลานเฟื่องฟ้า) ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ เป็นกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดอัคคีในชีวิตประจำวัน ทั้งเหตุบนอาคารสูง เหตุในรถยนต์ส่วนบุคคลบนท้องถนน และในครัวเรือน ได้เรียนรู้การใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิงในการดับเพลิงสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งมีอุปกรณ์ถังดับเพลิงเคมี และไม่มีอุปกรณ์ถังดับเพลิง โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรสถานีดับเพลิงสุรนารายณ์ นำโดยหัวหน้านิยม สวมชัยภูมิ และคณะวิทยากร ให้ความรู้กับบุคลากรและนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดโครงการอนุรักษ์พลังงานและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ กิจกรรมที่ 1 การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการลดการใช้พลังงานตามแนวคิดมหาวิทยาลัยสีเขียว (GREEN U) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ผุสดี นิลสมัคร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสีเขียว หรือ GREEN UNIVERSITY โดยทราบถึงแนวทางการใช้พลังงานให้คุ้มค่า นอกเหนือจากการประหยัดพลังงาน เพราะในยุคปัจจุบันพลังงานเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการพัฒนาการศึกษาเช่นกัน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์อภินันท์ สีม่วงงาน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการผังเมือง คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับบุคลากรและนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

เนื่องด้วย การจัดกิจกรรม “ Marketing Plan Contest โครงการ 9 by A.P. Honda” เป็นโครงการประกวดแผนสื่อสารทางการตลาดเชิงกิจกรรม ภายใต้โจทย์ใหม่ ของรถจักรยานยนต์ฮอนด้ารุ่น ‘Zoomer-X The Unblocker ได้เวลาปล่อยของ’ ซึ่งนักศึกษาได้นำเสนอแผนการตลาดในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559 และจัดกิจกรรมภายในสถาบันของตนเองในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560แล้วนั้น ทางคณะกรรมการได้คัดเลือกทีมจัดกิจกรรม Part Event Day ประจำเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีทีมผ่านเข้าร่วมทั้งหมด 15 ทีม และทีมที่เข้ารอบและได้จัดกิจกรรมในสถาบันของตนเองมี จำนวน 2 ทีม คือ 1) ทีม LUCIANO 2) ทีม MK FIGHTER

ผลการแข่งขัน ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 คือ ทีม MK FIGHTER จากสาขาวิชาการตลาด ได้รับรางวัลชมเชย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

  

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดโครงการ การสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีคณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เข้าร่วมกว่า 800 คน โดยพิธีเปิดในวันแรกของโครงการ ได้รับเกียรติจาก นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมทั้งให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “ปรับทิศ 9 มทร. สู่การศึกษารองรับยุคไทยแลนด์ 4.0” หลังจากเสร็จสิ้นการบรรยาย นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย ได้เดินทางไปยังลานเฟื่องฟ้า บริเวณอาคารคณะบริหารธุรกิจ เพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการแสดงผลงานของคณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง และเยี่ยมชมบูธนิทรรศการแสดงผลงานของคณาจารย์และนักศึกษาจนครบทุกบูธ ก่อนร่วมรับประทานอาหารกลางวันและเดินทางกลับ

ภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมออกเป็น 8 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 การประกวดเขียนแผนธุรกิจ โดยได้ลงพื้นที่ ณ ปราสาทหินพนมวัน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และกลับมายังมหาวิทยาลัยฯ เพื่อทำการเขียนแผนธุรกิจตามแต่ละกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย กิจกรรมที่ 2 การตอบคำถามด้านบริหารธุรกิจและการประกวดสื่อ โดยใช้ห้องมรกตอีสาน อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสถานที่จัดการแข่งขัน กิจกรรมที่ 3 การแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา จัดขึ้นในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นวันที่ 2 ของโครงการ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นการแสดงของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง กิจกรรมที่ 4 การแสดงนิทรรศการผลงานของคณาจารย์และนักศึกษา เป็นการจัดบูธแสดงผลงาน ณ บริเวณลานเฟื่องฟ้า อาคารคณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 5 การประกวดผลงานสหกิจศึกษา โดยการนำเสนอในรูปแบบของโปสเตอร์และการบรรยาย โดยจัดการแข่งขันที่ห้อง 01602 และแสดงผลงานบริเวณโถงหน้าลิฟต์ชั้น 6 อาคารคณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 6 การประกวดผลงานบัณฑิตนักปฏิบัติ (ด้านภาษาอังกฤษ) โดยจัดการแข่งขันที่ห้อง 01201 อาคารคณะบริหารธุรกิจ เป็นการให้นักศึกษานำเสนอแนวคิดสำหรับการจัดเส้นทางการท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมาภายในระยะเวลา 1 วัน กิจกรรมที่ 7 การประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (The Best Practice) ของนักศึกษา จัดขึ้นที่ห้อง 01803 และแสดงผลงาน ณ บริเวณโถงหน้าลิฟต์ชั้น 8 เป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษานำเสนอผลงานทั้ง 7 ด้าน ประกอบด้วย ด้านวิชาการ ด้านกีฬา ด้านการบำเพ็ญประโยชน์ ด้านเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ด้านส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย และด้านการรณรงค์ต่อต้านสารเสพติดและโรคเอดส์ และกิจกรรมที่ 8 การประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (The Best Practice) ของอาจารย์ ในการจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศ โดยจัดขึ้นที่ห้อง 805 เป็นกิจกรรมที่ให้อาจารย์นำเสนอผลงานที่มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ หรือบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วันสุดท้ายของโครงการฯ เป็นการประกาศผลการแข่งขันและมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่เข้าแข่งขันของแต่ละกิจกรรม และสุดท้าย รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้มอบโล่โครงการฯ เพื่อส่งต่อให้กับ ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อเป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการครั้งต่อไป

 

สามารถรับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้  ที่นี่