LT News - шаблон joomla Оригами

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม (235)

วันที่ 30 มิถุนายน 2563  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2562 สำหรับหลักสูตรบริหารบัญชีมหาบัณฑิต ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meetings) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วันชัย ประเสริฐศรี อาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี , ผศ.ดร.วาสุกาญจน์ งามโฉม ผู้อำนวยการกองสหกิจศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ และ ผศ. ดร.เบญญา แสนมหายักษ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  มทร.อีสาน ณ ห้องประชุมฐานานุศักดิ์ ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ ซึ่งเป็นไปตามกรอบการดำเนินงานให้เป็นไป PDCA หน่วยงานจะต้องจัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งผลประเมินที่ได้รับพร้อมข้อเสนอแนะ หน่วยงานสามารถนำมาใช้ในการวางแผนและพัฒนาปรับปรุงแผนการดำเนินงานประจำปี (Improvement Plans) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วันที่ 25 มิถุนายน 2563  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2562 สำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meetings) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ณุศนี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ,อาจารย์จริยา รอดจันทร์อาจารย์จากคณะบัญชี มหาวิิทยาลัยภาคกลาง และอาจารย์ปุริม หนุนนัด อาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ณ ห้องประชุมฐานานุศักดิ์ ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ ซึ่งเป็นไปตามกรอบการดำเนินงานให้เป็นไป PDCA หน่วยงานจะต้องจัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งผลประเมินที่ได้รับพร้อมข้อเสนอแนะ หน่วยงานสามารถนำมาใช้ในการวางแผนและพัฒนาปรับปรุงแผนการดำเนินงานประจำปี (Improvement Plans) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2562 สำหรับหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meetings) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เสนีย์ พวงยาณี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพ มทร.สุวรรณภูมิ, ดร.รสิตา สังข์บุนนาค ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศักยภาพนิสิต คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.นรารักษ์ บุุตรชา อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มทร.อีสาน ณ ห้องประชุมฐานานุศักดิ์ ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ ซึ่งเป็นไปตามกรอบการดำเนินงานให้เป็นไป PDCA หน่วยงานจะต้องจัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งผลประเมินที่ได้รับพร้อมข้อเสนอแนะ หน่วยงานสามารถนำมาใช้ในการวางแผนและพัฒนาปรับปรุงแผนการดำเนินงานประจำปี (Improvement Plans) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ดร.พร้อมพร ภูวดิน รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2562 สำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom  Meetings) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ณัทณรงค์ จตุรัส อาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดร.จินตนา โต้งสูงเนิน อาจารย์จากคณะวิทยาการการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผศ.ดร.จงกล จันทร์เรือง อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีีราชมงคลอีสาน ณ ห้องประชุมฐานานุศักดิ์ ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ  กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ ซึ่งเป็นไปตามกรอบการดำเนินงานให้เป็นไป PDCA หน่วยงานจะต้องจัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งผลประเมินที่ได้รับพร้อมข้อเสนอแนะ หน่วยงานสามารถนำมาใช้ในการวางแผนและพัฒนาปรับปรุงแผนการดำเนินงานประจำปี (Improvement Plans) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดอบรมให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เกตุกาญจน์ ไชยพันธุ์ รองผู้อำนวยการงานทะเบียนและประมวลผล คุณถนอมศรี สุทธิจันทร์ หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล และคุณฐาณิญา ทองประสาร นักวิชาการศึกษา จากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีและขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนในระบบ และเจ้าหน้าที่จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาให้คำแนะนำเกี่ยวกับบัญชีอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาใหม่ รวมถึงการใช้บริการเครื่องมือต่าง ๆ จากทาง Google และ Microsoft โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มเรียนทุกสาขาวิชาในคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมอบรมจำนวน 33 คน

วันที่ 9 มิถุนายน 2563  ดร.พร้อมพร ภูวดิน รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2562 สำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการการตลาด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meetings) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพา หิรัญกิตติ อาจารย์ประจำสาขาการตลาด จาก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดร.มัลลิกา จำปาแพง อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ จาก คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และ อาจารย์นัฎสวัญจ์ กิตติลาภานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ณ ห้องประชุมฐานานุศักดิ์ ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ ซึ่งเป็นไปตามกรอบการดำเนินงานให้เป็นไป PDCA หน่วยงานจะต้องจัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งผลประเมินที่ได้รับพร้อมข้อเสนอแนะ หน่วยงานสามารถนำมาใช้ในการวางแผนและพัฒนาปรับปรุงแผนการดำเนินงานประจำปี (Improvement Plans) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วันที่ 4 มิถุนายน 2563  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 สำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นรภัทร สถานสถิตย์ ประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏราช นครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพจน์ วัชโรภากุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ อาจารย์นรารักษ์ บุตรชา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน ณ ห้องประชุมฐานานุศักดิ์ ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ ซึ่งเป็นไปตามกรอบการดำเนินงานให้เป็นไป PDCA หน่วยงานจะต้องจัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งผลประเมินที่ได้รับพร้อมข้อเสนอแนะ หน่วยงานสามารถนำมาใช้ในการวางแผนและพัฒนาปรับปรุงแผนการดำเนินงานประจำปี (Improvement Plans) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ได้มอบใบประกาศนียบัตรให้กับนายภาณุ แพนไธสง นักศึกษาสาขาการบัญชี AC 4/2B ผู้ชนะการประกวดการออกแบบ BA Family Core Value ประจำคณะบริหารธุรกิจ ภายใต้ผลงานชื่อ “ปีกเรือ”

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษา โครงการบัณฑิตพรีเมี่ยม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา 2563 เรียบร้อยแล้วนั้น คณะบริหารธุรกิจ ได้กำหนดจัดทำสัญญาทุน โครงการบัณฑิตพรีเมี่ยม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563  เวลา 08.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีจำนวน 20 คน