LT News - шаблон joomla Оригами

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม (271)

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 คุณจิรวัฒน์ มหาสาร ผู้ก่อตั้งแบรนด์กระเป๋า CHAKSARN ร่วมกับบริษัท English Discovery ได้ให้เกียรติมาบรรยายหัวข้อ “การสร้างแรงบรรดาลใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่การพัฒนาชีวิตและอาชีพในฝัน” ให้กับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวให้การต้อนรับ มีนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวกว่า 200 คน

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้ส่งมอบข้าวสาร อาหารแห้ง จำนวน 50 ชุด ให้แก่ศูนย์พัฒนาฟื้นฟูผู้สูงอายุและผู้พิการ เทศบาลนครนครราชสีมา เพื่อสมทบการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ทั้งนี้ ทางคณะฯ ได้รับการสนับสนุนข้าวสารจากโรงสีแสงวงศ์ จำนวน 100 กิโลกรัม โดยอาจารย์ปราณี สกุลลิขเรศสีมา เป็นผู้ประสานงานและได้รับการสนับสนุนดังกล่าว คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 คณะบริหารธุรกิจ รับมอบเงินจำนวน 8,592.25 บาท จากนักศึกษาสาขาการบัญชี ในการทำกิจกรรมจิตอาสา ตามหัวข้อเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีอาจารย์มาเลิศ ด่านกุล อาจารย์ประจำสาขาการเงิน เป็นผู้สอนในรายวิชาเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นผู้รับมอบเงินบริจาค ในการนี้ คณะบริหารธุรกิจจะนำเงินดังกล่าวร่วมสมทบจัดซื้อข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตจังหวัดนครราชสีมาต่อไป

สำหรับนักศึกษากิจกรรมจิตอาสา มีจำนวนทั้งสิ้น 13 คน โดยเป็นนักศึกษาห้อง AC 3/4A 1 คน และห้อง AC 3/4B 12 คน ได้แก่ 1) นางสาวจันทิมา ชมรัง 2) นางสาววรรณวิสา บุญหลัง 3) นางสาวกนกวรรณ แก้วเทศ 4) นางสาวกมลจันทร์ ชวานนท์พิทักษ์ 5) นางสาวอรวรรณ ขำนับพะเนา 6) นางสาวกวินทิพย์ รัตนเนนย์ 7) นางสาวรสริน ฉลาด 8) นางสาวพรสุดา ศรีแก้ว 9) นางสาวภัทรภรณ์ ถุงทอง 10) นางสาวศิริพร ซ่อนกลาง 11) นายภาคิณ โฝดสูงเนิน 12) นางสาวจิณห์วรา ฉากกระโทก และ 13) นางสาวชยธร สุนทรวิโรจน์

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาการจัดการ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยคณาจารย์สาขาการจัดการ ได้แนะนำนักศึกษาใหม่เกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทำความเข้าใจกฎระเบียบและบทลงโทษในสถานศึกษา การมาเรียน การเข้าสอบ การแต่งกายเข้าห้องเรียนและห้องสอบ รวมถึงการลงทะเบียนรายวิชาต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ปรับตัวเข้ากับการเรียนการสอนและสภาพแวดล้อมรูปแบบใหม่

วันที่ 16 - 17 ตุลาคม 2563 สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ณ โรงเรียนบ้านหนองแวง ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และสโมสรนักศึกษา มอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาให้กับทางโรงเรียน โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และตัวแทนนักเรียน เป็นผู้รับมอบ นอกจากนี้ยังได้มีการทำกิจกรรมการให้ความรู้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาทางด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การคัดแยกขยะ การให้ความรู้ทางด้านการขายสินค้าออนไลน์ให้กับชุมชน และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย เป็นการสร้างความรู้ เสริมทักษะให้กับนักเรียนและชุมชนเป็นอย่างดี

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 สภาวิชาชีพบัญชีในพระพรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานสาขานครราชสีมา ณ ห้อง 01507 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยได้รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังได้มีการเสนอรายชื่อเพื่อเลือกประธานสาขาใหม่ เนื่องจากประธานเกษียณอายุราชการ โดยผู้ที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานอนุกรรมการ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย และผู้ที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองประธานอนุกรรมการ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ บุญหมื่นไวย และอาจารย์ ดร.สมศักดิ์ จินตวัฒนกุล

วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรต่อเนื่อง) สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดกิจกรรมรวบรวมอุปกรณ์วาดภาพ ประกอบด้วยสมุดวาดภาพที่ทำจากกระดาษ Recycle พร้อมด้วยสีและอุปกรณ์ที่จำเป็น เพื่อนำไปมอบให้กับบ้านผู้สูงอายุราชสีมา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อการให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุตลอดจนให้เกิดความตระหนักถึงสมาชิกในครอบครัวของตนเอง

วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา สาขาระบบสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (Information Technology Professional Examination: ITPE) ณ ห้อง 01201 อาคารคณะบริหารธุรกิจ การสอบมาตรฐานวิชาชีพนี้เป็นพันธกิจหนึ่งของสาขาระบบสารสนเทศในการมุ่งมั่นเพื่อการสร้างความเชี่ยวชาญให้กับนักศึกษา และเป็นการรับประกันคุณภาพการศึกษาด้วยการสอบใบประกาศทางวิชาชีพ โดยกิจกรรมการเตรียมความพร้อมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาปัจจุบันและบุคคลภายนอกเป็นอย่างดี

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประประชุมวทัญญู ณ ถลาง มทร.อีสาน