LT News - шаблон joomla Оригами

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม (294)

ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “งานวิจัยกับบัณฑิตไทยในยุค 4.0” โดยมีนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ และนักศึกษาจากสถาบันภายนอกที่เข้าร่วมนำเสนอผลงาน เข้าฟังการบรรยายกว่า 100 คน หลังจากนั้นได้มีการแบ่งกลุ่มในการนำเสนอผลงานออกเป็น 2 ประเภท คือ กลุ่มการนำเสนอผลงานประเภท Oral Presentation โดยได้จัดกลุ่มการนำเสนอผลงานไว้จำนวน 4 กลุ่มแบ่งเป็น 4 ห้อง และกลุ่มการนำเสนอผลงานประเภท Poster Presentation 1 ห้อง มีนักศึกษาที่ส่งผลงานเข้าร่วมจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์กลางนครราชสีมา วิทยาเขตสุรินทร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี และสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 รวมทั้งสิ้น 73 ผลงาน โดยแบ่งเป็นประเภท Oral 45 ผลงาน และประเภท Poster 28 ผลงาน สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างบรรยากาศทางวิชาการด้านการวิจัย ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีได้มีเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัย และเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ให้เป็นที่รู้จักสู่บุคคลทั้งภายในและภายนอก

 

สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเส้นทางสู่นักการเงินศตวรรษที่ 21 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมตะโกราย 3 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 35) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ผุสดี นิลสมัคร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ จิตต์น้อม หัวหน้าสาขาวิชาการเงิน และคณาจารย์ในสาขาวิชาการเงิน ให้การต้อนรับคณะวิทยากรที่มาบรรยายพิเศษ ได้แก่ คุณทองมวล อินทร์ประโคน บรรยายในหัวข้อ ภาวะผู้นำในการทำงานและการทำงานเป็นทีม คุณณัฐจิรา จิรเสวันประพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยีทางการเงิน จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บรรยายในหัวข้อ Fintech ในศตวรรษที่ 21 และรุ่นพี่ศิษย์เก่าสาขาวิชาการเงิน บรรยายในหัวข้อ แนวทางสู่ความสำเร็จในสายวิชาชีพ โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาการเงิน และคณาจารย์เข้าร่วมฟังบรรยายกว่า 100 คน

 

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 และ 2 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีอาจารย์ ดร.ภาคภูมิ หมีเงิน เป็นผู้ดำเนินงาน และอาจารย์สุนทร ดวงประเสริฐชัย หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศ กล่าวเปิดงานและต้อนรับวิทยากร ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณศุภชัย จิวะรังสินี ที่ปรึกษาโครงการ Oracle Academy บริษัทออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด มาบรรยายในหัวข้อ Oracle Database 12c Administration Essentials for Application Developer วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านระบบสารสนเทศสมัยใหม่ และส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมอบรมประมาณ 90 คน

ฝ่ายบริหาร คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เมื่อวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องเรียน 01901 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธฤษญา กองแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ และอาจารย์สมเกียรติศักดิ์ สมฤทธิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นวิทยากรในบรรยายในหัวข้อการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และให้อาจารย์สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมีคณาจารย์จากทุกสาขาวิชาเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

 

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดโครงการ “เปิดโลกวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2560” และโครงการ “อนุรักษ์รากวัฒนธรรม ของดีบ้านฉัน” ตอน งานวัด 4.0 ณ บริเวณหน้าอาคารบริหารธุรกิจ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูชัย ต.ศิริวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวเปิดงาน ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม การถ่ายทอดสู่สังคม การบูรณาการ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีการนำวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ดินเผาด่านเกวียน และการโรยเส้นขนมจีนประโดกมาสาธิตให้นักศึกษาได้ชม อีกทั้งยังมีการให้นักศึกษาออกร้านจำหน่ายอาหาร โดยใช้เงินพดด้วงแบบสมัยโบราณ การสาธิตการละเล่นพื้นบ้าน และรำวงย้อนยุค โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ และคณะอื่นๆ รวมทั้งชุมชนใกล้เคียง รวมทั้งสิ้นประมาณกว่า 1 พันคน

 

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมให้แก่นักศึกษา โดยมีบริษัท ซีพีเอฟ และ บริษัท Super Resume ได้เข้ามาให้ความรู้กับนักศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 โดยบริษัท ซีพีเอฟ ได้เสนอธุรกิจ ในนามของโครงการ เฒ่าแก่ลูกหมู CP พอร์คชอป ซึ่งเป็นการแนะนำธุรกิจสายสุกรให้กับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา และต้องการมีธุรกิจเป็นของตัวเอง โดยมีตัวแทนจากบริษัท ซีพีเอฟ มาให้ข้อมูล และตัวแทนจากบริษัท Super Resume ได้มาให้ความรู้ในเรื่องการจบการศึกษาและการหางาน มีการแนะนำการเขียนเอกสารแนะนำตัวและเอกสารอื่น ๆ ประกอบในการสมัครงาน ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผุสดี นิลสมัคร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้ให้การต้อนรับตัวแทนจากทั้ง 2 บริษัท และมีนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

 

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการบูรณาการเรียนการสอน การพัฒนาความชำนาญด้านวิชาชีพกับการบริการสังคม ในหัวข้อ “เสริมความรู้และประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย” ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีอาจารย์สุนทร ดวงประเสริฐชัย หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศ และอาจารย์วิรัตร บุตรวาปี กล่าวต้อนรับคณะวิทยากรและทีมงาน โดยวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการนี้ เพื่อเป็นการบูรณาการเรียนการสอน รายวิชา Data communication and network และ Internet and intranet system ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 เพื่อเป็นการเรียนรู้กับสถานการณ์จริง ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง รู้จักการทำงานเป็นทีม การวางแผน การจัดการระบบเครือข่าย

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการสัมมนาติดปีกคุณธรรมจริยธรรมวิชาชีพบัญชี Season 4ในหัวข้อ การป้องกันการทุจริตและการคอร์รัปชั่น ณ อาคาร 35 ห้อง 1,000 ที่นั่ง เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 และได้รับเกียรติจากคุณมงคล สิริสุต ผู้อำนวยการ ป.ป.ช. จังหวัดนครราชสีมา มาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีเข้าร่วมฟังการบรรยาย

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 1 ณ ห้องลานธรรม คณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลานุช คงคา รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับวิทยากรที่มาให้ความรู้ 2 ท่าน คือ Mr.Charles Philips Spendly และ คุณพชรพรรณ รักษาทรัพทย์ ซึ่งมีการทำกิจกรรมเกมส์การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน โดยให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มออกเป็น 6 กลุ่ม เพื่อทำกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษร่วมกัน และสรุปกิจกรรม ความรู้ที่ได้รับ พร้อมปิดโครงการ