LT News - шаблон joomla Оригами

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม (250)

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยรองคณบดี และคณาจารย์สาขาวิชาการเงิน เข้าร่วมโครงการ บรรยาย “ความรู้เกี่ยวกับธนบัตร” เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงพื้นฐานการบริหารจัดการธนบัตรของประเทศ ความรู้เกี่ยวกับธนบัตรไทย ธนบัตรชำรุด และธนบัตรปลอม การบรรยายในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณอรรณพ ขำฉัตร จากศูนย์จัดการธนบัตร นครราชสีมา ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของธนาคารกลางในการบริหารจัดการธนบัตรภายในประเทศ ความรู้ข้อกฎหมายเกี่ยวกับ ธนบัตรรัฐบาล ธนบัตรชำรุด และธนบัตรปลอม การใช้ธนบัตรอย่างถูกวิธี เพื่อลดจำนวนธนบัตรชำรุด และวิวัฒนาการธนบัตรไทย

 

 

สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ “5 ธันวาบริหารร่วมใจ ทำความดีเพื่อพ่อ” เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ ลานกิจกรรม อาคารคณะบริหารธุรกิจและบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาของทุกคณะและวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการ โดยนักศึกษาร่วมมือร่วมใจกันทำความสะอาด แบ่งพื้นที่ออกป็นบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย บริเวณคุรุสัมมนาคาร บริเวณโรงอาหาร บริเวณอาคาร 35 และบริเวณคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดสุทธจินดาวรวิหาร จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 18.00 น. โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยรองคณบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพ ในครั้งนี้