LT News - шаблон joomla Оригами

25 June

ประชุมเตรียมความพร้อมและตรวจประเมินรายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ทุกวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2561

Written by 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ได้ดำเนินโครงการประชุมเตรียมความพร้อมและตรวจประเมินรายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ทุกวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 17 และ 20 มิถุนายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรกลุ่มบริหารธุรกิจ ทุกวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2561 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในให้เกิดมุมมองสะท้อนถึงจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร กลุ่มบริหารธุรกิจ นำเสนอเผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร กลุ่มบริหารธุรกิจ และพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับ ทั้งนี้ ได้นำตัวบ่งชี้ สกอ. ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย และอัตลักษณ์ มทร.อีสาน มาบูรณาการเป็นตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นกรอบการดำเนินงานในการวางแผนการปฏิบัติงาน การเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้คุณภาพที่กำหนดในเป้าหมายคุณภาพ รายงานการดำเนินงาน และการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง เพื่อการพัฒนาระบบรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มีประสิทธิภาพ ทั้งระดับหลักสูตร สะท้อนให้เห็นถึงจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร โดยเป็นการดำเนินการของกลุ่มบริหารธุรกิจ ร่วมกันทั้ง 4 วิทยาเขต ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตสุรินทร์ และวิทยาเขตสกลนคร เพื่อให้การดำเนินโครงการสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557

Read 11 times
Rate this item
(0 votes)
ba.rmuti.ac.th

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th