LT News - шаблон joomla Оригами

06 February

โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 1

Written by 

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 1 ณ ห้องลานธรรม คณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลานุช คงคา รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับวิทยากรที่มาให้ความรู้ 2 ท่าน คือ Mr.Charles Philips Spendly และ คุณพชรพรรณ รักษาทรัพทย์ ซึ่งมีการทำกิจกรรมเกมส์การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน โดยให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มออกเป็น 6 กลุ่ม เพื่อทำกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษร่วมกัน และสรุปกิจกรรม ความรู้ที่ได้รับ พร้อมปิดโครงการ

Read 314 times Last modified on Tuesday, 06 February 2018 03:59
Rate this item
(0 votes)
ba.rmuti.ac.th

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th