ข่าวสาร2022-09-06T12:50:02+07:00

ข่าวสาร

1907, 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จัดสอบการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพ สาขาโลจิสติกส์

By |July 19th, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |0 Comments

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จัดสอบการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพ สาขาโลจิสติกส์ วันที่ 17 [...]

1807, 2024

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ นำนักศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ ดินแดนแห่งความสมดุล โรงงานอิชิตัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

By |July 18th, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |0 Comments

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ นำนักศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ ดินแดนแห่งความสมดุล โรงงานอิชิตัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [...]

1707, 2024

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมทักษะในศตวรรษที่ 21 ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภายใต้หัวข้อ “เทคนิคการจัดการข้อมูลด้วย VLookup & Pivot Table และอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน”

By |July 17th, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |0 Comments

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมทักษะในศตวรรษที่ 21 ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภายใต้หัวข้อ “เทคนิคการจัดการข้อมูลด้วย VLookup & Pivot [...]

1707, 2024

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ นำนักศึกษาดูงาน ณ สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ลาดกระบัง เพื่อเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่โลกกว้างทางธุรกิจ

By |July 17th, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |0 Comments

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ นำนักศึกษาดูงาน ณ สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ลาดกระบัง เพื่อเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่โลกกว้างทางธุรกิจ วันที่ [...]

1806, 2024

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

By |June 18th, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , |0 Comments

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 16 มิถุนายน [...]

106, 2024

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมกล่าวสุนทรพจน์กุญแจสู่ความสำเร็จ เรียนรู้การใช้กลยุทธ์จัดการความล้มเหลวสู่ความสำเร็จทางธุรกิจ

By |June 1st, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|0 Comments

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมกล่าวสุนทรพจน์กุญแจสู่ความสำเร็จ เรียนรู้การใช้กลยุทธ์จัดการความล้มเหลวสู่ความสำเร็จทางธุรกิจ วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 อาจารย์ [...]

2204, 2024

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมการเขียนวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พัฒนาความรู้สู่การนำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

By |April 22nd, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , |0 Comments

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมการเขียนวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พัฒนาความรู้สู่การนำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ วันที่ 21 เมษายน 2567 [...]

2003, 2024

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568

By |March 20th, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |0 Comments

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568 วันที่ [...]

403, 2024

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดอบความรู้ให้นักศึกษาในโครงการ Soft Skills for New Gen

By |March 4th, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |0 Comments

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดอบความรู้ให้นักศึกษาในโครงการ Soft Skills for New Gen [...]

203, 2024

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการทบทวนการจัดทำแผนการตลาด การซื้อขาย และเชื่อมโยงการตลาด ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

By |March 2nd, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |0 Comments

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการทบทวนการจัดทำแผนการตลาด การซื้อขาย และเชื่อมโยงการตลาด ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 29 [...]

2802, 2024

นักศึกษาสาขาการจัดการ ชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรม มุทิตาจิต อำลาครู เพื่อแสดงความเคารพและขอบคุณคณาจารย์ ที่ได้อบรมสั่งสอนและให้คำแนะนำที่ดีเสมอมา

By |February 28th, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |0 Comments

นักศึกษาสาขาการจัดการ ชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรม มุทิตาจิต อำลาครู เพื่อแสดงความเคารพและขอบคุณคณาจารย์ ที่ได้อบรมสั่งสอนและให้คำแนะนำที่ดีเสมอมา [...]

2302, 2024

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมวิพากษ์ร่างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568)

By |February 23rd, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |0 Comments

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมวิพากษ์ร่างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) วันที่ [...]

1602, 2024

อาจารย์เสนีย์ หวายทิพย์ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมาย ให้กับพนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน อสม. และประชาชนทั่วไป อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

By |February 16th, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |0 Comments

อาจารย์เสนีย์ หวายทิพย์ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมาย ให้กับพนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน อสม. [...]

1602, 2024

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการโลจิสติกส์ระบบราง Railway Logistic Management (RLM) โดยวิศกรจากศูนย์วิจัยเทคโนโลยีระบบรางและการขนส่งสมัยใหม่ (RMT)

By |February 16th, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , |0 Comments

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการโลจิสติกส์ระบบราง Railway Logistic Management (RLM) โดยวิศกรจากศูนย์วิจัยเทคโนโลยีระบบรางและการขนส่งสมัยใหม่ (RMT) [...]

1901, 2024

อาจารย์ ดร.วรอนงค์ โถทองคำ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ ณ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

By |January 19th, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |0 Comments

อาจารย์ ดร.วรอนงค์ โถทองคำ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ ณ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ วันที่ [...]

1901, 2024

คณาจารย์สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และเกษตรกรในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี สหกรณ์การเกษตรชุมชนตำบลกุดโบสถ์ จำกัด

By |January 19th, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|0 Comments

คณาจารย์สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และเกษตรกรในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี สหกรณ์การเกษตรชุมชนตำบลกุดโบสถ์ จำกัด วันที่ [...]

1701, 2024

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อสัมพันธภาพในองค์กร และการนำไปใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม

By |January 17th, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |0 Comments

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อสัมพันธภาพในองค์กร และการนำไปใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม วันที่ 17 มกราคม 2567 [...]

1108, 2023

นักศึกษาสาขาการจัดการ ศึกษาดูงานบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ฟาร์มโชคชัย จำกัด

By |August 11th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |0 Comments

นักศึกษาสาขาการจัดการ ศึกษาดูงานบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ฟาร์มโชคชัย จำกัด [...]

2707, 2023

สาขาการจัดการ จัดอบรมมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 ให้กับนักศึกษาหลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรม เพื่อเป็นใบเบิกทางสู่การประกอบอาชีพในอนาคต

By |July 27th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |0 Comments

สาขาการจัดการ จัดอบรมมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 ให้กับนักศึกษาหลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรม เพื่อเป็นใบเบิกทางสู่การประกอบอาชีพในอนาคต วันที่ 27 [...]

1807, 2023

นักศึกษาสาขาการจัดการ เข้าร่วมแข่งขันทักษะด้านบริหารธุรกิจ Business Model Canvas (BMC) ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

By |July 18th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |0 Comments

นักศึกษาสาขาการจัดการ เข้าร่วมแข่งขันทักษะด้านบริหารธุรกิจ Business Model Canvas (BMC) ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ [...]

1807, 2023

นักศึกษาสาขาการจัดการ เข้าร่วมอบรมและประกวดแข่งขัน Start Up 2023 “The World of Innovative Start-Up 2023” ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

By |July 18th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |0 Comments

นักศึกษาสาขาการจัดการ เข้าร่วมอบรมและประกวดแข่งขัน Start Up 2023 "The World of Innovative [...]

1107, 2023

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ รอดพ้น ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในการประชุมวิชาการและนิทรรศการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

By |July 11th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |0 Comments

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ รอดพ้น ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในการประชุมวิชาการและนิทรรศการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันที่ 7 กรกฎาคม [...]

607, 2023

นักศึกษาสาขาการจัดการ เข้าศึกษาดูงาน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดประสบการณ์นอกห้องเรียนให้กับนักศึกษา เรียนรู้การทำงานในสถานที่จริง

By |July 6th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |0 Comments

นักศึกษาสาขาการจัดการ เข้าศึกษาดูงาน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดประสบการณ์นอกห้องเรียนให้กับนักศึกษา เรียนรู้การทำงานในสถานที่จริง [...]

2806, 2023

อาจารย์เสนีย์ หวายทิพย์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ได้รับเชิญจากสภาทนายความจังหวัดนครราชสีมา ร่วมออกบูธแนะนำเส้นทางสู่อาชีพ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช

By |June 28th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |0 Comments

อาจารย์เสนีย์ หวายทิพย์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ได้รับเชิญจากสภาทนายความจังหวัดนครราชสีมา ร่วมออกบูธแนะนำเส้นทางสู่อาชีพ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช [...]

2806, 2023

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้สู่ความพร้อมของการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on) ในหัวข้อ “ขจัดปัญหาด้วยนวัตกรรม”

By |June 28th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |0 Comments

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้สู่ความพร้อมของการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on) ในหัวข้อ “ขจัดปัญหาด้วยนวัตกรรม” วันที่ 28 [...]

2706, 2023

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

By |June 27th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |0 Comments

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วันที่ [...]

2106, 2023

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้สู่ความพร้อมของการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on)

By |June 21st, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |0 Comments

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้สู่ความพร้อมของการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on) วันที่ 21 มิถุนายน 2566 [...]

1406, 2023

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาการจัดการ

By |June 14th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |0 Comments

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาการจัดการ วันที่ 14 มิถุนายน 2566 สาขาการจัดการ [...]

103, 2023

คณะบริหารธุรกิจ เปิดทดสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านโลจิสติกส์ ตามมาตรฐานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.)

By |March 1st, 2023|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|Tags: , , , , |0 Comments

คณะบริหารธุรกิจ เปิดทดสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านโลจิสติกส์ ตามมาตรฐานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 [...]

1910, 2022

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดงานสัมมนา “Digital Disruption and Entrepreneurship ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล” จุดประกายความคิดในการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่

By |October 19th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|0 Comments

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดงานสัมมนา “Digital Disruption and Entrepreneurship ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล” จุดประกายความคิดในการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ [...]

310, 2022

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชาข้ามศาสตร์ ระหว่างสาขาการจัดการและสาขาการเงิน

By |October 3rd, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|0 Comments

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชาข้ามศาสตร์ ระหว่างสาขาการจัดการและสาขาการเงิน วันที่ 27 กันยายน 2565 สาขาการจัดการ ร่วมกับ [...]

2209, 2022

กิจกรรมการสัมมนาให้ความรู้ “การจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง”

By |September 22nd, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|0 Comments

กิจกรรมการสัมมนาให้ความรู้ “การจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง” วันที่ 22 กันยายน 2565 สาขาการจัดการ จัดสัมมนาให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาการจัดการ [...]

2209, 2022

สาขาการจัดการ ร่วมแสดงความยินดีกับคุณนฤชล พันธุรัตน์ ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

By |September 22nd, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|0 Comments

สาขาการจัดการ ร่วมแสดงความยินดีกับคุณนฤชล พันธุรัตน์ ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น วันที่ 22 กันยายน 2565 [...]

1509, 2022

นักศึกษาสาขาการจัดการ จัดกิจกรรมมุทิตาจิตแก่อาจารย์ผู้เกษียณและลาออกจากราชการ

By |September 15th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|0 Comments

นักศึกษาสาขาการจัดการ จัดกิจกรรมมุทิตาจิตแก่อาจารย์ผู้เกษียณและลาออกจากราชการ วันที่ 14 กันยายน 2565 นักศึกษาสาขาการจัดการ ร่วมกันจัดกิจกรรมมุทิตาจิตให้แก่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ [...]

Go to Top