แผนการเรียน สาขาการจัดการ : การจัดการโซ่อุปทาน & การจัดการธุรกิจระบบราง

แผนการศึกษา สาขาการจัดการ วิชาเอกการจัดการโซ่อุปทาน หลักสูตร 4 ปี : แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา
ปีการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
00-000-01x-xxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 1 3(x-x-x)
00-000-03x-xxx กลุ่มวิชาภาษา 1 3(x-x-x)
00-000-03x-xxx กลุ่มวิชาภาษา 2 3(x-x-x)
01-404-012-103 การบัญชีการเงิน 3(3-0-6)
01-404-030-101 หลักการตลาด 3(3-0-6)
01-404-040-101 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
00-000-02x-xxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 1 3(x-x-x)
00-000-03x-xxx กลุ่มวิชาภาษา 3 3(x-x-x)
00-000-04x-xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 1 3(x-x-x)
01-404-014-104 กฏหมายธุรกิจและการภาษีอากร 3(3-0-6)
01-404-020-102 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6)
01-406-090-101 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ 3(2-2-5)
รวม 18 หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
00-000-04x-xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2 3(x-x-x)
01-404-020-101 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)
01-404-020-201 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)
xx-xxx-xxx-xxx กลุ่มวิชาเลือก 1 3(x-x-x)
01-404-041-209 การจัดการดำเนินงาน 3(3-0-6)
01-410-031-201 การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
00-000-02x-xxx กลุ่มวิชามนุษศาสตร์ 2 3(x-x-x)
00-000-03x-xxx กลุ่มวิชาภาษา 4 3(x-x-x)
00-000-04x-xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 3(x-x-x)
01-410-032-201 การจัดซื้อและการจัดหาระดับโลก 3(3-0-6)
01-410-032-202 การค้าและนโยบายระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
xx-xxx-xxx-xxx กลุ่มวิชาเลือก 2 3(x-x-x)
02-005-011-104 แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
รวม 21 หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
xx-xxx-xxx-xxx กลุ่มวิชาเลือก 3 3(x-x-x)
01-410-032-303 การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า 3(2-2-5)
01-410-032-304 การจัดการการขนส่งและกระจายสินค้า 3(2-2-5)
01-410-032-305 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ 3(2-2-5)
xx-xxx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 1 3(x-x-x)
xx-xxx-xxx-xxx กลุ่มวิชาเลือก 4 3(x-x-x)
xx-xxx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 2 3(X-X-X)
รวม 21 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
01-404-040-303 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ 3(2-2-5)
01-410-032-306 การจำลองสถานการณ์เพื่อการจัดการทางโลจิสติกส์ 3(2-2-5)
01-410-032-307 การตลาดโลจิสติกส์ 3(2-2-5)
01-410-032-308 ขนส่งและพัสดุภัณฑ์ทางอากาศ 3(2-2-5)
01-410-034-301 การเตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการโลจิสติกส์ 1(0-2-1)
xx-xxx-xxx-xxx กลุ่มวิชาเลือก 5 3(x-x-x)
รวม 16 หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
01-410-031-402 การวิจัยโลจิสติกส์ 3(2-2-5)
01-410-032-409 การวัดประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 3(3-0-6)
01-410-032-410 พิธีการศุลกากร 3(3-0-6)
01-410-031-403 สัมมนาการจัดการโลจิสติกส์ 1(0-3-1)
xx-xxx-xxx-xxx กลุ่มวิชาเลือก 6 3(x-x-x)
xx-xxx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 2 3(x-x-x)
รวม 16 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
01-410-034-401 สหกิจศึกษาทางการจัดการโลจิสติกส์ 6(0-40-0)
รวม 6 หน่วยกิต
แผนการศึกษา สาขาการจัดการ วิชาเอกการจัดการโซ่อุปทาน หลักสูตร 4 ปี : แผนการศึกษาแบบฝึกงาน
ปีการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
00-000-01x-xxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 1 3(x-x-x)
00-000-03x-xxx กลุ่มวิชาภาษา 1 3(x-x-x)
00-000-03x-xxx กลุ่มวิชาภาษา 2 3(x-x-x)
01-404-012-103 การบัญชีการเงิน 3(3-0-6)
01-404-030-101 หลักการตลาด 3(3-0-6)
01-404-040-101 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
00-000-02x-xxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 1 3(x-x-x)
00-000-03x-xxx กลุ่มวิชาภาษา 3 3(x-x-x)
00-000-04x-xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 1 3(x-x-x)
01-404-014-104 กฏหมายธุรกิจและการภาษีอากร 3(3-0-6)
01-404-020-102 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6)
01-406-090-101 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ 3(2-2-5)
รวม 18 หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
00-000-04x-xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2 3(x-x-x)
01-404-020-101 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)
01-404-020-201 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)
xx-xxx-xxx-xxx กลุ่มวิชาเลือก 1 3(x-x-x)
01-404-041-209 การจัดการดำเนินงาน 3(3-0-6)
01-410-031-201 การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
00-000-02x-xxx กลุ่มวิชามนุษศาสตร์ 2 3(x-x-x)
00-000-03x-xxx กลุ่มวิชาภาษา 4 3(x-x-x)
00-000-04x-xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 3(x-x-x)
01-410-032-201 การจัดซื้อและการจัดหาระดับโลก 3(3-0-6)
01-410-032-202 การค้าและนโยบายระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
xx-xxx-xxx-xxx กลุ่มวิชาเลือก 2 3(x-x-x)
02-005-011-104 แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
รวม 21 หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
xx-xxx-xxx-xxx กลุ่มวิชาเลือก 3 3(x-x-x)
01-404-041-209 การจัดการดำเนินงาน 3(3-0-6)
01-410-032-303 การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า 3(2-2-5)
01-410-032-304 การจัดการการขนส่งและกระจายสินค้า 3(2-2-5)
01-410-032-305 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ 3(2-2-5)
01-410-034-301 การเตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการโลจิสติกส์ 1(0-2-1)
รวม 16 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
01-410-032-306 การจำลองสถานการณ์เพื่อการจัดการทางโลจิสติกส์ 3(2-2-5)
01-410-032-308 ขนส่งและพัสดุภัณฑ์ทางอากาศ 3(2-2-5)
xx-xxx-xxx-xxx กลุ่มวิชาเลือก 4 3(x-x-x)
xx-xxx-xxx-xxx กลุ่มวิชาเลือก 5 3(3-0-6)
01-410-034-302 การฝึกงานทางการจัดการโลจิสติกส์ 3(0-40-0)
รวม 15 หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
01-410-031-402 การวิจัยโลจิสติกส์ 3(2-2-5)
01-410-032-409 การวัดประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 3(3-0-6)
01-410-034-402 โครงงานพิเศษทางการจัดการโลจิสติกส์ 3(1-4-4)
xx-xxx-xxx-xxx กลุ่มวิชาเลือก 6 3(x-x-x)
รวม 12 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
01-410-031-403 สัมมนาการจัดการโลจิสติกส์ 1(0-3-1)
01-410-032-307 การตลาดโลจิสติกส์ 3(2-2-5)
01-410-032-410 พิธีการศุลกากร 3(3-0-6)
xx-xxx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 1 3(x-x-x)
xx-xxx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 2 3(x-x-x)
รวม 13 หน่วยกิต
แผนการศึกษา สาขาการจัดการ วิชาเอกการจัดการธุรกิจระบบราง หลักสูตร 4 ปี : แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา
ปีการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
00-000-01x-xxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 1 3(x-x-x)
00-000-03x-xxx กลุ่มวิชาภาษา 1 3(x-x-x)
00-000-03x-xxx กลุ่มวิชาภาษา 2 3(x-x-x)
01-404-012-103 การบัญชีการเงิน 3(3-0-6)
01-404-030-101 หลักการตลาด 3(3-0-6)
01-404-040-101 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
00-000-02x-xxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 1 3(x-x-x)
00-000-03x-xxx กลุ่มวิชาภาษา 3 3(x-x-x)
00-000-04x-xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 1 3(x-x-x)
01-404-014-104 กฏหมายธุรกิจและการภาษีอากร 3(3-0-6)
01-404-020-102 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6)
01-406-090-101 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ 3(2-2-5)
รวม 18 หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
00-000-04x-xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2 3(x-x-x)
01-404-020-101 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)
01-404-020-201 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)
xx-xxx-xxx-xxx กลุ่มวิชาเลือก 1 3(x-x-x)
01-404-041-209 การจัดการดำเนินงาน 3(3-0-6)
01-410-031-201 การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
00-000-02x-xxx กลุ่มวิชามนุษศาสตร์ 2 3(x-x-x)
00-000-03x-xxx กลุ่มวิชาภาษา 4 3(x-x-x)
00-000-04x-xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 3(x-x-x)
01-410-032-201 การจัดซื้อและการจัดหาระดับโลก 3(3-0-6)
01-410-032-202 การค้าและนโยบายระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
xx-xxx-xxx-xxx กลุ่มวิชาเลือก 2 3(x-x-x)
02-005-011-104 แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
รวม 21 หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
01-410-032-313 การควบคุมและการดำเนินการเดินรถไฟ 3(2-2-5)
01-410-032-314 การจัดการขนส่งทางราง 3(3-0-6)
01-410-032-315 การจัดการระบบสารสนเทศสําหรับระบบขนส่งทางราง 3(2-2-5)
01-404-041-209 การจัดการดำเนินงาน 3(3-0-6)
xx-xxx-xxx-xxx กลุ่มวิชาเลือก 3 3(x-x-x)
รวม 15 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
01-410-032-316 การบริหารโครงการระบบราง 3(2-2-5)
01-410-032-317 การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีระบบขนส่งสาธารณะเชิงพาณิชย์ 3(2-2-5)
01-410-034-301 การเตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการโลจิสติกส์ 1(0-2-1)
xx-xxx-xxx-xxx กลุ่มวิชาเลือก 4 3(x-x-x)
xx-xxx-xxx-xxx กลุ่มวิชาเลือก 5 3(x-x-x)
xx-xxx-xxx-xxx กลุ่มวิชาเลือก 6 3(x-x-x)
xx-xxx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 1 3(x-x-x)
รวม 19 หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
01-410-031-402 การวิจัยโลจิสติกส์ 3(2-2-5)
01-410-032-418 เทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง 3(2-2-5)
01-410-032-419 การจัดการการเดินรถไฟ 3(2-2-5)
01-410-032-420 การศึกษาความเป็นไปได้และการดำเนินงาน 3(2-2-5)
01-410-031-403 สัมมนาการจัดการโลจิสติกส์ 1(0-3-1)
xx-xxx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 2 3(3-0-6)
รวม 16 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
01-410-034-401 สหกิจศึกษาทางการจัดการโลจิสติกส์ 6(0-40-0)
รวม 6 หน่วยกิต
แผนการศึกษา สาขาการจัดการ วิชาเอกการจัดการธุรกิจระบบราง หลักสูตร 4 ปี : แผนการศึกษาแบบฝึกงาน
ปีการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
00-000-01x-xxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 1 3(x-x-x)
00-000-03x-xxx กลุ่มวิชาภาษา 1 3(x-x-x)
00-000-03x-xxx กลุ่มวิชาภาษา 2 3(x-x-x)
01-404-012-103 การบัญชีการเงิน 3(3-0-6)
01-404-030-101 หลักการตลาด 3(3-0-6)
01-404-040-101 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
00-000-02x-xxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 1 3(x-x-x)
00-000-03x-xxx กลุ่มวิชาภาษา 3 3(x-x-x)
00-000-04x-xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 1 3(x-x-x)
01-404-014-104 กฏหมายธุรกิจและการภาษีอากร 3(3-0-6)
01-404-020-102 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6)
01-406-090-101 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ 3(2-2-5)
รวม 18 หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
00-000-04x-xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2 3(x-x-x)
01-404-020-101 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)
01-404-020-201 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)
xx-xxx-xxx-xxx กลุ่มวิชาเลือก 1 3(x-x-x)
01-404-041-209 การจัดการดำเนินงาน 3(3-0-6)
01-410-031-201 การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
00-000-02x-xxx กลุ่มวิชามนุษศาสตร์ 2 3(x-x-x)
00-000-03x-xxx กลุ่มวิชาภาษา 4 3(x-x-x)
00-000-04x-xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 3(x-x-x)
01-410-032-201 การจัดซื้อและการจัดหาระดับโลก 3(3-0-6)
01-410-032-202 การค้าและนโยบายระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
xx-xxx-xxx-xxx กลุ่มวิชาเลือก 2 3(x-x-x)
02-005-011-104 แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
รวม 21 หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
01-410-032-313 การควบคุมและการดำเนินการเดินรถไฟ 3(2-2-5)
01-410-032-314 การจัดการขนส่งทางราง 3(3-0-6)
01-410-032-315 การจัดการระบบสารสนเทศสําหรับระบบขนส่งทางราง 3(2-2-5)
01-404-041-209 การจัดการดำเนินงาน 3(3-0-6)
xx-xxx-xxx-xxx กลุ่มวิชาเลือก 3 3(x-x-x)
01-410-034-301 การเตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการโลจิสติกส์ 1(0-2-1)
รวม 16 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
01-410-032-316 การบริหารโครงการระบบราง 3(2-2-5)
01-410-034-302 การฝึกงานทางการจัดการโลจิสติกส์ 3(0-40-0)
xx-xxx-xxx-xxx กลุ่มวิชาเลือก 4 3(x-x-x)
xx-xxx-xxx-xxx กลุ่มวิชาเลือก 5 3(x-x-x)
xx-xxx-xxx-xxx กลุ่มวิชาเลือก 6 3(x-x-x)
รวม 15 หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
01-410-031-402 การวิจัยโลจิสติกส์ 3(2-2-5)
01-410-032-418 เทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง 3(2-2-5)
01-410-032-419 การจัดการการเดินรถไฟ 3(2-2-5)
01-410-032-420 การศึกษาความเป็นไปได้และการดำเนินงาน 3(2-2-5)
01-410-034-402 โครงงานพิเศษทางการจัดการโลจิสติกส์ 3(1-4-4)
รวม 15 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
01-410-032-317 การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีระบบขนส่งสาธารณะเชิงพาณิชย์ 3(2-2-5)
xx-xxx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 1 3(x-x-x)
xx-xxx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 2 3(3-0-6)
01-410-031-403 สัมมนาการจัดการโลจิสติกส์ 1(0-3-1)
รวม 10 หน่วยกิต