คณะบริหารธุรกิจ เปิดทดสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านโลจิสติกส์ ตามมาตรฐานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.)

2023-03-01T17:13:07+07:00

คณะบริหารธุรกิจ เปิดทดสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านโลจิสติกส์ ตามมาตรฐานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.อัมพาพร ลีลามโนธรรม หัวหน้าสาขาการจัดการ และคณาจารย์สาขาการจัดการ จัดการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านโลจิสติกส์ สาขาการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ตามมาตรฐานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) ได้แก่ 1) อาชีพผู้ปฎิบัติงานการกระจายสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 2 2) อาชีพผู้ปฎิบัติงานการกระจายสินค้าระหว่างประเทศทางบก คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 2 3) อาชีพผู้ปฎิบัติงานการกระจายสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 2 ทั้งนี้ มีนักศึกษาเข้าสอบจำนวน 103 คน ได้แก่ ทางอากาศ 36 คน ทางบก 31 คน และทางทะเล 36 คน ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย หัวหน้าศูนย์สอบของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมถึงประโยชน์ที่ได้จากการสอบว่า ผู้ที่ผ่านการทำประเมินมาตรฐานอาชีพจะได้ใบประกาศรับรองว่ามีสรรถนะ ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในอาชีพนั้นๆ ได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยในการยืนยันว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่การกระจายสินค้าระหว่างประเทศทางบก ทางอากาศ หรือทางทะเล ระดับ 2 ได้ อันนจะช่วยเพิ่มโอกาสในการผ่านการสมัครงานในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องได้ และอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการที่คณะบริหารธุรกิจ ได้รับการรับรองให้เป็นศูนย์สอบมาตรฐานวิชาชีพด้านโลจิสติกส์ สาขาการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) นั้น ซึ่งนับว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างจุดเน้นของหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ ของคณะฯ คือได้ปริญญาและได้การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ทำให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานได้สอดคล้องกับความต้องการในสายงานอาชีพ และเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้งานบัณฑิตได้ อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการเสริมจุดเน้นหลักของมหาวิทยาลัยในด้านของ Logistics and Transportation ด้วยเช่นกัน [...]