ข่าวกิจกรรม

Home/ข่าวกิจกรรม

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรม Management Day ฝึกทักษะการสื่อสาร เรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ สู่การพัฒนาการนำไปปฏิบัติงานในอนาคต

2023-09-26T17:55:37+07:00

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรม Management Day ฝึกทักษะการสื่อสาร เรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ สู่การพัฒนาการนำไปปฏิบัติงานในอนาคต วันที่ 26 กันยายน 2566 สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรม Management Day 2023 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารกิจการนักศึกษาและนันทนาการ (อาคาร 39) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมการบูรณาการในรายวิชาต่าง ๆ ได้แก่ วิชาการเป็นผู้ประกอบการ (นักศึกษา GM2/4 A,B) วิชาการบริหารโครงการ (นักศึกษา GM4/2 A, B) วิชาการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (นักศึกษา IM2/4) วิชาการสื่อสารและการนำเสนอ (นักศึกษา GM3/4 A, B, C) วิชาองค์การและการจัดการ (นักศึกษา GM1/4 A, B, C และ IM1/4) วิชาการค้าและนโยบายระหว่างประเทศ (นักศึกษา LMS3/2) และวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (นักศึกษา GM2/4 A, B) เป็นต้น โดยเป็นการแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละรายวิชาผ่านทางการจัดนิทรรศการ การออกร้านจำหน่ายสินค้า การนำเสนอผลงานในรายวิชา และการจัดกิจกรรมบนเวทีต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะในการปฏิบัติงาน ความกล้าแสดงออก การสื่อสาร และส่งเสริมการนำทักษะทางความรู้มาถ่ายทอดให้เห็นเป็นรูปธรรมผ่านการจัดงานในครั้งนี้ ณัฐณิชา นิสัยสุข: ข้อมูล/ภาพประกอบข่าว อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว [...]

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรม Management Day ฝึกทักษะการสื่อสาร เรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ สู่การพัฒนาการนำไปปฏิบัติงานในอนาคต2023-09-26T17:55:37+07:00

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ “Start Up มือใหม่ทำอย่างไรให้สำเร็จ” เสริมสร้างความรู้ด้านธุรกิจให้กับนักศึกษา และบุคคลภายนอก

2023-09-26T17:15:24+07:00

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ “Start Up มือใหม่ทำอย่างไรให้สำเร็จ” เสริมสร้างความรู้ด้านธุรกิจให้กับนักศึกษา และบุคคลภายนอก วันที่ 26 กันยายน 2566 สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการสัมมนา เสริมสร้างความรู้ด้านธุรกิจให้กับนักศึกษา และบุคคลภายนอก ณ ห้องตะโกราย 1 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 35) โดยนางสาวสวรรยา แสงแก้ว นักศึกษาสาขาการจัดการ ผู้รับผิดชอบโครงการสัมมนา เป็นตัวแทนกล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนา ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา สัมมนาทางบริหารธุรกิจ รับผิดชอบรายวิชาโดยอาจารย์ ดร.นรรัฐ รื่นกวี ทางผู้ดำเนินการโครงการ ได้เชิญ ดร.ชยวีย์ นาคะจิราพันธุ์ ผู้ประกอบการธุรกิจ มาร่วมเสวนาเกี่ยวกับ “Start Up มือใหม่ทำอย่างไรให้สำเร็จ” เพื่อให้นักศึกษาได้พบปะผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ด้านธุรกิจ การตลาด เพื่อสร้างเสริมความรู้ทางวิชาการด้านการจัดการ การเริ่มต้น สร้างธุรกิจยังไงให้ประสบความสำเร็จให้แก่นักศึกษาและบุคคลโดยทั่วไป นรรัฐ รื่นกวี: ข้อมูล สาขาการจัดการ: ภาพ อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ “Start Up มือใหม่ทำอย่างไรให้สำเร็จ” เสริมสร้างความรู้ด้านธุรกิจให้กับนักศึกษา และบุคคลภายนอก2023-09-26T17:15:24+07:00

นักศึกษาสาขาการจัดการ ศึกษาดูงานบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ฟาร์มโชคชัย จำกัด

2023-08-11T16:18:20+07:00

นักศึกษาสาขาการจัดการ ศึกษาดูงานบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ฟาร์มโชคชัย จำกัด วันที่ 11 สิงหาคม 2566 สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์พร้อมก้าวสู่โลกอาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ โดยได้นำนักศึกษาสาขาการจัดการ หลักสูตรการจัดการทั่วไป ชั้นปีที่ 4 นักศึกษาหลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 3 และ 4 เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมหนองแค จังหวัดสระบุรี และ บริษัท ฟาร์มโชคชัย จำกัด อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ ประสบการณ์ และสามารถนำมาปรับใช้กับการปฏิบัติงาน เปิดโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ สร้างสามัคคี ความรับผิดชอบและความเสียสละ และเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตและการจัดจำหน่ายสินค้า ทัศนีย์ เอี่ยมทอง: ข้อมูล อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว

นักศึกษาสาขาการจัดการ ศึกษาดูงานบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ฟาร์มโชคชัย จำกัด2023-08-11T16:18:20+07:00

สาขาการจัดการ จัดอบรมมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 ให้กับนักศึกษาหลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรม เพื่อเป็นใบเบิกทางสู่การประกอบอาชีพในอนาคต

2023-07-27T11:44:59+07:00

สาขาการจัดการ จัดอบรมมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 ให้กับนักศึกษาหลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรม เพื่อเป็นใบเบิกทางสู่การประกอบอาชีพในอนาคต วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 สาขาการจัดการ จัดโครงการอบรมมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 สำหรับองค์กรธุรกิจและอุตสาหกรรม ณ ห้องตะโกราย 1 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยอาจารย์ ดร.ชาตยา นิลพลับ หัวหน้าสาขาการจัดการ กล่าวต้อนรับวิทยากรและนักศึกษาหลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรม ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ สาขาฯ ได้เชิญคุณณฐกร กุลกิจธนขจร หัวหน้าศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 (Quality Management System - Requirements) และมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 สำหรับองค์กรธุรกิจและอุตสาหกรรม เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับระบบมาตรฐานคุณภาพ นักศึกษาที่เข้าอบรมและผ่านการทำแบบทดสอบจะได้รับใบประกาศนียบัตร เพื่อเป็นใบเบิกทางก้าวสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมั่นใจ อันจะนำไปสู่การได้งานทำหรือประกอบอาชีพภายหลังที่สำเร็จการศึกษา และนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคตต่อไป ทัศนีย์ เอี่ยมทอง: ข่าว / อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์/บุปผา ศรีอารามย์: ภาพ ดาวน์โหลดรูปกิจกรรม: 66.07.27 - อบรมมาตรฐานฐาน ISO9001-2015

สาขาการจัดการ จัดอบรมมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 ให้กับนักศึกษาหลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรม เพื่อเป็นใบเบิกทางสู่การประกอบอาชีพในอนาคต2023-07-27T11:44:59+07:00

นักศึกษาสาขาการจัดการ เข้าร่วมแข่งขันทักษะด้านบริหารธุรกิจ Business Model Canvas (BMC) ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

2023-07-18T14:04:52+07:00

นักศึกษาสาขาการจัดการ เข้าร่วมแข่งขันทักษะด้านบริหารธุรกิจ Business Model Canvas (BMC) ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ วันที่ 15 กรกฎาคม 2566 สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะด้านบริหารธุรกิจ Business Model Canvas (BMC) ในโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจและส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ (Business Administration and Entrepreneurial Skills Contests) ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ ชั้น 3 คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านบริหารธุรกิจ แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบการเขียนแผนธุรกิจด้วยแบบจําลองธุรกิจ Business Model Canvas สามารถประยุกต์การเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริงเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการแข่งขัน สาขาการจัดการ ส่งนักศึกษาเข้าร่วม จำนวน 7 คน ประกอบด้วย นางสาวปรางทิพย์ แสนพลกรัง นางสาวณัฐพร ขาสันเทียะ นางสาวมยุรี น้อยไพล นางสาวอภิญญา จิตต์จะโปะ นางสาวจิราพร หาพันธ์ นางสาวศศิธร เศรษฐศักดิ์อำพล และนางสาวชนินาถ มาตา โดยมีอาจารย์แพนศรี บาตรโพธิ์ และอาจารย์ ดร.ฐาปนีย์ เรืองศรีโรจน์ เป็นอาจารย์ผู้ควบคุม แพนศรี บาตรโพธิ์ : ข่าว/ภาพ อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์ : เรียบเรียงข่าว

นักศึกษาสาขาการจัดการ เข้าร่วมแข่งขันทักษะด้านบริหารธุรกิจ Business Model Canvas (BMC) ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์2023-07-18T14:04:52+07:00

นักศึกษาสาขาการจัดการ เข้าร่วมอบรมและประกวดแข่งขัน Start Up 2023 “The World of Innovative Start-Up 2023” ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2023-07-18T10:54:02+07:00

นักศึกษาสาขาการจัดการ เข้าร่วมอบรมและประกวดแข่งขัน Start Up 2023 "The World of Innovative Start-Up 2023" ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2566 นักศึกษาสาขาการจัดการ หลักสูตรการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เข้าร่วมอบรมและกวดแข่งขัน Start Up 2023 "The World of Innovative Start-Up 2023" ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยกลุ่มนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันประกอบด้วย นายสุภัทรกิจ ปทุมพัชรโชติ นายกวิลพันธ์ ชัยศิวฤทธิ์ นายสิงหพันธ์ พรมพันธ์ใจ และนายรัตพล มาลี ในหัวข้อ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วยน้ำว้าเพื่อช่วยยกศักยภาพของชุมชน” โดยมีอาจารย์ ดร.นิลุบล วิโรจน์ฐิติวงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ สำหรับกิจกรรมดังกล่าว เป็นการประกวดแข่งขันแผนธุรกิจเพื่อสร้างนักศึกษาเป็นให้ผู้ประกอบการ Start up ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ต่อยอดจากการเรียนการสอนในรายวิชากิจการเพื่อสังคม เพื่อสร้างให้นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม นิลุบล วิโรจน์ฐิติวงศ์ : ข่าว/ภาพ อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์ : เรียบเรียงข่าว

นักศึกษาสาขาการจัดการ เข้าร่วมอบรมและประกวดแข่งขัน Start Up 2023 “The World of Innovative Start-Up 2023” ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง2023-07-18T10:54:02+07:00

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ รอดพ้น ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในการประชุมวิชาการและนิทรรศการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

2023-07-11T10:41:55+07:00

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ รอดพ้น ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในการประชุมวิชาการและนิทรรศการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ รอดพ้น อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ ไปเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในการประชุมวิชาการและนิทรรศการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 3 (NAC-HUSOC III: The 3rd National Conference on Humanities and Social Sciences for Undergraduate Students) หัวข้อ “มนุษยสังคมศาสตร์สู่การสร้างชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยคณะผู้จัดงานได้เล็งเห็นถึงความรู้ความสามารถของบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ จึงได้ขอความอนุเคราะห์ในการเชิญบุคลากรจากคณะบริหารธุรกิจ ไปเป็นวิทยากรพิเศษในครั้งนี้ การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุมมนุษย์สังคมวัฒนา อาคาร 25 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสและสร้างเวทีให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันต่าง ๆ ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงาน แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ นำเสนอผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ ที่จะพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการดำเนินการประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ รอดพ้น ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในการประชุมวิชาการและนิทรรศการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์2023-07-11T10:41:55+07:00

นักศึกษาสาขาการจัดการ เข้าศึกษาดูงาน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดประสบการณ์นอกห้องเรียนให้กับนักศึกษา เรียนรู้การทำงานในสถานที่จริง

2023-07-06T14:50:42+07:00

นักศึกษาสาขาการจัดการ เข้าศึกษาดูงาน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดประสบการณ์นอกห้องเรียนให้กับนักศึกษา เรียนรู้การทำงานในสถานที่จริง วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการปิดตำราเปิดความรู้นอกห้องเรียน โดยคณาจารย์สาขาการจัดการ นำนักศึกษาการจัดการธุรกิจการบิน ชั้นปีที่ 2 นักศึกษาจัดการทั่วไป และการจัดการอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 3 จำนวน 80 คน เข้าศึกษาดูงาน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยแบ่งเป็นการศึกษาดูงาน TFT Training Center ณ สนามบินดอนเมือง ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในอุตสาหกรรมการบิน และศึกษาดูงาน บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด ณ การบินไทย สำนักงานใหญ่ โดยเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการให้บริการในอุตสาหกรรมการบิน ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงาน การปฏิบัติงานด้านการจัดการในธุรกิจอุตสาหกรรมการบิน ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินงานท่าอากาศยาน หรือแผนกงานต่าง ๆ ในสายการบิน อีกทั้งยังช่วยสร้างแรงบรรดาลใจให้แก่นักศึกษาในการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมในรายวิชาการฝึกหัดวิชาชีพในธุรกิจการบินและสหกิจศึกษา และการก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานในลำดับต่อไป ณัฐณิชา นิสัยสุข: ข่าว/ภาพ อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว

นักศึกษาสาขาการจัดการ เข้าศึกษาดูงาน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดประสบการณ์นอกห้องเรียนให้กับนักศึกษา เรียนรู้การทำงานในสถานที่จริง2023-07-06T14:50:42+07:00

อาจารย์เสนีย์ หวายทิพย์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ได้รับเชิญจากสภาทนายความจังหวัดนครราชสีมา ร่วมออกบูธแนะนำเส้นทางสู่อาชีพ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช

2023-06-29T13:12:56+07:00

อาจารย์เสนีย์ หวายทิพย์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ได้รับเชิญจากสภาทนายความจังหวัดนครราชสีมา ร่วมออกบูธแนะนำเส้นทางสู่อาชีพ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช วันที่ 28 มิถุนายน 2566 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้มอบหมายให้ อาจารย์เสนีย์ หวายทิพย์ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ซึ่งได้รับเชิญจากสภาทนายความจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมออกบูธแนะนำเส้นทางสู่อาชีพ ในงาน JOB EXPO KORAT 2023 ณ โคราช ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพทนายความ สภาทนายความ แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่มีความสนใจ สำหรับงาน JOB EXPO KORAT 2023 จะจัดขึ้น 2 วันระหว่างวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 – 18.00 น. ซึ่งจัดโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ การสมัครงานและสัมภาษณ์งานกับนางจ้างชั้นนำกว่า 80 แห่ง การสาธิตและฝึกปฏิบัติอาชีพอิสระ การลงทะเบียน/รับสมัครงานไปต่างประเทศ เป็นต้น อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว

อาจารย์เสนีย์ หวายทิพย์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ได้รับเชิญจากสภาทนายความจังหวัดนครราชสีมา ร่วมออกบูธแนะนำเส้นทางสู่อาชีพ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช2023-06-29T13:12:56+07:00

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้สู่ความพร้อมของการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on) ในหัวข้อ “ขจัดปัญหาด้วยนวัตกรรม”

2023-06-28T16:49:21+07:00

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้สู่ความพร้อมของการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on) ในหัวข้อ “ขจัดปัญหาด้วยนวัตกรรม” วันที่ 28 มิถุนายน 2566 สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาการจัดการสู่ความพร้อมของการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on) ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องตะโกราย 1 ชั้น 2 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยอาจารย์อัจฉราวรรณ ท้าวด่อน กล่าวต้อนรับนักศึกษาและแนะนำวิทยากร ซึ่งหัวข้อการอบรมในครั้งนี้ เป็นการบรรยายเรื่อง “ขจัดปัญหาด้วยนวัตกรรม” โดยอาจารย์ ดร.ชาตยา นิลพลับ หัวหน้าสาขาการจัดการ และทางสาขาฯ ได้เชิญคุณสุกฤษฏิ์ วิชิต Marketing Online บริษัท ปีก้า เทรดดิ้ง จำกัด และเป็นศิษย์เก่าของสาขาการจัดการ มาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาในหัวข้อ “Start Tag Innovation” โดยมีนักศึกษาสาขาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม และสาขาการจัดการ-การจัดการทั่วไป ชั้นปีที่ 2 และ 3 เข้าร่วมฟังการบรรยายกว่า 300 คน อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้สู่ความพร้อมของการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on) ในหัวข้อ “ขจัดปัญหาด้วยนวัตกรรม”2023-06-28T16:49:21+07:00
Go to Top