แผนการเรียน สาขาวิชาการจัดการ : การจัดการทั่วไป & การจัดการอุตสาหกรรม

แผนการศึกษา วิชาเอกการจัดการทั่วไป หลักสูตร 4 ปี : แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา
ปีการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
00-000-02x-xxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 1 3(x-x-x)
00-000-03x-xxx กลุ่มวิชาภาษา 1 3(x-x-x)
01-404-012-103 การบัญชีการเงิน 3(3-0-6)
01-404-020-101 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)
01-404-020-202 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6)
01-404-040-101 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
00-000-03x-xxx กลุ่มวิชาภาษา 2 3(x-x-x)
00-000-03x-xxx กลุ่มวิชาภาษา 3 3(x-x-x)
00-000-04x-xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 1 3(x-x-x)
00-000-04x-xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2 3(x-x-x)
01-404-030-101 หลักการตลาด 3(3-0-6)
01-404-041-101 การจัดการสำนักงานสมัยใหม่ 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
00-000-01x-xxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3(x-x-x)
01-404-010-201 กฎหมายภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6)
01-404-020-201 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)
01-404-04x-xxx วิชาเลือก 1 3(2-2-5)
01-404-041-213 การจัดการธุรกิจออนไลน์ 3(2-2-5)
01-404-04x-xxx วิชาเลือก 2 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
00-000-04x-xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 3(x-x-x)
01-404-041-203 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
01-404-041-204 การเป็นผู้ประกอบการ 3(2-2-5)
01-404-041-216 โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการบริหารธุรกิจ 3(2-2-5)
01-404-04x-xxx วิชาเลือก 2 3(3-0-6)
01-404-04x-xxx วิชาเลือก 3 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
00-000-02x-xxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 2 3(x-x-x)
00-000-03x-xxx กลุ่มวิชาภาษา 4 3(x-x-x)
01-404-041-306 พฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6)
01-404-041-317 การจัดการสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ 3(3-0-6)
01-404-041-318 การจัดการการสื่อสารและการนำเสนอ 3(3-0-6)
01-404-041-421 สัมมนาบริหารธุรกิจ 1(0-3-1)
รวม 16 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
01-404-013-203 วิชาเลือก 4 3(x-x-x)
01-404-043-301 การเตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ 1(0-2-1)
01-404-041-215 การบริหารความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง 3(3-0-6)
01-404-041-319 วิจัยธุรกิจ 3(2-2-5)
01-404-04x-xxx วิชาเลือก 5 3(3-0-6)
xx-xxx-xxx-xxxx วิชาเลือกเสรี 1 3(3-0-6)
xx-xxx-xxx-xxxx วิชาเลือกเสรี 2 3(3-0-6)
รวม 19 หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
01-404-040-303 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ 3(2-2-5)
01-404-041-404 การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ 3(3-0-6)
01-404-041-422 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)
01-404-041-423 ภาวะผู้นำ 3(3-0-6)
01-404-041-420 การบริหารโครงการ 3(2-2-5)
01-404-04x-xxx วิชาเลือก 6 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
01-404-043-302 สหกิจศึกษาทางธุรกิจ 6(0-40-0)
รวม 6 หน่วยกิต
แผนการศึกษา วิชาเอกการจัดการทั่วไป หลักสูตร 4 ปี : แผนการศึกษาแบบฝึกงาน
ปีการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
00-000-02x-xxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 1 3(x-x-x)
00-000-03x-xxx กลุ่มวิชาภาษา 1 3(x-x-x)
01-404-012-103 การบัญชีการเงิน 3(3-0-6)
01-404-020-101 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)
01-404-020-202 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6)
01-404-040-101 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
00-000-03x-xxx กลุ่มวิชาภาษา 2 3(x-x-x)
00-000-03x-xxx กลุ่มวิชาภาษา 3 3(x-x-x)
00-000-04x-xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 1 3(x-x-x)
00-000-04x-xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2 3(x-x-x)
01-404-030-101 หลักการตลาด 3(3-0-6)
01-404-041-101 การจัดการสำนักงานสมัยใหม่ 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
00-000-01x-xxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3(x-x-x)
01-404-010-201 กฎหมายภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6)
01-404-020-201 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)
01-404-04x-xxx วิชาเลือก 1 3(2-2-5)
01-404-041-213 การจัดการธุรกิจออนไลน์ 3(2-2-5)
01-406-090-101 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
00-000-04x-xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 3(x-x-x)
01-404-041-203 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
01-404-041-204 การเป็นผู้ประกอบการ 3(2-2-5)
01-404-041-216 โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการบริหารธุรกิจ 3(2-2-5)
01-404-04x-xxx วิชาเลือก 2 3(3-0-6)
01-404-04x-xxx วิชาเลือก 3 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
00-000-02x-xxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 2 3(x-x-x)
00-000-03x-xxx กลุ่มวิชาภาษา 4 3(x-x-x)
01-404-041-306 พฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6)
01-404-041-317 การจัดการสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ 3(3-0-6)
01-404-041-318 การจัดการการสื่อสารและการนำเสนอ 3(3-0-6)
01-404-041-421 สัมมนาบริหารธุรกิจ 1(0-3-1)
01-404-043-301 การเตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ 1(0-2-1)
รวม 17 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
01-404-04x-xxx วิชาเลือก 4 3(x-x-x)
01-404-041-319 วิจัยธุรกิจ 3(2-2-5)
01-404-04x-xxx วิชาเลือก 5 3(3-0-6)
xx-xxx-xxx-xxxx วิชาเลือกเสรี 1 3(3-0-6)
xx-xxx-xxx-xxxx วิชาเลือกเสรี 2 3(3-0-6)
01-404-043-304 การฝึกงานทางการจัดการ 3(0-40-0)
รวม 18 หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
01-404-041-422 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)
01-404-041-420 การบริหารโครงการ 3(2-2-5)
01-404-041-423 ภาวะผู้นำ 3(3-0-6)
01-404-04x-xxx วิชาเลือก 6 3(3-0-6)
รวม 12 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
01-404-040-303 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ 3(2-2-5)
01-404-041-404 การจัดการห่วงโซ่และอุปทานและโลจิสติกส์ 3(3-0-6)
01-404-041-215 การบริหารความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง 3(3-0-6)
01-404-043-407 โครงงานพิเศษทางการจัดการ 1(1-4-4)
รวม 12 หน่วยกิต
แผนการศึกษา วิชาเอกการจัดการอุตสาหกรรม หลักสูตร 4 ปี : แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา
ปีการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
00-000-02x-xxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 1 3(x-x-x)
00-000-03x-xxx กลุ่มวิชาภาษา 1 3(x-x-x)
01-404-012-103 การบัญชีการเงิน 3(3-0-6)
01-404-020-101 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)
01-404-020-202 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6)
01-404-040-101 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
00-000-03x-xxx กลุ่มวิชาภาษา 2 3(x-x-x)
00-000-03x-xxx กลุ่มวิชาภาษา 3 3(x-x-x)
00-000-04x-xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 1 3(x-x-x)
00-000-04x-xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2 3(x-x-x)
01-404-030-101 หลักการตลาด 3(3-0-6)
01-404-010-201 กฎหมายภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
00-000-01x-xxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3(x-x-x)
01-404-020-201 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)
01-404-04x-xxx วิชาเลือก 1 3(3-0-6)
01-404-041-202 การจัดการชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(3-0-6)
01-404-041-209 การจัดการดำเนินงาน 3(3-0-6)
xx-xxx-xxx-xxx วิชาชีพเลือกเสรี 1 3(x-x-x)
รวม 18 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
00-000-02x-xxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 2 3(x-x-x)
01-404-041-203 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
01-404-041-404 การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ 3(3-0-6)
01-404-04x-xxx วิชาเลือก 2 3(2-2-5)
01-404-041-204 การเป็นผู้ประกอบการ 3(2-2-5)
01-406-090-101 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ 3(2-2-5)
รวม 18 หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
00-000-04x-xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 3(x-x-x)
01-404-01x-xxx วิชาเลือก 3 3(3-0-6)
01-404-041-306 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ 3(2-2-5)
01-404-041-306 พฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6)
01-404-041-307 สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรม 1(0-3-1)
01-404-041-308 การศึกษางาน 3(2-2-5)
01-404-041-205 การจัดการคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ 3(2-2-5)
รวม 19 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
00-000-03x-xxx กลุ่มวิชาภาษา 4 3(x-x-x)
01-404-04x-xxx วิชาเลือก 4 3(3-0-6)
01-404-043-301 การเตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ 1(0-2-1)
01-404-041-310 วิจัยอุตสาหกรรม 3(2-2-5)
01-404-041-414 ระบบประกันคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
01-404-041-311 โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการจัดการอุตสาหกรรม 3(2-2-5)
01-404-041-412 การศึกษาความเป็นไปได้ของการบริหารโครงการในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5)
รวม 19 หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
01-404-043-303 สหกิจศึกษาทางอุตสาหกรรม 6(0-40-0)
รวม 6 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
01-404-04x-xxx วิชาเลือก 5 3(3-0-6)
01-404-041-423 ภาวะผู้นำ 3(3-0-6)
01-404-041-422 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)
01-404-04x-xxx วิชาเลือก 6 3(3-0-6)
xx-xxx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 2 3(x-x-x)
รวม 15 หน่วยกิต
แผนการศึกษา วิชาเอกการจัดการอุตสาหกรรม หลักสูตร 4 ปี : แผนการศึกษาแบบฝึกงาน
ปีการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
00-000-02x-xxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 1 3(x-x-x)
00-000-03x-xxx กลุ่มวิชาภาษา 1 3(x-x-x)
01-404-012-103 การบัญชีการเงิน 3(3-0-6)
01-404-020-101 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)
01-404-020-202 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6)
01-404-040-101 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
00-000-03x-xxx กลุ่มวิชาภาษา 2 3(x-x-x)
00-000-03x-xxx กลุ่มวิชาภาษา 3 3(x-x-x)
00-000-04x-xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 1 3(x-x-x)
01-404-030-101 หลักการตลาด 3(3-0-6)
01-404-010-201 กฎหมายภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6)
01-404-04x-xxx วิชาเลือก 1 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
00-000-01x-xxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3(x-x-x)
01-404-041-209 การจัดการดำเนินงาน 3(3-0-6)
01-404-020-201 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)
01-404-04x-xxx วิชาเลือก 2 3(3-0-6)
01-404-041-202 การจัดการชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(3-0-6)
xx-xxx-xxx-xxx วิชาชีพเลือกเสรี 1 3(x-x-x)
รวม 18 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
00-000-02x-xxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 2 3(x-x-x)
01-404-041-203 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
01-404-041-404 การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ 3(3-0-6)
01-404-041-205 การจัดการคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ 3(2-2-5)
01-404-04x-xxx วิชาเลือก 3 3(2-2-5)
01-404-041-204 การเป็นผู้ประกอบการ 3(2-2-5)
รวม 18 หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
00-000-04x-xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
01-404-041-306 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ 3(2-2-5)
01-404-041-306 พฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6)
01-404-041-412 การศึกษาความเป็นไปได้ของการบริหารโครงการอุตสาหกรรม 3(2-2-5)
01-404-041-308 การศึกษางาน 3(2-2-5)
01-404-041-414 ระบบประกันคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
01-404-043-301 การเตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ 1(0-2-1)
รวม 17 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
00-000-04x-xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
01-406-090-101 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ 3(2-2-5)
01-404-04x-xxx วิชาเลือก 4 3(3-0-6)
01-404-041-310 วิจัยอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
01-404-041-311 โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการจัดการอุตสาหกรรม 3(2-2-5)
01-404-042-304 การฝึกงานทางการจัดการ 3(0-40-0)
รวม 18 หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
00-000-0xx-xxx กลุ่มวิชาภาษา 4 3(3-0-6)
01-404-01x-xxx วิชาเลือก 5 3(3-0-6)
01-404-042-407 โครงงานพิเศษทางการจัดการ 3(1-4-4)
01-404-043-401 สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรม 1(0-3-1)
รวม 10 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
01-404-041-422 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)
01-404-041-423 ภาวะผู้นำ 3(3-0-6)
01-404-04x-xxx วิชาเลือก 6 3(3-0-6)
xx-xxx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 2 3(3-0-6)
รวม 12 หน่วยกิต