admin

Home/admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 6 blog entries.

คณะบริหารธุรกิจ เปิดทดสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านโลจิสติกส์ ตามมาตรฐานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.)

2023-03-01T17:13:07+07:00

คณะบริหารธุรกิจ เปิดทดสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านโลจิสติกส์ ตามมาตรฐานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.อัมพาพร ลีลามโนธรรม หัวหน้าสาขาการจัดการ และคณาจารย์สาขาการจัดการ จัดการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านโลจิสติกส์ สาขาการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ตามมาตรฐานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) ได้แก่ 1) อาชีพผู้ปฎิบัติงานการกระจายสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 2 2) อาชีพผู้ปฎิบัติงานการกระจายสินค้าระหว่างประเทศทางบก คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 2 3) อาชีพผู้ปฎิบัติงานการกระจายสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 2 ทั้งนี้ มีนักศึกษาเข้าสอบจำนวน 103 คน ได้แก่ ทางอากาศ 36 คน ทางบก 31 คน และทางทะเล 36 คน ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย หัวหน้าศูนย์สอบของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมถึงประโยชน์ที่ได้จากการสอบว่า ผู้ที่ผ่านการทำประเมินมาตรฐานอาชีพจะได้ใบประกาศรับรองว่ามีสรรถนะ ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในอาชีพนั้นๆ ได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยในการยืนยันว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่การกระจายสินค้าระหว่างประเทศทางบก ทางอากาศ หรือทางทะเล ระดับ 2 ได้ อันนจะช่วยเพิ่มโอกาสในการผ่านการสมัครงานในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องได้ และอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการที่คณะบริหารธุรกิจ ได้รับการรับรองให้เป็นศูนย์สอบมาตรฐานวิชาชีพด้านโลจิสติกส์ สาขาการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) นั้น ซึ่งนับว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างจุดเน้นของหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ ของคณะฯ คือได้ปริญญาและได้การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ทำให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานได้สอดคล้องกับความต้องการในสายงานอาชีพ และเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้งานบัณฑิตได้ อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการเสริมจุดเน้นหลักของมหาวิทยาลัยในด้านของ Logistics and Transportation ด้วยเช่นกัน [...]

คณะบริหารธุรกิจ เปิดทดสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านโลจิสติกส์ ตามมาตรฐานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.)2023-03-01T17:13:07+07:00

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดงานสัมมนา “Digital Disruption and Entrepreneurship ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล” จุดประกายความคิดในการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่

2022-10-19T16:28:02+07:00

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดงานสัมมนา “Digital Disruption and Entrepreneurship ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล” จุดประกายความคิดในการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ วันที่ 19 ตุลาคม 2565 สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดงานสัมมนา “Digital Disruption and Entrepreneurship ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล” ณ ห้องประชุมตะโกราย 3 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยอาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน สำหรับการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณมารุต ชุ่มขุนทด ผู้บริหารบริษัท คลาส คอฟฟี่ จำกัด ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อ “ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในยุค Digital Transformation” และยังได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ “เทคโนโลยีเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจในยุค New Normal” ร่วมกับคุณพันธิภา วงศ์ดี ผู้บริหารบริษัท บ้านย่า เรสเตอรอง จำกัด และคุณเสาวลักษณ์ ขำนาญนาค เจ้าของแฟรนไชส์ 7-11 ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์และมากด้วยความสามารถในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ โดยมีอาจารย์ปุริม หนุนนัด เป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงดังกล่าว วัตถุประสงค์ของการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้เท่าทันเทคโนโลยีในการใช้ดำเนินธุรกิจให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการเรียนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจุดประกายความคิดในการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โดยมีนักศึกษาและคณาจารย์สาขาการจัดการเข้าร่วมสัมมนากว่า 150 คน [...]

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดงานสัมมนา “Digital Disruption and Entrepreneurship ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล” จุดประกายความคิดในการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่2022-10-19T16:28:02+07:00

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชาข้ามศาสตร์ ระหว่างสาขาการจัดการและสาขาการเงิน

2022-10-03T11:54:01+07:00

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชาข้ามศาสตร์ ระหว่างสาขาการจัดการและสาขาการเงิน วันที่ 27 กันยายน 2565 สาขาการจัดการ ร่วมกับ สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชาข้ามศาสตร์ โดยให้นักศึกษาได้นำเสนอรายงานกลุ่มจากการลงพื้นที่ในชุมชนต่าง ๆ มีคณาจารย์จากสาขาการจัดการและการเงิน เข้าร่วมรับฟังและให้คำแนะนำแก่นักศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการข้ามศาสตร์และพัฒนาทักษะความรู้ของนักศึกษาให้มีความหลากหลายสามารถคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคมได้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชากิจการเพื่อสังคม (01-404-042-315) โดยมีอาจาย์ ดร.นิลุบล วิโรจน์ฐิติยวงศ์ เป็นผู้สอนรายวิชาดังกล่าว

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชาข้ามศาสตร์ ระหว่างสาขาการจัดการและสาขาการเงิน2022-10-03T11:54:01+07:00

กิจกรรมการสัมมนาให้ความรู้ “การจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง”

2022-09-22T12:00:00+07:00

กิจกรรมการสัมมนาให้ความรู้ “การจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง” วันที่ 22 กันยายน 2565 สาขาการจัดการ จัดสัมมนาให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาการจัดการ กลุ่มเรียน GM.64221 ในหัวข้อ “การจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง” โดยคุณเสาวลักษณ์ ชำนาญนาค ผู้จัดการร้านสะดวกซื้อ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์จริงจากการทำงาน เพื่อให้นักศึกษาให้เรียนรู้ถึงวิธีการในการจัดการและการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทำงาน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา การบริหารความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง (01-404-041-215) โดยอาจารย์ ดร.อัมพาพร ลีลามโนธรรม เป็นอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาดังกล่าว

กิจกรรมการสัมมนาให้ความรู้ “การจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง”2022-09-22T12:00:00+07:00

สาขาการจัดการ ร่วมแสดงความยินดีกับคุณนฤชล พันธุรัตน์ ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

2022-09-22T10:51:17+07:00

สาขาการจัดการ ร่วมแสดงความยินดีกับคุณนฤชล พันธุรัตน์ ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น วันที่ 22 กันยายน 2565 สาขาการจัดการ ร่วมแสดงความยินดีกับคุณนฤชล พันธุรัตน์ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจ ในโอกาสที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ หัวหน้างาน สังกัดงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน นครราชสีมา

สาขาการจัดการ ร่วมแสดงความยินดีกับคุณนฤชล พันธุรัตน์ ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น2022-09-22T10:51:17+07:00

นักศึกษาสาขาการจัดการ จัดกิจกรรมมุทิตาจิตแก่อาจารย์ผู้เกษียณและลาออกจากราชการ

2022-09-15T11:22:08+07:00

นักศึกษาสาขาการจัดการ จัดกิจกรรมมุทิตาจิตแก่อาจารย์ผู้เกษียณและลาออกจากราชการ วันที่ 14 กันยายน 2565 นักศึกษาสาขาการจัดการ ร่วมกันจัดกิจกรรมมุทิตาจิตให้แก่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ อาจารย์ปราณี สกุลลิขเรศสีมา และอาจารย์ผู้ลาออกจากราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิมา ถนิมกาญจน์ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งได้มีการแสดงมุทิตาจิตของนักศึกษาหลักสูตรการจัดการทั่วไป และนักศึกษาหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ เป็นการร่วมร้องเพลงและแสดงการฟ้อนรำให้แก่อาจารย์ผู้เกษียณและลาออกจากราชการ และมีการกล่าวแสดงมุทิตาจิตจากหัวหน้าสาขาฯ อาจารย์ในสาขาฯ และตัวแทนนักศึกษาจากหลักสูตรการจัดการทั่วไป และการจัดการโลจิสติกส์ จากนั้นเป็นการมอบพวงมาลัยแก่อาจารย์ผู้เกษียณและลาออกจากราชการ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและซาบซึ้ง

นักศึกษาสาขาการจัดการ จัดกิจกรรมมุทิตาจิตแก่อาจารย์ผู้เกษียณและลาออกจากราชการ2022-09-15T11:22:08+07:00
Go to Top