admin

Home/admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 29 blog entries.

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมกล่าวสุนทรพจน์กุญแจสู่ความสำเร็จ เรียนรู้การใช้กลยุทธ์จัดการความล้มเหลวสู่ความสำเร็จทางธุรกิจ

2024-06-01T21:23:00+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมกล่าวสุนทรพจน์กุญแจสู่ความสำเร็จ เรียนรู้การใช้กลยุทธ์จัดการความล้มเหลวสู่ความสำเร็จทางธุรกิจ วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณะบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิลุบล วิโรจน์ฐิติยวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ เป็นผู้รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนรายวิชาการจัดการความล้มเหลวสู่ความสำเร็จ (Failure Management to Success) ซึ่งเป็นวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาทักษะการคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา (Creative Thinking and Problem Solving Skill) ซึ่งเป็นลักษณะการเรียนการสอนแบบ TEAM Teaching มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจทฤษฎีและความสำคัญของความล้มเหลวและความสำเร็จทางธุรกิจ เครื่องมือและกลยุทธ์การจัดการความล้มเหลวเพื่อความสำเร็จ วิเคราะห์ความล้มเหลวและความสำเร็จทางธุรกิจ ด้วยการใช้เครื่องมือและกลยุทธ์การจัดการความล้มเหลวเพื่อความสำเร็จและสามารถ เขียนแผนกลยุทธ์ในการจัดการความล้มเหลว ซึ่งส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน ได้จัดกิจกรรมการกล่าวสุนทรพจน์กุญแจสู่ความสำเร็จครั้งที่ 1 "เล่า แล แชร์ เรื่อง" ที่จะทำให้ชีวิตคุณดีขึ้น ณ ห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น 6 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.จารุพงศ์ บรรเทา ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา กล่าวเปิดงาน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.ชาตยา นิลพลับ หัวหน้าสาขาวิขาการจัดการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนิษา ธงจันทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกล่าวสุนทรพจน์เปิดงานกุญแจสู่ความสำเร็จ เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการจัดการความล้มเหลวสู่ความสำเร็จด้วย ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีด้วยความร่วมมือจากคณะบริหารธุรกิจ สำนักหมวดศึกษาทั่วไป และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทัศนีย์ เอี่ยมทอง: ข้อมูล/ภาพประกอบ อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/พิสูจน์อักษร

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมกล่าวสุนทรพจน์กุญแจสู่ความสำเร็จ เรียนรู้การใช้กลยุทธ์จัดการความล้มเหลวสู่ความสำเร็จทางธุรกิจ2024-06-01T21:23:00+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมการเขียนวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พัฒนาความรู้สู่การนำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2024-04-22T11:16:11+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมการเขียนวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พัฒนาความรู้สู่การนำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ วันที่ 21 เมษายน 2567 คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมให้ความรู้การเขียนวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ณ ห้อง 37-509 ชั้น 5 อาคาร 37 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์ โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และอาจารย์ ดร.ชาตยา นิลพลับ หัวหน้าสาขาการจัดการ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านวิเทศสัมพันธ์ กิจการนักศึกษา และบุคลากรสู่ความเป็นเลิศและสู่สากล มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “มาตรฐานการจัดทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ” จากนั้นเป็นการบรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง” โดยอาจารย์ ดร.ณัชชา ลิมปศิริสุวรรณ และอาจารย์ ดร.เพ็ญพร ปุกหุต และปิดท้ายการบรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการพัฒนาบทความวิจัย” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพงษ์ จำปาหอม การจัดอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีความรู้ในด้านการเขียนวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ ให้เป็นแนวทางเดียวกัน มีประสบการณ์ตรงในการเขียนวิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ และสามารถนำเสนอผลงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ปัทมา พิลาบุตร: ข้อมูล อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว บุปผา ศรีอารามย์: ภาพ ดาวน์โหลดอัลบั้มภาพกิจกรรม: 67.04.21 - อบรมการเขียนวิทยานิพนธ์

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมการเขียนวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พัฒนาความรู้สู่การนำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ2024-04-22T11:16:11+07:00

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568

2024-03-20T13:49:48+07:00

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568 วันที่ 20 มีนาคม 2567 สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568 ณ ห้องประชุมแคแดง อาคารสำนักงานกิจการสภามหาวิทยาลัย มทร.อีสาน โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน สำหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้เกียรติเข้าร่วมการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568 ในครั้งนี้ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สัจจากาจ จอมโนนเขวา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และคุณนันทภรณ์ อังศุกุลธร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกษตร อินโน จำกัด สำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568 มีอาจารย์ ดร.วรอนงค์ โถทองคำ เป็นประธานหลักสูตร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพงษ์ จำปาหอม กรรมการหลักสูตร เป็นผู้นำเสนอข้อมูลหลักสูตร เพื่อให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ทราบข้อมูล และร่วมพิจารณาการให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ และความเห็นชอบ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและมีความเหมาะสมกับยุคปัจจุบัน ทัศนีย์ เอี่ยมทอง: ข้อมูล/ภาพ อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 25682024-03-20T13:49:48+07:00

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดอบความรู้ให้นักศึกษาในโครงการ Soft Skills for New Gen

2024-03-04T16:12:28+07:00

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดอบความรู้ให้นักศึกษาในโครงการ Soft Skills for New Gen วันที่ 28 - 29 กุมภาพันธ์ 2567 สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ Soft Skills for New Gen ณ ห้องประชุมตะโกราย 2 อาคาร 35 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ สำหรับการดำเนินงานในครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเวลา โดยได้เชิญคุณพรทิพย์ ประเสริฐสงค์ NLP Master Coach ผู้เชี่ยวชาญด้านโค้ชชิ่ง, เทรนนิ่ง, บุคคลและองค์กร, ผู้นำ/ผู้บริหาร พัฒนาศักยภาพทีมงาน บุคลิกภาพ อารมณ์ การพิชิตเป้าหมาย มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเวลา และกิจกรรมที่ 2 อบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับ Service Mind ซึ่งบรรยายโดยอาจารย์ ดร.ชาตยา นิลพลับ หัวหน้าสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน การจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาสาขาการจัดการทุกหลักสูตร จำนวน 220 คน ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะที่จำเป็น (Soft Skills) ตระหนักถึงความสำคัญถึงการมีทักษะที่จำเป็น (Soft Skills) ทักษะที่ใช้ในการทำงาน ทักษะที่ใช้ในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และการฝึกทักษะด้านอารมณ์และการเข้าสังคม เพื่อเตรียมพร้อมในการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการในอนาคต ทัศนีย์ เอี่ยมทอง: ข้อมูล อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว บุปผา ศรีอารามย์: ภาพ [...]

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดอบความรู้ให้นักศึกษาในโครงการ Soft Skills for New Gen2024-03-04T16:12:28+07:00

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการทบทวนการจัดทำแผนการตลาด การซื้อขาย และเชื่อมโยงการตลาด ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

2024-03-02T12:05:47+07:00

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการทบทวนการจัดทำแผนการตลาด การซื้อขาย และเชื่อมโยงการตลาด ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มอบหมายให้ คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิลุบล วิโรจน์ฐิติยวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรสวัสดิ์ สิงห์ยาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนิษา ธงจันทร์ และอาจารย์ ดร.นรรัฐ รื่นกวี ไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมสุรนารี ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งทางผู้จัดงานได้เล็งเห็นถึงความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ของคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จึงได้เชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ สำหรับโครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการจัดทำแผนการตลาด การซื้อขาย และเชื่อมโยงการตลาด (แปลงใหญ่สหกรณ์ และแปลงใหญ่ทั่วไป ที่จัดตั้งปี 2565) ซึ่งจัดโดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ คือ แปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และแปลงใหญ่ทั่วไป ที่จัดตั้งปี 2565 จำนวน 15 ราย เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงตลาดระหว่างผู้ปลิตแปลงใหญ่และผู้ซื้อให้มีตลาดรองรับที่แน่นอนและเพิ่มช่องทางการจำหน่าย ซึ่งนับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา แห่งนี้ นิลุบล วิโรจน์ฐิติยวงศ์: ข้อมูล/ภาพประกอบ อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการทบทวนการจัดทำแผนการตลาด การซื้อขาย และเชื่อมโยงการตลาด ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา2024-03-02T12:05:47+07:00

นักศึกษาสาขาการจัดการ ชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรม มุทิตาจิต อำลาครู เพื่อแสดงความเคารพและขอบคุณคณาจารย์ ที่ได้อบรมสั่งสอนและให้คำแนะนำที่ดีเสมอมา

2024-02-28T20:12:28+07:00

นักศึกษาสาขาการจัดการ ชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรม มุทิตาจิต อำลาครู เพื่อแสดงความเคารพและขอบคุณคณาจารย์ ที่ได้อบรมสั่งสอนและให้คำแนะนำที่ดีเสมอมา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 นักศึกษาสาขาการจัดการ ชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ ที่ใกล้จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566 นี้ ได้จัดกิจกรรม มุทิตาจิต อำลาครู โดยนำบายศรีพร้อมพวงมาลัย มาแสดงความเคารพและขอบคุณคณาจารย์สาขาการจัดการ โดยมีตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 กล่าวแสดงความเคารพ กล่าวคำขอขมา ที่อาจล่วงเกินต่อคณาจารย์โดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม และกล่าวขอบคุณคณาจารย์ ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ อบรมสั่งสอน และแนะแนวทางที่ดีให้กับลูกศิษย์ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา ตลอดมาจนถึงปีสุดท้ายของการศึกษา โดยอาจารย์ ดร.ชาตยา นิลพลับ หัวหน้าสาขาการจัดการ ได้กล่าวขอบคุณนักศึกษาที่ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา พร้อมทั้งอวยพรให้ลูกศิษย์ทุกคนจงประสบความสำเร็จในชีวิต มีหน้าที่การงานที่ดี เป็นคนดีของสังคม เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้องต่อไป ทัศนีย์ เอี่ยมทอง: ข้อมูล อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ ดาวน์โหลดอัลบั้มภาพกิจกรรม: 67.02.27 - มุทิตาจิต อำลาครู สาขาการจัดการ

นักศึกษาสาขาการจัดการ ชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรม มุทิตาจิต อำลาครู เพื่อแสดงความเคารพและขอบคุณคณาจารย์ ที่ได้อบรมสั่งสอนและให้คำแนะนำที่ดีเสมอมา2024-02-28T20:12:28+07:00

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมวิพากษ์ร่างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568)

2024-02-23T14:30:35+07:00

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมวิพากษ์ร่างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมวิพากษ์ร่างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) ณ ห้องประชุมแคนา 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.อีสาน โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิและคณาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมวิพากษ์ร่างหลักสูตรฯ ทั้งในห้องประชุมและทางแฟลตฟอร์มออนไลน์ทุกท่าน การวิพากษ์ร่างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ ดร.ธีรพงศ์ คณาศักดิ์ รองประธานฝ่ายบริหาร หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา คุณชัยวัฒน์ โชคถาวร ผู้จัดการทั่วไป บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด และรองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญกมล  ดอนขวา ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยอาจารย์อัจฉราวรรณ ท้าวด่อน ประธานหลักสูตรฯ ได้นำเสนอข้อมูลการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้ทราบข้อมูล ร่วมพิจารณาในการให้ข้อเสนอแนะและความเห็นชอบ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและมีความเหมาะสมในยุคปัจจุบัน ทัศนีย์ เอี่ยมทอง: ข้อมูล อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ ดาวน์โหลดอัลบั้มภาพกิจกรรม: 67.02.23 - วิพากษ์หลักสูตรสาขาการจัดการ

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมวิพากษ์ร่างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568)2024-02-23T14:30:35+07:00

อาจารย์เสนีย์ หวายทิพย์ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมาย ให้กับพนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน อสม. และประชาชนทั่วไป อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

2024-02-16T16:10:21+07:00

อาจารย์เสนีย์ หวายทิพย์ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมาย ให้กับพนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน อสม. และประชาชนทั่วไป อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มอบหมายให้ อาจารย์เสนีย์ หวายทิพย์ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ ไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมาย เรื่องพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ ความรับผิดในคดีหมิ่นประมาท ละเมิด และคดีมรดก ให้กับพนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน อสม. และประชาชนทั่วไป ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ทางด้านกฎหมาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและการดำรงชีวิตประจำวัน เสนีย์ หวายทิพย์: ข้อมูล/ภาพประกอบ อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว

อาจารย์เสนีย์ หวายทิพย์ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมาย ให้กับพนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน อสม. และประชาชนทั่วไป อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา2024-02-16T16:10:21+07:00

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการโลจิสติกส์ระบบราง Railway Logistic Management (RLM) โดยวิศกรจากศูนย์วิจัยเทคโนโลยีระบบรางและการขนส่งสมัยใหม่ (RMT)

2024-02-16T14:58:33+07:00

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการโลจิสติกส์ระบบราง Railway Logistic Management (RLM) โดยวิศกรจากศูนย์วิจัยเทคโนโลยีระบบรางและการขนส่งสมัยใหม่ (RMT) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ การวิเคราะห์ปัญหา สร้างเส้นทางด้วย Teamwork ณ ห้องประชุมตะโกราย 2 อาคาร 35 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยอาจารย์ ดร.ชาตยา นิลพลับ หัวหน้าสาขาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และอาจารย์ ดร.วรอนงค์ โถทองคำ ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่ 1 ซึ่งเป็นการอบรมในหัวข้อ การจัดการโลจิสติกส์ระบบราง Railway Logistic Management (RLM) โดยได้เชิญคุณยศวัฒน์ เศรษฐกุลสิทธิ์ ตำแหน่งวิศกรวิจัย ทีมวิจัยเทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อการขนส่ง ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีระบบรางและการขนส่งสมัยใหม่ (Rail and Modern Transportation Research Center, RMT) มาบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 3 ซึ่งวัตถุประสงค์ประสงค์ของการจัดโครงการนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญในการมีทักษะคิด วิเคราะห์ปัญหา และการทำงานเป็นทีม เพื่อนำไปสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ และได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์ระบบราง วรอนงค์ โถทองคำ: ข้อมูล อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ ดาวน์โหลดอัลบั้มภาพกิจกรรม: 67.02.16 - โครงการ การวิเคราะห์ปัญหา สร้างเส้นทางด้วย Team Work

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการโลจิสติกส์ระบบราง Railway Logistic Management (RLM) โดยวิศกรจากศูนย์วิจัยเทคโนโลยีระบบรางและการขนส่งสมัยใหม่ (RMT)2024-02-16T14:58:33+07:00

อาจารย์ ดร.วรอนงค์ โถทองคำ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ ณ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

2024-01-19T17:16:37+07:00

อาจารย์ ดร.วรอนงค์ โถทองคำ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ ณ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ วันที่ 19 มกราคม 2567 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.วรอนงค์ โถทองคำ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านโลจิสติกส์ ในโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการจัดการโลจิสติกส์ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสู่สถานประกอบการ ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคาร 1 ชั้น 3 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ซึ่งทางผู้จัดโครงการ ได้เล็งเห็นถึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ จึงได้เชิญอาจารย์ ดร.วรอนงค์ โถทองคำ มาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้เรียน และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาให้มีสมรรถนะสูงสู่สถานประกอบการ ทัศนีย์ เอี่ยมทอง: ข้อมูล/ภาพประกอบ อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว

อาจารย์ ดร.วรอนงค์ โถทองคำ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ ณ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์2024-01-19T17:16:37+07:00
Go to Top