แผนการเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก2
ปีการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
01-604-040-001 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหาร * 3(3-0-6)
01-604-040-002 สถิติพื้นฐานประยุกต์ * 3(3-0-6)
01-604-032-101 การจัดการการตลาดสำหรับผู้บริหาร 3(3-0-6)
01-604-041-101 การจัดการการเงินสำหรับผู้บริหาร 3(3-0-6)
01-604-041-103 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
* วิชาปรับพื้นฐานเรียนโดยไม่นับจำนวนหน่วยกิต
รวม 9 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
01-604-041-102 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ 3(3-0-6)
01-604-041-104 พฤติกรรมองค์การสมัยใหม่ 3(3-0-6)
01-604-041-105 การจัดการข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6)
01-604-044-101 วิทยานิพนธ์ 1 3(3-0-6)
รวม 12 หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
01-604-041-201 ประเด็นร่วมสมัยทางการจัดการ 2(2-0-4)
01-604-04x-xxx วิชาเลือก 3(x-x-x)
01-604-044-201 วิทยานิพนธ์ 2 3(0-0-6)
รวม 8 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
01-604-041-202 สัมมนาทางการจัดการ 1(1-0-2)
01-604-044-202 วิทยานิพนธ์ 3 6(0-0-12)
รวม 7 หน่วยกิต
แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข
ปีการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
01-604-040-001 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหาร * 3(3-0-6)
01-604-040-002 สถิติพื้นฐานประยุกต์ * 3(3-0-6)
01-604-032-101 การจัดการการตลาดสำหรับผู้บริหาร 3(3-0-6)
01-604-041-101 การจัดการการเงินสำหรับผู้บริหาร 3(3-0-6)
01-604-041-103 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
* วิชาปรับพื้นฐานเรียนโดยไม่นับจำนวนหน่วยกิต
รวม 9 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
01-604-041-102 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ 3(3-0-6)
01-604-041-104 พฤติกรรมองค์การสมัยใหม่ 3(3-0-6)
01-604-041-105 การจัดการข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6)
01-604-041-107 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง 3(3-0-6)
รวม 12 หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
01-604-041-201 ประเด็นร่วมสมัยทางการจัดการ 2(2-0-4)
01-604-04x-xxx วิชาเลือก 3(x-x-x)
01-604-04x-xxx วิชาเลือก 3(x-x-x)
01-604-043-201 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1 3(0-0-6)
รวม 11 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
01-604-041-202 สัมมนาทางการจัดการ 1(1-0-2)
01-604-043-202 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2 3(0-0-6)
รวม 4 หน่วยกิต