การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) สาขาการจัดการ

ชื่อกิจกรรม: กิจกรรมจัดการเรียนรู้ด้วยการบูรณาการข้ามศาสตร์ Smart Knowledges (KM)

วัตถุประสงค์: เพื่อให้บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้ (Knowledge Management) และให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานในคณะบริหารธุรกิจ

รายละเอียดกิจกรรม:

จัดกิจกรรมแนวทางการเผยแพร่บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ธนพงษ์ จําปาหอม เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการวิจัยของอาจารย์ในสาขาฯ เพื่อการต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติโดยอาจารย์ในสาขาสามารถตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติได้ ฯลฯ

ดาวน์โหลดไฟล์: KM แนวทางการเผยแพร่บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ