รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร (ไทย) : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ชื่อย่อ (ไทย) : บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์)

ชื่อหลักสูตร (อังกฤษ) : Bachelor of Business Administration Program in Logistics Management
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.B.A. (Logistics Management)

เปิดสอน : ปริญญาตรี 4 ปี

รายละเอียดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึงสามารถวางแผนและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนันสนุนการตัดสินใจด้านโลจิสติกส์ อย่างมืออาชีพและเป็นที่ยอมรับของมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ

วิชาเอก

 • การจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)
 • การจัดการธุรกิจระบบราง (Rail Business Management)

ค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษา (เหมาจ่าย)

 • ภาคปกติ 7,150 บาท

กองทุนกู้ยืม : กยศ.

แผนการเรียน

 • วิชาเอกการจัดการโซ่อุปทาน (แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา)
 • วิชาเอกการจัดการโซ่อุปทาน (แผนการศึกษาแบบฝึกงาน)
 • วิชาเอกการจัดการธุรกิจระบบราง (แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา)
 • วิชาเอกการจัดการธุรกิจระบบราง (แผนการศึกษาแบบฝึกงาน)

คลิกที่นี่เพื่อดูแผนการเรียน

แนวทางการประกอบอาชีพ

 1. ผู้รับจัดการส่งสินค้า (Freight forwarder)
 2. ตัวแทนออกของ (Shipping)
 3. พนักงานกรมศุลกากร
 4. เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์
 5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต/วางแผนการผลิต
 6. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
 7. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
 8. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
 9. เจ้าหน้าที่บริหารงานคลังสินค้า
 10. ตัวแทนนำเข้าส่งออกสินค้าจากต่างประเทศ
 11. เจ้าหน้าที่กรมการราง
 12. นักวางแผนการเดินรถระบบรถไฟ
 13. ตัวแทนผู้ขนส่งทางบก ราง อากาศ

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียนหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่า