LT News - шаблон joomla Оригами

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม (305)

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เข้าร่วมประชุม เพื่อจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ของคณะบริหารธุรกิจ ณ ห้องประชุมฐานานุศักดิ์ อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลของคณะบริหารธุรกิจที่สะท้อนเอกลักษณ์ ผลการดำเนินงานในด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านบริการงานวิชาการ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งระบบการบริหารและระบบการประกันคุณภาพ ไปพัฒนาผลการดำเนินงานของหน่วยงานตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะบริหารธุรกิจ จะรับการตรวจประเมินประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ในวันที่ 3 กันยายน 2563 นี้

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 คณะผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ การปรับปรุงเนื้อหาเว็บไซต์ทั้งหมดของคณะบริหารธุรกิจ ให้มีความทันสมัยและรายละเอียดในการจัดการเรียนการสอนที่ชัดเจนมากขึ้น เพื่อให้บุคลภายนอกสามารถเข้าถึงเนื้อหาและได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะบริหารธุรกิจ ได้ง่ายยิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. จัดอบรมสัมมนาหัวข้อ การพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs หลังวิกฤตการณ์ COVID-19 ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME (Knowledge Center) ณ ห้องประชุมตะโกราย 3 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดย ดร.เพชรมณี ดาวเวียง รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs ปฏิบัติงานช่วยควบคุม กำกับ ศูนย์ให้บริการ SMEs ครบวงจร (OSS) ได้ให้แนวคิดกับผู้ประกอบการหลังวิกฤตการณ์ COVID-19 ในการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ หรือการพัฒนาคนในองค์กร ให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้น เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่โลกธุรกิจออนไลน์อย่างเต็มตัว ซึ่งทาง สสว. ได้เชิญคณาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จำนวน 4 ท่าน เพื่อเป็นวิทยากรบรรยายในประเด็นหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ การจัดการภาวะวิกฤตสำหรับ SMEs โดย อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ, สร้าง Content ดียอดขายปัง โดย อาจารย์ ดร.ณพรรณ สินธุศิริ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ, การตลาดออนไลน์ กับ SME ไทย ในยุค 4.0 โดย อาจารย์ปุริม หนุนนัด อาจารย์ประจำสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ และสร้างแบรนด์ง่าย ๆ ด้วย Infographic โดย อาจารย์ศศิวิมล กอบัว อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ

สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการสู่อ้อมกอดสำเภาฟ้า กิจกรรมการประกวด ดาว - เดือน ดาวจรัสแสง คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ ห้องลานธรรม คณะบริหารธุรกิจ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการจัดในรูปแบบการถ่ายทอดสัญญาณผ่านทาง Facebook Live ตามนโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2109 โดยผลการประกวดในครั้งนี้ ผู้ที่ได้ตำแหน่งดาวคณะบริหารธุรกิจ ได้แก่ นางสาวรัชนีกร มินไธสง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการ ตำแหน่งเดือนคณะบริหารธุรกิจ ได้แก่ นายต่อลาภ มณีรักษ์​ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการตลาด และตำแหน่งดาวจรัสแสงคณะบริหารธุรกิจ ได้แก่ นายนภัสชญาฐ์ กอคานกลาง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการตลาด

คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกคนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดในครั้งนี้

ลิงค์ภาพกิจกรรม : https://bit.ly/3aFZ1Pu

ประชุมกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 8/2563 วันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมฐานานุศักดิ์ อาคารคณะบริหารธุรกิจ

สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโครงการ Startup Thailand League 2020 ณ สถาบันชุณหะวัณ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งทีมหมูล่ารางวัล ประกอบด้วย นางสาวนนทิชา สุดวิไสย นางสาวสุวนันท์ ศรีสุข นางสาวศริณญา กรึมกระโทก นางสาวปพิชญา บุญตาม และนายอัครพนธ์ ปิ่นสันเทียะ ได้ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ Pitching 2 ใน 10 ทีม ได้รับเงินรางวัล 25,000 บาท โดยมีผลงาน คือ เครื่องปั่น 2 in 1 และจะได้ไปแข่งขัน Startup Thailand League : Demo Day 2020 ในวันที่ 14 กันยายน 2563 ณ ทรู ดิจิตัล ปาร์ค ปุณณวิถี กรุงเทพมหานคร เพื่อนำเสนอผลงานต่อไป

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สาขาการบัญชี ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.อัจฉรา ชนากลาง หัวหน้าสาขาการบัญชี กล่าวต้อนรับ และมีการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรซึ่งเป็นศิษย์เก่าสาขาการบัญชี คุณวิชุดา ศรีสมบูรณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด และคุณนาธนิน จิตจำนงค์ บริษัท บ้านบัญชีปากช่อง จำกัด มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี การบัญชีบริหาร ระบบสารสนเทศทางการบัญชี พร้อมทั้งเล่าประสบการณ์การเรียนในมหาวิทยาลัยและประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงแนะนำรุ่นน้องในการใช้ชีวิตการเรียนในมหาวิทยาลัย การเตรียมตัวให้พร้อมในการออกสหกิจจนไปถึงจบการศึกษาและออกไปใช้ชีวิตในการทำงาน

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 อาจารย์ศิริพรรณ สินธุศิริ นายกสมาคมศิษย์เก่าบริหารธุรกิจ พร้อมคณะ ได้มอบเงินสนับสนุนในการจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในงานประชาสัมพันธ์ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นจำนวนเงิน 120,000 บาท โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ รองคณบดีทั้ง 4 ฝ่าย และตัวแทนนักศึกษา เป็นผู้รับมอบ