LT News - шаблон joomla Оригами

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม (305)

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 สภาวิชาชีพบัญชีในพระพรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานสาขานครราชสีมา ณ ห้อง 01507 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยได้รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังได้มีการเสนอรายชื่อเพื่อเลือกประธานสาขาใหม่ เนื่องจากประธานเกษียณอายุราชการ โดยผู้ที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานอนุกรรมการ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย และผู้ที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองประธานอนุกรรมการ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ บุญหมื่นไวย และอาจารย์ ดร.สมศักดิ์ จินตวัฒนกุล

วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรต่อเนื่อง) สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดกิจกรรมรวบรวมอุปกรณ์วาดภาพ ประกอบด้วยสมุดวาดภาพที่ทำจากกระดาษ Recycle พร้อมด้วยสีและอุปกรณ์ที่จำเป็น เพื่อนำไปมอบให้กับบ้านผู้สูงอายุราชสีมา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อการให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุตลอดจนให้เกิดความตระหนักถึงสมาชิกในครอบครัวของตนเอง

วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา สาขาระบบสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (Information Technology Professional Examination: ITPE) ณ ห้อง 01201 อาคารคณะบริหารธุรกิจ การสอบมาตรฐานวิชาชีพนี้เป็นพันธกิจหนึ่งของสาขาระบบสารสนเทศในการมุ่งมั่นเพื่อการสร้างความเชี่ยวชาญให้กับนักศึกษา และเป็นการรับประกันคุณภาพการศึกษาด้วยการสอบใบประกาศทางวิชาชีพ โดยกิจกรรมการเตรียมความพร้อมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาปัจจุบันและบุคคลภายนอกเป็นอย่างดี

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประประชุมวทัญญู ณ ถลาง มทร.อีสาน

คณะบริหารธุรกิจรับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (IQA) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ให้เป็นไปตามคู่มือบริหารคุณภาพระบบ ISO 9001:2015 ซึ่งผู้รับการตรวจติดตามในส่วนงาน ผู้ดูแลควบคุมเอกสารคุณภาพของหน่วยงาน สำนักงานคณบดี งานบริหารงานทั่วไป งานบริการการศึกษา และ 5 สาขา ระหว่างวันที่ 7, 9 และ 14 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมฐานานุศักดิ์ ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการดำเนินงานของคณะบริหารธุรกิจให้เป็นไปตามคู่มือบริหารคุณภาพระบบ ISO 9001:2015 โดยมีคณะกรรมการตรวจติดตามที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน แบ่งเป็น 3 วัน ในวันแรก ได้แก่ คุณมนต์ธิณี ดุลย์เภรี, คุณทวีรัตน์ แดงงาม, คุณศิริพร  ปภาวดีกิตติพร, นางสาวสกุณา อนุเวช และ คุณปิ่นปริณัฐ ปลั่งกลาง

คณะกรรมการในการตรวจประเมิน วันที่ 2 ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพินิจ เหมืองทอง ประธานกรรมการ, อาจารย์ ดร.ชัชรินทร์ สถิตธำมรงค์ กรรมการ และคุณณัฐชนันย์ ฉายะพงษ์ กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการในการตรวจประเมิน วันที่ 3 ได้แก่ อาจารย์ ดร.จารุพงษ์ บรรเทา ประธานกรรมการ, อาจารย์กานต์ สุรนันต์ กรรมการ และคุณพรศิริ จันทปาลี กรรมการและเลขานุการ

เมื่อวันที่ 18 – 19 กันยายน 2563 สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ และโปรแกรมวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออล์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์เพื่อการเรียนรู้ Work Based Education สู่นวัตกรรม” ภายใต้โครงการบัณฑิตพรีเมี่ยม ณ ห้องลานธรรม อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม สร้างความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาทักษะการปรับตัวก่อนเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนในรูปแบบทวิภาคี (Work Based Education) รวมถึงความเข้าใจในหลักของนวัตกรรมที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดในการเรียนและการทำงานต่อไป

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "ความต้องการกำลังคนด้านนักวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analyst) ในจังหวัดนครราชสีมา" ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยได้รับเชิญวิทยากร คุณหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฏ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา มาบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ ชี่นปีที่ 3 และ 4 ซึ่งการบรรยายพิเศษนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 คณะบริหารธุรกิจ นำโดยผู้บริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ อาจารย์สุมาลี เอกพล รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์ ดร.ณพรรณ สินธุศิริ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และอาจารย์ ดร.พร้อมพร ภูวดิน รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ได้นำเสนอผลการดำเนินงานในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา พร้อมกับกล่าวถึงนโยบายต่าง ๆ ที่ทีมผู้บริหารจะดำเนินการต่อจากนี้ เพื่อพัฒนาให้คณะบริหารธุรกิจได้มีศักยภาพในการทำงานที่ดีขึ้นต่อไปในอนาคต

วันที่ 16 กันยายน 2563 คุณณัฏฐิมา พันธุ์ดี นิลฝาย ตำแหน่ง Sale Manager บริษัท IT Edusoft Co., Ltd. ประเทศไทย ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรสำหรับหน่วยงาน/องค์การที่มีผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาและบุคลากรระดับยอดเยี่ยม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกันรับมอบเกียรติบัตร ซึ่งตัวแทนจากบริษัทฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ครั้งนี้นับว่าเป็นครั้งแรกของทางบริษัทฯ ที่ได้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานระดับยอดเยี่ยม คือ มีผลการเรียนในระบบเกินร้อยละ 80 และมีระดับผลการเรียนระดับยอดเยี่ยม เกียรติบัตรที่มอบในครั้งนี้ได้รับการอนุมัติจากบริษัท Edusoft ผู้ผลิตสื่อการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ English Discoveries ประเทศสหรัฐอเมริกา