LT News - шаблон joomla Оригами

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม (312)

ตามที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. โดยศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CITC) ร่วมกับ บริษัท วิริยะธุรกิจ จํากัด ผู้จัดทํานิตยสารสารคดีดําเนินการจัดกิจกรรมแข่งขันปฏิบัติภารกิจเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ (The Low Carboner Contest Season 2) ผ่านสื่อออนไลน์เฟสบุ๊คแฟนเพจ CITC Society โดยแบ่งการแข่งขันเป็นประเภทนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2562 และกําหนดจัดพิธีมอบรางวัล ในวันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2562 ณ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พิธีมอบรางวัล The Low Carboner Contest Season 2 ในวันที่ 3 กันยายน 2562 ณ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ศูนย์ราชการ กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันกว่า 500 คน โดยประเภทนักเรียนนักศึกษามีผู้เข้าแข่งขันกว่า จำนวน 276 คน และนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์กลางนครราชสีมา จำนวน 4 คน ได้รับรางวัล จากทั้งสิ้น 10 รางวัล ได้แก่ 1) นางสาวอาทิตติยา ขำคง 2) นางสาวณัฐนิชา ผลรักษ์ 3) นายณัฐศิลา สาละวิรุฬห์ และ 4) นางสาวสุปราณี สายคล่อง ซึ่งเป็นการผนวกกิจกรรม The Low Carboner Contest Season 2 กับการเรียนการสอนแบบ Project-Based Learning ในรายวิชา Business Ethics โดย อาจารย์นิลุบล วิโรจน์ผดุงพงศ์ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นักศึกษาได้รับรางวัลคนละ 5,000บาท พร้อมของที่ระลึก โดยมีอาจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้ให้เกียรติเดินทางไปเข้าร่วมพิธีการมอบรางวัลในครั้งนี้ด้วย

แผนกงานวิชาการและวิจัย งานบริการการศึกษา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฝึกงาน คณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงรายละเอียดของสถานประกอบการ พร้อมทั้งได้ศึกษาเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และสถานประกอบการ และทราบถึงความสำคัญของการฝึกปฏิบัติงาน โดยภายในกิจกรรมได้จัดเสวนาในหัวข้อเรื่อง การฝึกงาน ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกงาน และปัญหาที่พบในการออกฝึกงาน โดยให้กลุ่มนักศึกษาที่ออกฝึกงาน ได้นำเสนอวิดีทัศน์การฝึกงานในสถานประกอบการ และเล่าประสบการณ์จากการฝึกงาน ทั้งนี้ยังได้เชิญ ผศ.ดร.ฉัตรชัย อินทสังข์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด ดร.วรรณุดาว์ เพ็ชรไพโรจน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน และอาจารย์ณัฐณิชา นิสัยสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ ได้บรรยายให้ความรู้และการเตรียมพร้อมก่อนออกฝึกงานในสถานประกอบการจริง เพื่อให้เป็นความรู้แก่นักศึกษารุ่นต่อไปและเตรียมตัวก่อนที่จะออกฝึกงานจริง

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอนุรักษ์พลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และฝึกซ้อมจำลองสถานการณ์เกิดเหตุอัคคีภัย กิจกรรมที่ 1 การอบรมและฝึกซ้อมจำลองสถานการณ์เกิดเหตุอัคคีภัย เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณลานกิจกรรม คณะบริหารธุรกิจ เป็นกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดอัคคีภัยในชีวิตประจำวัน การเรียนรู้การใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิงในการดับเพลิงสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งมีอุปกรณ์ถังดับเพลิงเคมี และไม่มีอุปกรณ์ถังดับเพลิง วิธีการเอาตัวรอดจากการเกิดอัคคีภัยในตัวอาคาร การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในลักษณะต่างๆ และได้มีการฝึกซ้อมจำลองสถานการณ์เกิดเหตุอัคคีภัยบนตัวอาคารคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรสถานีดับเพลิงสุรนารายณ์ และจากสถานีดับเพลิงหนองไผ่ล้อม นำโดยหัวหน้านิยม สวมชัยภูมิ และคณะวิทยากร ให้ความรู้กับนักศึกษาและบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1/4 และ 3/2 จากทุกสาขาวิชาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการ Business Challenges เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิมพูนความรู้ทั่วไปทางธุรกิจและเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษา สามารถนำความรู้จากห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้ เสริมสร้างทักษะในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และสามารถประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสม และเป็นการพัฒนาทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในการดำเนินกิจกรรมจะเป็นการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านบริหารธุรกิจ โดยการนำแอพพลิเคชั่น Kahoot มาใช้ในการแข่งขันตอบปัญหา นักศึกษาทุกคนจะต้องติดตั้งแอพพลิเคชั่นดังกล่าวลงในสมาร์ทโฟนของตนเอง ซึ่งมีอาจารย์แพนศรี พินปรุ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ และอาจารย์เพ็ญศิริ โพริย้า อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ เป็นผู้ดำเนินรายการ ในการแข่งขันจะมีการกำหนดรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศอันดับ 1-3 ของแต่ละสาขา และมีของรางวัลที่ระลึกสำหรับผู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุดในการทำแบบทดสอบ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์พรศรี เวศสุวรรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี เป็นผู้มอบของรางวัลที่ระลึก และ ดร.อัจฉรา ชนากลาง หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี เป็นผู้มอบรางวัลและใบประกาศนียบัตร ให้แก่นักศึกษาที่ชนะการแข่งขัน มีนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ของแต่ละสาขาวิชาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 400 คน และเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจและการตอบรับที่ดี นอกจากจะสร้างความสนุกสนานแล้ว นักศึกษายังได้รับความรู้จากคำถามที่นำมาใช้ในการแข่งขันอีกด้วย

แผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและฝึกปฏิบัติการเขียนรายงานเพื่อจัดทำรายงานคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2561 กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานส่วนที่ 1 โครงร่างองค์กร เพื่อจัดทำรายงานคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมฐานานุศักดิ์ ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดรายงานโครงร่างองค์กรการจัดทำรายงานส่วนที่ 1 โครงร่างองค์กร เพื่อจัดทำรายงานคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระดับคณะ โดยมีวิทยากร ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย รักษาการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายให้ความรู้และให้คำแนะนำในการเขียนรายงานเพื่อจัดทำรายงานคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 4 เมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง 01801 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 และเล็งเห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณณี ตรองพาณิชย์ หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด กล่าวรายงาน และ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งในการดำเนินกิจกรรมได้เชิญวิทยากรพิเศษจากภายนอก 2 ท่าน ได้แก่ คุณพชรพรรณ รักษาทรัพย์ และคุณรัฏฐสิรี ภาสะศิระวัฒน์ มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและการทำงานให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 4

แผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา งานบริหารงานทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ดำเนินการจัดการประชุมเตรียมความพร้อมและตรวจประเมินรายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ทุกวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2561 กิจกรรมที่ 3 การตรวจประเมินรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ระดับหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน เพื่อเตรียมการเข้าสู่มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR: Thai Qualifications Register) เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมฐานานุศักดิ์ ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิดา จิตร์น้อมรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิงอร ตั้นพันธ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนีย์ พวงยาณี

เมื่อวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2562 นักวิจัยโครงการนวัตกรรมและภูมิปัญญาอีสานเพื่อสร้างคุณค่าและศักยภาพของผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมนำเสนอความก้าวหน้าระยะ 10 เดือน ณ ห้องแซฟไฟร์ ชั้น 2 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ โดยมีอาจารย์กัลยา นารีจันทร์ และอาจารย์ ดร.ณัชชา ลิมปศิริสุวรรณ เป็นผู้รายงาน และคณะผู้วิจัยเข้าร่วมกิจกรรม Reflection ผลการดำเนินงานในระยะที่ผ่านมาของการทำงาน โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนชุดโครงการวิจัยที่มีผลกระทบสูง (Program based Research) ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 8 แห่ง

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี กลุ่มสาขาบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี กลุ่มสาขาบริหารธุรกิจ ให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คณะกรรมการอุดมศึกษากำหนด โดยได้ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตร เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องฐานานุศักดิ์ อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีอาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งทางคณะฯ ได้ทำการเชิญเข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรในครั้งนี้ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา เรืองอุตมานันท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คุณอาทิตย์ เห็นสุข Managing Director บริษัท ไทยซินอุตสาหกรรม จำกัด และคุณภานุ เล็กสุนทร ผู้บริหาร บริษัทออนเน็ต จำกัด