LT News - шаблон joomla Оригами

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม (312)

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจได้เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสา มทร.อีสาน เราทำความดีด้วยหัวใจ” ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในวันคล้ายวันสถาปนา มทร.อีสาน ครบรอบ 15 ปี โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสวมใส่เสื้อสีเหลือง ผ้าพันคอ และหมวกพระราชทาน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาอันเป็นสาธารณประโยชน์ อาทิเช่น การทำความสะอาดอาคารเรียน เก็บขยะ ตกแต่งต้นไม้ ถางหญ้า และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน โดยคณะบริหารธุรกิจได้รับผิดชอบทำความสะอาดบริเวณสนามมวย สนามฟุตบอล และบริเวณโดยรอบอาคารคณะบริหารธุรกิจ

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 คณะผู้บริหารและบุคลากรคณะบริหารธุรกิจได้เข้าร่วมงานครบรอบ 15 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการ “ร่วมจิตน้อมเกล้าฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน” ณ ห้องตะโกราย 2 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.อีสาน นครราชสีมา โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยอาจารย์ อาจารย์อาวุโส ศิษย์เก่า เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มทร.อีสาน จากศูนย์กลางนครราชสีมา วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตสกลนคร วิทยาเขตสุรินทร์ และ วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ เข้าร่วมในพิธีอย่างเนืองแน่น มีอาจารย์และบุคลากรคณะบริหารธุรกิจได้รับโล่ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปี 2563 ได้แก่ 1) คุณเสฏฐวุฒิ ทัตสุระ ได้รับโล่บุคคลผู้ที่ทำประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 2) คุณฑนวิทย์ มณีรัตนะกูล ได้รับโล่ศิษย์เก่าดีเด่น 3) ผศ.ดร.สมใจ บุญหมื่นไวย ได้รับโล่อาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอน 4) ผศ.สุนิษา ธงจันทร์ ได้รับโล่อาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอน 5) นางพุทธมาศ สายมนตรี ได้รับโล่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ 6) นางสาวนันทิญา เฮงสิ ได้รับโล่ผู้นำนักศึกษา 7) นางสาวนวลอนงค์ บุญปลื้ม นางสาวสุพัตตรา เปนะนาม และนางสาวภาวิณี ลำมะนา นักศึกษาสาขาการตลาด ได้รับโล่นักศึกษาผู้มีเกียรติประวัติดีเด่น (ประเภททีม)

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา แผนกงานวิชาการและวิจัย งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ โดยแบ่งเป็น 2 กิจกรรมคือ กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยได้เชิญคุณณัฐกานต์ สุขศรีวงศ์ ผู้ช่วยนักวิจัยด้านสหกิจศึกษาและบูรณาการการเรียนกับการทำงาน และอาจารย์สอนรายวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์เชาวลิตกุล มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา และกิจกรรมประกวดการนำเสนอโครงการสหกิจศึกษาของแต่ละสาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ จัดกิจกรรมที่ห้อง 01201 สาขาวิชาการเงิน จัดกิจกรรมที่ห้อง 01407 สาขาวิชาการตลาด จัดกิจกรรมที่ห้อง 01803 และสาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมที่ห้อง 01901 โดยมีการประกวดการนำเสนอผลงานทั้งแบบโปสเตอร์และแบบบรรยาย พร้อมทั้งมีรางวัลมอบให้กับนักศึกษาที่ชนะเลิศการประกวดการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาทั้งแบบโปสเตอร์และแบบบรรยาย

แผนกงานพัฒนานักศึกษา งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการนักศึกษากับสารเสพติด ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการรณรงค์ให้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติดที่มีผลกระทบต่อนักศึกษา และสร้างความเข้าใจในการวางแผนเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก คุณพิชญากร เขตคาม นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ วิทยากรจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 3 โดยมีนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับปัญหาของยาเสพติดและแนวทางป้องกันยาเสพติดภายในสถานศึกษามากกว่า 600 คน

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ทำบุญปีใหม่คณะฯ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ ห้องลานธรรม และบริเวณลานเฟื่องฟ้า ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ร่วมด้วยรองคณบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญปีใหม่ ซึ่งภายในกิจกรรมมีพิธีสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตรอาหารแห้ง และถวายภัตตาหารเช้า โดยนิมนต์พระทั้งหมด 9 รูป จากวัดสระบัวเกลื่อน 8 รูป และพระอาจารย์ธรรมดล กิตติปัญโญ วัดหนองปรือ อำเภอปักธงชัย มาทำพิธีในการทำบุญตักบาตรในครั้งนี้

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันทำแผนการสื่อสารการตลาดกับ Grab หัวข้อ “ชีวิตดี ๆ ที่มี Grab – ทำอย่างไรให้ Grab เป็นแอปพลิเคชันที่มีอยู่ในมือถือทุกเครื่อง และตอบสนองความต้องการของคนในทุกไลฟ์สไตล์” ระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2562 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ประกอบด้วย นางสาวญาณิณญ่า ชาติวิเศษ นางสาวลลิตา เกตุคง นายธศวัต ฐภาพรปิติ นางสาวธฤต ผดุงเกียรติพงศ์ นางสาววรรณนิภา เรื่องลือ และนางสาวธมลวรรณ วีระแพทย์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับรางวัลเงินสดมูลค่า 5,000 บาท ส่วนลดจากบริการ Grab 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยมี ผศ.ดร.ฉัตรชัย อินทสังข์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โดยวัตถุประสงค์ของการแข่งขันเพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาได้มีโอกาสนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการสื่อสารทางการตลาด ได้ฝึกการใช้ความคิดอย่างสร้างสรรค์ เพิ่มพูนประสบการณ์ และได้ทดลองปฏิบัติจริงตามแผน เพื่อพิสูจน์ว่าผลงานนั้นสามารถใช้งานได้จริง

สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (IC Plain) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ ห้องตะโกราย 3 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพแก่อาจารย์ผู้สอน พัฒนาคุณภาพของอาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อให้คณาจารย์ประจำวิชาสาขาการเงินสามารถสอบและได้รับใบอนุญาตในการเป็นผู้แนะนำการลงทุน โดยอาจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับคณะวิทยากรและผู้เข้าอบรมทุกคน วิทยากรที่มาบรรยายให้ความรู้ ได้แก่ คุณจักรินทร์ แซ่แต้ ที่ปรึกษาทางด้านการเงิน AFPT และคุณศตพล ฐิติกานุกุล ผู้จัดการหลักทรัพย์บัวหลวง สาขานครราชสีมา บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “เตรียมความพร้อมสำหรับผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป” โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการเงินชั้นปีที่ 1-4 เข้าร่วมโครงการ

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานสาขานครราชสีมา ได้จัดการสัมมนาในหัวข้อ หลักการรับรู้รายได้และสัญญาเช่า NPAEs และ PAEs ในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 ณ ห้อง 01603 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยวิทยากร ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร หัวหน้าภาควิชาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้บรรยายในหัวข้อหลักการรับรู้รายได้ตาม NPAEs หลักการรับรู้รายได้ 5 ขั้น ตาม TFRS 15 สัญญาเช่าตาม NPAEs และสัญญาเช่าแบบใหม่ ตาม TFRS 16 โดยมีบุคคลทั่วไปให้ความสนใจเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้กว่า 100 คน

สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพร้านค้าปลีกสู่การเป็น Smart โชว์ห่วย ระหว่างวันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ร้านค้าปลีกมีความเข้มแข็งและเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก อีกทั้งให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงในการปรับภาพลักษณ์ร้านค้า โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณณี ตรองพาณิชย์ หัวหน้าสาขาการตลาด ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย อินทสังข์ อาจารย์ประจำสาขาการตลาด กล่าวต้อนรับคณะวิทยากร ทั้งนี้มีคณาจารย์และนักศึกษาสาขาการตลาดเข้าร่วมฟังบรรยายกว่า 50 คน