LT News - шаблон joomla Оригами

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม (305)

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพแข่งขันทักษะทางการตลาด เมื่อวันที่ 30 - 31 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดยได้จัดให้มีการแข่งขันการประกวดเขียนแผนการตลาด "แผนการตลาดประกันภัยรถยนต์" มีนักศึกษาผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น จำนวน 8 ทีม โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (เทียบโอน) ทีม One Night Miracle ประกอบด้วย นางสาวปริญญาภรณ์ อินทร์รัมย์ นางสาวประภาสิริ มณีบุญ นางสาวกฤติกา สุริวงศ์ชมพู นายเจตน์สฤษฎิ์ วงค์เจริญ และนายชาญชัย ตันสันเทียะ คว้ารางวัลชนะเลิศ ได้รับรางวัลทุนการศึกษามูลค่า 6,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร และทีม Gecko ประกอบด้วย นางสาวปรียาดา พิรักษา นายณัฐพล ปาเส นางสาวอริยา สิงห์นอก นางสาวธณัณณัฐ ทองคำ นายเดชาพล ชูจอหอ และนางสาววิจิตรา ฉันไชย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับรางวัลทุนการศึกษามูลค่า 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยทั้งสองทีม ผศ.ดร.ฉัตรชัย อินทสังข์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ วัตถุประสงค์ของการแข่งขันเพื่อการเตรียมความพร้อมทักษะด้านการตลาด ก่อนออกไปปฏิบัติงานจริง และได้ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาต่างสถาบัน เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ รวมถึงเครือข่ายภาคนักศึกษาและคณาจารย์ เพื่อสร้างความสามัคคี

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ขอแสดงความยินดี กับ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ที่ไดัรับรางวัลวิทยานิพนธ์แห่งชาติ ระดับดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี ๒๕๖๓ (Thailand Inventors Day 2020) ในวันอาทิตย์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ Event Hall ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

หัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง The Influence of Quality Management, Market Orientation and Innovation Capability on Environmental Performance in Food Manufacturing Industry จากมหาวิทยาลัย National Pingtung University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมคุณธรรมนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง โดยได้นิมนต์คณะสงฆ์จากวัดสร้อยทอง (พระอารามหลวง) ได้แก่ พระมหาสมปอง ตาลปุตโต พระอาจารย์สมพงษ์ รตนวํโส และพระมหา ดร.ศรีพยัคฆ์ สิริวิญญู จากทีมงานธรรมะเดลิเวอรี่ มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ คนดีมีศีลธรรม ระเบียบวินัย กตัญญูรู้คุณ การใช้ชีวิตในสังคม และการนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นต้น โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 หลักสูตร 4 ปี และ 2 ปี เทียบโอน คณะบริหารธุรกิจ นักศึกษาจากสาขาอื่น ๆ รวมทั้งบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ของ มทร.อีสาน รวมกว่า 1,000 คน เข้าฟังบรรยายธรรมในครั้งนี้

วันที่ 27 มกราคม 2563 คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ได้เข้าร่วมกิจกรรม “งานปล่อยคาราวานทีมพัฒนาร้าน Smart โชวห่วย” ณ บริเวณหน้าอาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมี ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) ร่วมต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมี นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวต้อนรับประธานในพิธี ซึ่งงานนี้ได้รับเกียรติจาก นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ มาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมอบนโยบายการส่งเสริมพัฒนาร้านค้าโชวห่วยของจังหวัดนครราชสีมาในครั้งนี้

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทั้ง 7 คน ที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการและสามารถคว้ารางวัล ในโครงการสัมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 20 – 22 มกราคม 2563 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกอบด้วย

1. นายพชรพล สามชม นักศึกษาสาขาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม

ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมที่ 5 การประกวดผลงานสหกิจศึกษา ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. นางสาวสุทธิดา อำพันสุรินทร์ นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ

ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมที่ 2 การตอบคำถามด้านบริหารธุรกิจและประกวดสื่อ

หัวข้อ ไอคอนสยามนวัตกรรมการค้าปลีก 4.0

3. นายระพีพัฒน์ สุรพัฒน์ นักศึกษาสาขาการบัญชี

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมที่ 2 การตอบคำถามด้านบริหารธุรกิจและการประกวดสื่อ

หัวข้อ ไอคอนสยามนวัตกรรมการค้าปลีก 4.0

4. นางสาวศิริพร แสวงดี นักศึกษาสาขาการจัดการ-การจัดการโลจิสติกส์

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมที่ 6 การประกวดผลงานบัณฑิตนักปฏิบัติ (ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ)

5. นางสาววริศรา สมพิเศษศักดิ์ นักศึกษาสาขาการตลาด

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมที่ 5 การประกวดผลงานสหกิจศึกษา ประเภทสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ

6. นางสาวสุดารัตน์ เทียมจันทร์ นักศึกษาสาขาการจัดการ-การจัดการโลจิสติกส์

ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมที่ 1 การประกวดเขียนแผนธุรกิจเพื่อสังคม

ผลงาน ผลิตภัณฑ์แปรรูปพลาสติกเป็นเส้นใยผ้า แบรนด์ PO

7. นางสาวชุติสุกานต์มณี ประดิษฐ์ผล นักศึกษาสาขาการจัดการ-การจัดการทั่วไป

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมที่ 1 การประกวดเขียนแผนธุรกิจเพื่อสังคมผลงาน หมอนกรวดทรายคั่วเกาลัดเพื่อสุขภาพ แบรนด์ หมอนเกาลัด

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันการประกวดเขียนแผนธุรกิจ "ธุรกิจโลจิสติกส์สำหรับสังคมเมืองอัจฉริยะ" ในวันที่ 17 มกราคม 2563 ณ ห้อง 2601 อาคารแสงส่องปัญญา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทีม Genius Warehouse ประกอบด้วย นางสาวพรสุดา โสขุนทด นางสาวศุภิณกาญจน์ หาทรัพย์ นางสาวสุพัฒตรา เทพทะเล นางสาวศศิวิมล เนื้อนุ่ม และนางสาวมณฑกานต์ โชติจันทึก คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับรางวัลเงินสดมูลค่า 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และทีม 4SEND ประกอบด้วยนายวิศรุต ประสิทธิ์กุล นายธีรภัทร์ ยอดอวยพร นายพงศ์ภัค เรียงผา นายเกียรติชัย ใจพุดซา และนายปรินทร เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับรางวัลเงินสดมูลค่า 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยมี ผศ.ดร.ฉัตรชัย อินทสังข์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ วัตถุประสงค์ของการแข่งขันในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะทางปัญญา และความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบแผนธุรกิจโลจิสติกส์สำหรับสังคมเมืองอัจฉริยะ รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาต่างสถาบันการศึกษา

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจได้เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสา มทร.อีสาน เราทำความดีด้วยหัวใจ” ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในวันคล้ายวันสถาปนา มทร.อีสาน ครบรอบ 15 ปี โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสวมใส่เสื้อสีเหลือง ผ้าพันคอ และหมวกพระราชทาน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาอันเป็นสาธารณประโยชน์ อาทิเช่น การทำความสะอาดอาคารเรียน เก็บขยะ ตกแต่งต้นไม้ ถางหญ้า และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน โดยคณะบริหารธุรกิจได้รับผิดชอบทำความสะอาดบริเวณสนามมวย สนามฟุตบอล และบริเวณโดยรอบอาคารคณะบริหารธุรกิจ

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 คณะผู้บริหารและบุคลากรคณะบริหารธุรกิจได้เข้าร่วมงานครบรอบ 15 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการ “ร่วมจิตน้อมเกล้าฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน” ณ ห้องตะโกราย 2 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.อีสาน นครราชสีมา โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยอาจารย์ อาจารย์อาวุโส ศิษย์เก่า เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มทร.อีสาน จากศูนย์กลางนครราชสีมา วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตสกลนคร วิทยาเขตสุรินทร์ และ วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ เข้าร่วมในพิธีอย่างเนืองแน่น มีอาจารย์และบุคลากรคณะบริหารธุรกิจได้รับโล่ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปี 2563 ได้แก่ 1) คุณเสฏฐวุฒิ ทัตสุระ ได้รับโล่บุคคลผู้ที่ทำประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 2) คุณฑนวิทย์ มณีรัตนะกูล ได้รับโล่ศิษย์เก่าดีเด่น 3) ผศ.ดร.สมใจ บุญหมื่นไวย ได้รับโล่อาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอน 4) ผศ.สุนิษา ธงจันทร์ ได้รับโล่อาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอน 5) นางพุทธมาศ สายมนตรี ได้รับโล่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ 6) นางสาวนันทิญา เฮงสิ ได้รับโล่ผู้นำนักศึกษา 7) นางสาวนวลอนงค์ บุญปลื้ม นางสาวสุพัตตรา เปนะนาม และนางสาวภาวิณี ลำมะนา นักศึกษาสาขาการตลาด ได้รับโล่นักศึกษาผู้มีเกียรติประวัติดีเด่น (ประเภททีม)

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา แผนกงานวิชาการและวิจัย งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ โดยแบ่งเป็น 2 กิจกรรมคือ กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยได้เชิญคุณณัฐกานต์ สุขศรีวงศ์ ผู้ช่วยนักวิจัยด้านสหกิจศึกษาและบูรณาการการเรียนกับการทำงาน และอาจารย์สอนรายวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์เชาวลิตกุล มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา และกิจกรรมประกวดการนำเสนอโครงการสหกิจศึกษาของแต่ละสาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ จัดกิจกรรมที่ห้อง 01201 สาขาวิชาการเงิน จัดกิจกรรมที่ห้อง 01407 สาขาวิชาการตลาด จัดกิจกรรมที่ห้อง 01803 และสาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมที่ห้อง 01901 โดยมีการประกวดการนำเสนอผลงานทั้งแบบโปสเตอร์และแบบบรรยาย พร้อมทั้งมีรางวัลมอบให้กับนักศึกษาที่ชนะเลิศการประกวดการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาทั้งแบบโปสเตอร์และแบบบรรยาย