LT News - шаблон joomla Оригами

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม (305)

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษา โครงการบัณฑิตพรีเมี่ยม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา 2563 เรียบร้อยแล้วนั้น คณะบริหารธุรกิจ ได้กำหนดจัดทำสัญญาทุน โครงการบัณฑิตพรีเมี่ยม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563  เวลา 08.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีจำนวน 20 คน

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ได้มีการประชุมแผนงานยุวชนสร้างชาติ ณ ห้องประชุมฐานานุศักดิ์ อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดยมีคณบดี และรองคณบดี ทั้ง 4 คณะ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือถึงแนวทางในการทำงานร่วมกันของแต่ละโครงการที่จะจัดขึ้นภายใต้แผนงานยุวชนสร้างชาติ

สำหรับแผนงานยุวชนสร้างชาตินั้น มีวัตถุประสงค์หลักอยู่ 2 ประการคือ 1) พัฒนานิสิตนักศึกษาและบัณฑิตใหม่ซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญของประเทศให้เป็น “คนไทยยุคใหม่แห่งศตวรรษที่ 21” ที่ถึงพร้อมด้วยสติปัญญา วุฒิภาวะทางอารมณ์ และมีจิตสาธารณะ และ 2) ลดภาระการว่างงานของบัณฑิตใหม่ท่ามกลางความผันผวนทางด้านเศรษฐกิจและการค้าโลก ด้วยการบ่มเพาะอาชีพใหม่แห่งอนาคตที่สามารถสร้างคุณค่าใหม่ให้แก่เศรษฐกิจของประเทศ

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ปราณี สกุลลิขเรศสีมา อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน และทีมงานผู้จัดทำอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งมอบอุปกรณ์กดเจลแบบไม่ใช้มือสัมผัส ให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยคณะบริหารธุรกิจ นำโดย ผศ.ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้รับมอบอุปกรณ์ดังกล่าวจำนวน 2 ตัว โดยวางไว้บริเวณหน้าลิฟต์ชั้น 1 และหน้าห้องสำนักงานคณบดี ชั้น 3

ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสหกิจศึกษา คณบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมประกวดการนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีการจัดประกวดการนำเสนอโครงงานในรูปแบบของโปสเตอร์และการนำเสนอแบบบรรยาย มีจำนวน 3 สาขาวิชาที่จัดประกวดการนำเสนอโครงงานในครั้งนี้ ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาระบบสารสนเทศ ซึ่งโครงงานทั้งหมดจะถูกคัดเลือกจากอาจารย์ในแต่ละสาขาวิชา โดยทุกกลุ่มที่เข้าร่วมจะได้รับประกาศนียบัตรในการนำเสนอผลงาน สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการนี้ เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจรายละเอียดและทราบถึงความสำคัญในการออกสหกิจศึกษาและฝึกงาน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และสถานประกอบการ และเป็นการเตีรยมความพร้อมในการปรับตัวเพื่อเข้ารับการฝึกงานและสหกิจศึกษา

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมคณะกรรมการคณบดี มทร.อีสาน ทั้ง 11 คณะ ณ ห้องประชุมฐานานุศักดิ์ อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งการประชุมดังกล่าว เป็นการประชุมเพื่อปรึกษาหารือถึงทิศทางการดำเนินงานร่วมกันทั้ง 11 คณะ และการจัดการเรียนการสอนด้านสหกิจศึกษา รวมถึงการพิจารณาคัดเลือกผู้แทนคณบดี เพื่อรับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการในด้านต่าง ๆ ของ มทร.อีสาน

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor) ด้านการตลาด เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง 01602 ชั้น 6 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมี ผศ.ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณเมริยา ค้ำกูล จากบริษัท ฟิลิกซ์ คอสเมติก จำกัด (นำเข้า – ส่งออก จำหน่ายผลิตภัณฑ์ความงาม ทั้งแบบ online และ offline) เจ้าของเพจเฟสบุ๊ก Mayriya Mari การตลาดเข้าใจง่าย มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การตลาดเข้าใจง่าย” และ “ความมหัศจรรย์บนโลกออนไลน์” วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาและยกระดับมาตรฐานทางวิชาการ ได้รับความรู้ทางการตลาดที่ทันสมัย และมีแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมฟังบรรยาย

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการ การแข่งขันธุรกิจเพื่อสังคม ครั้งที่ 3 “โคราชเมืองที่คุณสร้างได้” ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมาจากกิจกรรมที่ 1 โดยในครั้งนี้ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม 3 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันผลิตสื่อ หัวข้อ “โคราชเมืองที่คุณสร้างได้” ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มาตัดสินการแข่งขัน 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ ดร.ธนสาร เสริมสุข ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน ดร.อัญชลี บุบผามาลา ผู้ช่วยคณบดีด้านประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน และคุณรพีพรรณ วิเศษ หัวหน้าฝ่ายข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กิจกรรมที่ 3 การแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ หัวข้อ “โคราชเมืองที่คุณสร้างได้” ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มาตัดสินการแข่งขัน 3 ท่าน ได้แก่ คุณกิตติกร โตใหญ่ ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดนครราชสีมา คุณเสฏฐวุฒิ ทัตสุระ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา และคุณสันทนา ธรรมสโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา และกิจกรรมที่ 4 การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ (ภาษาอังกฤษ) ในหัวข้อ Social Enterprise for Thailand’s Development ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มาตัดสินการแข่งขัน 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ อาจปรุ หัวหน้าศูนย์ภาษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชีรา ธนาวุฒิ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และคุณพชรพรรณ รักษาทรัพย์ โดยวัตถุประสงค์ของโครงการจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้ออกไปหาประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ความคิด และการประยุกต์ใช้ ซึ่งผู้ชนะเลิศในแต่ละกิจกรรมจะได้รับถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัด

ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการจัดการความรู้เพื่อก้าวสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง 01901 ชั้น 9 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมี ผศ.ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.ทวี วัชระเกียรติศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา บรรยายในหัวข้อ “จัดการความรู้เพื่อก้าวสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้” วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ในการทำงาน เกิดการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงและมีแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2563 งานบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ได้จัดโครงการพัฒนศักยภาพในประเทศของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รุ่นที่ 12 โดยได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา และเข้าศึกษาดูงาน ณ คูโบต้าฟาร์ม บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี สำหรับวัตถุประสงค์การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และเปิดโลกทัศน์ด้านการบริหารจัดการภายในประเทศ พัฒนาศักยภาพนักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในการศึกษางานด้านบริหารจัดการภายในประเทศและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้