LT News - шаблон joomla Оригами

14 July

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจ OKR ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)

Written by 

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ฝ่ายบริหาร คณะบริหารธุรกิจ โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และการกำหนดตำแหน่งบุคลากรสายสนับสนุน” กิจกรรมที่ 2 อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ OKR (Objective and Key Results) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom Meeting) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากคุณกิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์ วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ OKR

วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่เกิดความรู้ความเข้าใจแนวคิด OKR กับ KPI (Key Performance Indicators) และเพื่อให้สามารถบริหารบุคลากรได้อย่างเหมาะสม โดยมีบุคลากรคณะบริหารธุรกิจเข้าร่วมอบรมจำนวน 75 คน

Read 163 times Last modified on Wednesday, 14 July 2021 09:21
Rate this item
(0 votes)
ba.admin

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th