LT News - шаблон joomla Оригами

05 March

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 4 “การสร้างธุรกิจเพื่อสังคมในยุคดิจิทัล”

Written by 

วันที่ 4 มีนาคม 2564 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และอีก 3 มหาวิทยาลัยในจังหวักนครราชสีมา จัดการแข่งขันกิจการเพื่อสังคม ครั้งที่ 4 “การสร้างธุรกิจเพื่อสังคมในยุคดิจิทัล” โดยมี ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนามทรัพยากรมนุษย์ เป็นประธานในพิธี และมี ผศ.ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน

โดยการจัดการแข่งขันโครงการมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจาก จาก 4 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และวิทยาลัยพนมวันท์ ซึ่งมี ชุมชนหนองระเวียง เป็นชุมชนเป้าหมายในการพัฒนา โดยจัดการแข่งขันทั้งสิ้น 4 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคม สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัล

กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันผลิตสื่อการผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ของดีหนองระเวียง

กิจกรรมที่ 3 การเขียนแผนธุรกิจ

กิจกรรมที่ 4 การกล่าวสุนทรพจน์ (ภาษาอังกฤษ)

ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนหนองระเวียงมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น จึงได้ให้นักศึกษาทุกชั้นปีจาก 3 มหาวิทยาลัยในเขตจังหวัดนครราชสีมา ได้มีส่วนร่วมผ่านการบูรณาการ 4 กิจกรรม ในการสร้างความรู้ที่เหมาะสมเกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคมในยุคดิจิทัล ภายใต้แนวคิด เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ยั่งยืน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบูรณาการการบริการวิชาการแก่สังคม ผสานกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการกิจการเพื่อสังคม การสร้างช่องทางในการดำเนินธุรกิจที่ทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน และส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตตำบลหนองระเวียงอย่างยั่งยืน ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างประโยชน์ร่วมกันของชุมชนและเกิดความยั่งยืนในที่สุด และโครงการดังกล่าวนี้ยังเป็นอีกหนึ่งโครงการบริการทางวิชาการในการพัฒนาเมล็ดพันธุ์นักบริหารธุรกิจเพื่อชุมชนในยุคดิจิทัลสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและสอดรับกับนโยบายประเทศไทย 4.0 อีกด้วย

Read 256 times Last modified on Friday, 05 March 2021 05:31
Rate this item
(0 votes)
ba.admin

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th