LT News - шаблон joomla Оригами

21 December

สาขาการตลาด จัดโครงการ Young Startup

Written by 

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ Young Startup ณ ห้องลานธรรม ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานเปิดโครงการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย อินทสังข์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ ทางสาขาฯ ได้เชิญ คุณณัชนนันท์ สรรค์วิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นาซ่าไฟร์โปรดัคส์แอนด์เซฟตี้ จำกัด และอาจารย์ ดร.จารุวรรณ พนมจีระสวัสดิ์ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาในหัวข้อ “การตลาดอย่างยั่งยืน” มีนักศึกษาเข้าร่วมฟังบรรยายกว่า 200 คน

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเปิดร้านขายอาหารของนักศึกษาสาขาการตลาด บริเวณทางเดินชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น 2 วัน ระหว่างวันที่ 15 และ 16 ธันวาคม 2563

Read 220 times
Rate this item
(0 votes)
ba.admin

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th