LT News - шаблон joomla Оригами

27 October

นักศึกษาสาขาการบัญชี มอบเงินจากการทำกิจกรรมจิตอาสาให้กับคณะบริหารธุรกิจ

Written by 

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 คณะบริหารธุรกิจ รับมอบเงินจำนวน 8,592.25 บาท จากนักศึกษาสาขาการบัญชี ในการทำกิจกรรมจิตอาสา ตามหัวข้อเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีอาจารย์มาเลิศ ด่านกุล อาจารย์ประจำสาขาการเงิน เป็นผู้สอนในรายวิชาเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นผู้รับมอบเงินบริจาค ในการนี้ คณะบริหารธุรกิจจะนำเงินดังกล่าวร่วมสมทบจัดซื้อข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตจังหวัดนครราชสีมาต่อไป

สำหรับนักศึกษากิจกรรมจิตอาสา มีจำนวนทั้งสิ้น 13 คน โดยเป็นนักศึกษาห้อง AC 3/4A 1 คน และห้อง AC 3/4B 12 คน ได้แก่ 1) นางสาวจันทิมา ชมรัง 2) นางสาววรรณวิสา บุญหลัง 3) นางสาวกนกวรรณ แก้วเทศ 4) นางสาวกมลจันทร์ ชวานนท์พิทักษ์ 5) นางสาวอรวรรณ ขำนับพะเนา 6) นางสาวกวินทิพย์ รัตนเนนย์ 7) นางสาวรสริน ฉลาด 8) นางสาวพรสุดา ศรีแก้ว 9) นางสาวภัทรภรณ์ ถุงทอง 10) นางสาวศิริพร ซ่อนกลาง 11) นายภาคิณ โฝดสูงเนิน 12) นางสาวจิณห์วรา ฉากกระโทก และ 13) นางสาวชยธร สุนทรวิโรจน์

Read 228 times
Rate this item
(0 votes)
ba.admin

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th