LT News - шаблон joomla Оригами

25 June

การตรวจประเมินรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 สาขาระบบสารสนเทศ

Written by 

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ดร.พร้อมพร ภูวดิน รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2562 สำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom  Meetings) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ณัทณรงค์ จตุรัส อาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดร.จินตนา โต้งสูงเนิน อาจารย์จากคณะวิทยาการการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผศ.ดร.จงกล จันทร์เรือง อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีีราชมงคลอีสาน ณ ห้องประชุมฐานานุศักดิ์ ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ  กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ ซึ่งเป็นไปตามกรอบการดำเนินงานให้เป็นไป PDCA หน่วยงานจะต้องจัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งผลประเมินที่ได้รับพร้อมข้อเสนอแนะ หน่วยงานสามารถนำมาใช้ในการวางแผนและพัฒนาปรับปรุงแผนการดำเนินงานประจำปี (Improvement Plans) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Read 361 times Last modified on Thursday, 25 June 2020 02:37
Rate this item
(0 votes)
ba.admin

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th